Domov Novinky v KPIS Wincodex

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2021 do 31.12.2021

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica vydalo v marci 2021 metodický pokyn č. 23/DZPaU/2021/MP s účinnosťou od 1.7.2021 k uplatňovaniu daňového bonusu  podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2021/2021.03.16_023_DZPaU_2021_MP_dan_bonus.pdf

Posledná zmena (Streda, 23 Jún 2021 10:54)

Čítajte viac...

 

Nemocenské, Ošetrovné Covid-19

Zákon 47/2001 Z. z. z 29. januára 2021, ktorým sa novelizuje zákon č. 67/2020 Z .z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v. súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov účinný od 6.2.2021.

 Podľa tejto novely sa v ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 a v daňovom priznaní za rok 2020 podľa § 24aa do výšky príjmov daňovníka na účely posúdenia nároku na daňový bonus na dieťa započíta aj:

 a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce (§54 ods.1 písm. e) zákona 5/2004 Z.z.) = projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie (PSVaR) po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie (PSVaR) alebo úrad (PSVaR) = tzv. dotácie v projekte Prvá pomoc a Prvá pomoc plus poskytované osobe, nie zamestnávateľovi, t.j. nie opatrenie 1,3A,3B;

 b) platba podľa osobitného predpisu = § 2 ods. 1 písm. e) zákona 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (na účel : odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry);

 c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Do príjmu sa nezapočíta náhrada príjmu pri PN, ani nemocenské poskytnuté z dôvodu choroby alebo úrazu, ani nemocenské poskytnuté z dôvodu ochorenia na COVID-19;

 d) prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu (odvolávka napríklad §293er zákona 461/2003 Z.z. v znení zákona 63/2020 Z.z.)

 U daňovníka s príjmami zo závislej činnosti sa uvedené uplatní na príjmy poskytnuté za kalendárny rok 2020 prijaté do 31.1.2021.

 Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia DB na dieťa nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3480 €) z príjmov zo závislej činnosti a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy uvedené v písm. a) až d), je povinný v lehote do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie DB na dieťa v členení podľa písm. a) až d).

 Zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov, ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada. Výška uvedených príjmov sa zamestnávateľovi nepreukazuje žiadnym dokladom, len sa oznamuje.

 Toto ustanovenie platí pre ročné zúčtovanie dane alebo daňové priznanie za rok 2020. Neplatí pre priznávanie daňového bonusu za mesiace roku 2021.

 

Riešenie v KPIS Wincodex a postup pre RZ dane

Vytvorené 2 nové druhy miezd:

  1. Druh mzdy 612 - DB - Nemocenské Covid-19: karanténa a izolácia
  2. Druh mzdy 613 - DB - Ošetrovné Covid-19

 V prípade, že zamestnanec uplatňujúci si DB na deti v zdaňovacom období 2020 nedosiahol zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a v uvedenom období poberal:

-        nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia

karanténneho opatrenia alebo izolácie

 

-        ošetrovné podľa osobitného predpisu (odvolávka napríklad §293er zákona 461/2003 Z. z. v znení zákona 63/2020 Z.z .)  a toto mu bolo vyplatené do 31.1.2021, oznámi zamestnávateľovi jeho výšku a ten nahrá do posledného mesiaca trvania pracovného pomeru v roku 2020 uvedené druhy miezd 612 alebo 613, alebo obidva druhy miezd súčasne, ak zamestnanec poberal druh mzdy nemocenského z dôvodu karantény a izolácie a aj ošetrovného.

 

Postup nahrávanie je rovnaký ako pri iných druhoch miezd v rámci ročného zúčtovania

   

Kontrolu na výšku zdaniteľného príjmu za rok 2020 pre zamestnancov uplatňujúcich si DB poskytuje zostava zapracovaná v menu:

Mzdy - Zostavy - Daňový úrad - Zostavy - Daňový bonus - Kontrola na zdaniteľný príjem.

Do parametrov sa zadá rok 2020.

Zostavu je možné vyvolať aj vo formulári Ročného zúčtovania

 Zamestnancom. ktorý za kalendárny rok 2020 dosiahli zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3480 eur) sa uvedené druhy miezd nenahrávajú.

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 08 Február 2021 13:55)

 

Nový vzor KV DPH - v oddieli C1 a C2 pribudol nový stĺpec pre označenie Opravy základu dane podľa § 25a a Opravy odpočítanej dane podľa § 53b

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republikyz 3. decembra 2020 č. MF/015393/2020-731,ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

 

Čítajte viac...

 

Daňové priznanie k DPH - nový vzor daňového priznania, nová štruktúra xml súboru

Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/017342/2020-731 o určení vzoru tlačiva daňového priznania

k dani z pridanej hodnoty z 3. decembra ustanovilo nový vzor výkazu pre rok 2021.

 

Čítajte viac...

 

Daň z motorových vozidiel - Daňové priznanie platné pre rok 2020

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. novembra 2020 č. č. MF/017527/2020-726,ktorým

sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

 

Čítajte viac...

 

Sociálna poisťovňa od 1.1.2021- nové tlačivá pre mesačný výkaz poistného, výkaz poistného a príspevkov, nová xml schéma

Sociálna poisťovňa - Elektronické služby

Nová verzia Výkazov poistného a príspevkov (VP) a Mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV)

 

Dňa 26.1.2021 bola na portál SP - Elektronické služby nasadená nová verzia MV a VP (v.2021), v ktorej je pridaný nový údaj - IČPV (identifikačné číslo právneho vzťahu).


Platnosť novej verzie je od obdobia MV a VP 01/2021 (na titulnej strane).

Povinné uvádzanie IČPV pre MV je za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane).

Povinné uvádzanie IČPV pre VP je za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane) a len za riadky prílohy s obdobím od 01/2021 a vyššie, čo v prípade VP spracovaného v KPIS WinCodex (nepravidelný príjem a príjem po ukončení ak sa príjem bude rozpočítavať na rok 2021 a vyššie) sa bude týkať spracovania miezd za výplatné obdobie najskôr január 2021.

VP v novej verzii bez uvádzania IČPV je potrebné zaslať už za údaje spracované za výplatné obdobie december 2020.

 

Posledná zmena (Streda, 27 Január 2021 11:30)

Čítajte viac...

 

Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

 

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021.

Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 14 Január 2021 15:28)

Čítajte viac...

 

Informácia pre zamestnávateľov: Sociálna poisťovňa informuje

NEPREHLIADNITE: Aktuálne informácie k novele „IČPV“ a „podnikateľské kilečko“

 

Postupné zobrazovanie IČPV

 Sociálna poisťovňa začína postupne zverejňovať IČPV pre zamestnancov.

Nakoľko ide o veľké množstvo právnych vzťahov, zverejňovanie prebieha postupne.

Informáciu, od akého dátumu bude potrebné IČPV používať, zašle Sociálna poisťovňa všetkým zamestnávateľom formou správy v časti „SPRÁVY“, ktorá je dostupná v hornom menu po prihlásení do e-Služieb Sociálnej poisťovne.

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:03)

Čítajte viac...

 

Náhrada príjmu od 1.1.2021 – maximálny denný vymeriavací základ

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:22)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_ZIADOST15_1.jpg