Domov Novinky v KPIS Wincodex

KURZARBEIT - Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce

S účinnosťou od 1.3.2022 bol prijatý zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce.

Podstatou prijatého zákona je podpora zo strany štátu na udržanie zamestnanosti v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa a na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho  faktora, na základe čoho došlo k obmedzeniu činnosti na strane zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (organizačná zložka, prevádzkareň). 

Posledná zmena (Utorok, 05 Apríl 2022 10:50)

Čítajte viac...

 

Štatistický výkaz Práca 2 -04

Do modulu Mzdy - Štatistika - Výkazy boli zapracované 2 nové výkazy Práca 2-04 platné pre rok 2022:

- Výkaz č. 5: Práca/A 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch

- Výkaz č. 6: Práca/B 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch

 

Účtovná jednotka si zvolí výkaz podľa usmernenia Štatistického úradu.

 

Nový zamestnanecký nepeňažný benefit od 1.1.2022

Novým zamestnaneckým benefitom oslobodeným od dane v úhrnnej sume najviac 500 € od všetkých zamestnávateľom je od 1.1.2022 aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi  v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov.

 

§ 5 ods. 7 písm. o):

nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)];

do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Čítajte viac...

 

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

Kontrola informačných zoznamov:

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt

zverejnených na portáli Finančnej správy v KPIS WinCodex

 

V súlade s §52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), začala Finančná správa od 1.1.2022 zverejňovať na svojom webovom sídle dva nové informačné zoznamy:

Čítajte viac...

 

Oznamovacia povinnosť voči ZP a SP od 1.10.2021

                                                      ZP – Oznámenie                           SP - RLFO        

                                                      o zmene platiteľa

Dočasná pracovná neschopnosť      DPN max. do 10 KD:

do 52. týždňov                                   oznamuje sa kódom 1O Z a 1O K        neoznamuje sa

                                                          DPN viac ako 10 KD:

                                                          oznamuje sa kódom 1O Z,

                                                          kód 1O K – neoznamuje sa*                                                                                                                             

Dočasná pracovná neschopnosť                                                                    Typ RLFO: Prerušenie

po 52 týždni                                       neoznamuje sa*                                    Dátum vzniku /zániku

                                                                                                                        Dôvod prerušenia: 8

                                                                                                                        Lehota oznámenia: 8 dní

                                                                                                                        § 231 ods. 1,  písm. c/                  

Dočasná pracovná neschopnosť                                                                    Typ RLFO: Prerušenie

po 52 týždni po uplynutí                    neoznamuje sa*                                     Dátum vzniku/zániku

predĺženého podporného obdobia                                                                   Dôvod prerušenia: 13

                                                                                                                         Lehota oznámenia: 8 dní

                                                                                                                         § 231 ods. 1,  písm. c/                  

Dočasná pracovná neschopnosť                                                                                  

COVID - 19                                        neoznamuje sa*                                    neoznamuje sa

                                                                                                                        

Ošetrovanie člena rodiny

Krátkodobé –  do14                           neoznamuje sa*                                    neoznamuje sa

Kalendárnych dní

 

Ošetrovanie člena rodiny                                                                                Typ RLFO: Prerušenie

od 15. kalendárneho dňa                  neoznamuje sa*                                     Dátum vzniku/zániku

                                                                                                                         Dôvod prerušenia: 4

                                                                                                                         Lehota oznámenia:8 dní

                                                                                                                         § 231 ods. 1,  písm. c/

Ošetrovanie člena rodiny

Dlhodobé – do 90                             neoznamuje sa*                                      neoznamuje sa

Kalendárnych dní

Ošetrovanie člena rodiny                                                                                 Typ RLFO: Prerušenie

Dlhodobé – od 91.                            neoznamuje sa*                                      Dátum vzniku /zániku

kalendárneho dňa                                                                                            Dôvod prerušenia: 12

                                                                                                                         Lehota oznámenia: 8 dní

                                                                                                                         § 231 ods. 1,  písm. c/                  

Ošetrovanie člena rodiny                                                                             

COVID - 19.                                      neoznamuje sa*                                      neoznamuje sa                  

Neplatené voľno/absencia                      Kód 2N Z/ 2N K                                              Typ RLFO: Prerušenie

                                                                Lehota oznámenia: do konca                         Dátum vzniku /zániku

                                                                nasledujúceho mesiaca  po                            Dôvod prerušenia: 1, 3

                                                                mesiaci v ktorom začalo/skončilo                   Lehota oznámenia: 8 KD

                                                                neplatené voľno/absencia                              § 231 ods. 1,  písm. c/         

Materská                                                                                                                 

dovolenka                                                neoznamuje sa*                                               neoznamuje sa

Rodičovská                                             Odhláška zo ZP                                               Typ RLFO: Prerušenie

dovolenka                                               posledným dňom MD                                       Dátum vzniku /zániku

                                                             kódom 2 K                                                        Dôvod prerušenia: 6

                                                             Lehota oznámenia:  8 KD                                 Lehota oznámenia: 8 KD

                                                               § 24 písm. c/                                                   § 231 ods. 1,  písm. c/

 Účasť na zákonom                                Kód 2S Z/ 2S K                                                 neoznamuje sa

 

* neoznamuje sa  - príslušnej zdravotnej poisťovni nahlasuje Sociálna poisťovňa          

 

 

Životné minimum od 1.7.2021 a prehľad veličín viazaných na sumu životného minima

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 244/2021 Z. z. z 18. júna o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2021  sumy životného minima nasledovne:

       ·       218,06 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·       152,12 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         99,56 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

Posledná zmena (Streda, 23 Jún 2021 13:08)

Čítajte viac...

 

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2021 do 31.12.2021

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica vydalo v marci 2021 metodický pokyn č. 23/DZPaU/2021/MP s účinnosťou od 1.7.2021 k uplatňovaniu daňového bonusu  podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2021/2021.03.16_023_DZPaU_2021_MP_dan_bonus.pdf

Posledná zmena (Streda, 23 Jún 2021 10:54)

Čítajte viac...

 

Nemocenské, Ošetrovné Covid-19

Zákon 47/2001 Z. z. z 29. januára 2021, ktorým sa novelizuje zákon č. 67/2020 Z .z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v. súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov účinný od 6.2.2021.

 Podľa tejto novely sa v ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 a v daňovom priznaní za rok 2020 podľa § 24aa do výšky príjmov daňovníka na účely posúdenia nároku na daňový bonus na dieťa započíta aj:

 a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce (§54 ods.1 písm. e) zákona 5/2004 Z.z.) = projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie (PSVaR) po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie (PSVaR) alebo úrad (PSVaR) = tzv. dotácie v projekte Prvá pomoc a Prvá pomoc plus poskytované osobe, nie zamestnávateľovi, t.j. nie opatrenie 1,3A,3B;

 b) platba podľa osobitného predpisu = § 2 ods. 1 písm. e) zákona 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (na účel : odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry);

 c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Do príjmu sa nezapočíta náhrada príjmu pri PN, ani nemocenské poskytnuté z dôvodu choroby alebo úrazu, ani nemocenské poskytnuté z dôvodu ochorenia na COVID-19;

 d) prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu (odvolávka napríklad §293er zákona 461/2003 Z.z. v znení zákona 63/2020 Z.z.)

 U daňovníka s príjmami zo závislej činnosti sa uvedené uplatní na príjmy poskytnuté za kalendárny rok 2020 prijaté do 31.1.2021.

 Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia DB na dieťa nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3480 €) z príjmov zo závislej činnosti a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy uvedené v písm. a) až d), je povinný v lehote do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie DB na dieťa v členení podľa písm. a) až d).

 Zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov, ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada. Výška uvedených príjmov sa zamestnávateľovi nepreukazuje žiadnym dokladom, len sa oznamuje.

 Toto ustanovenie platí pre ročné zúčtovanie dane alebo daňové priznanie za rok 2020. Neplatí pre priznávanie daňového bonusu za mesiace roku 2021.

 

Riešenie v KPIS Wincodex a postup pre RZ dane

Vytvorené 2 nové druhy miezd:

  1. Druh mzdy 612 - DB - Nemocenské Covid-19: karanténa a izolácia
  2. Druh mzdy 613 - DB - Ošetrovné Covid-19

 V prípade, že zamestnanec uplatňujúci si DB na deti v zdaňovacom období 2020 nedosiahol zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a v uvedenom období poberal:

-        nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia

karanténneho opatrenia alebo izolácie

 

-        ošetrovné podľa osobitného predpisu (odvolávka napríklad §293er zákona 461/2003 Z. z. v znení zákona 63/2020 Z.z .)  a toto mu bolo vyplatené do 31.1.2021, oznámi zamestnávateľovi jeho výšku a ten nahrá do posledného mesiaca trvania pracovného pomeru v roku 2020 uvedené druhy miezd 612 alebo 613, alebo obidva druhy miezd súčasne, ak zamestnanec poberal druh mzdy nemocenského z dôvodu karantény a izolácie a aj ošetrovného.

 

Postup nahrávanie je rovnaký ako pri iných druhoch miezd v rámci ročného zúčtovania

   

Kontrolu na výšku zdaniteľného príjmu za rok 2020 pre zamestnancov uplatňujúcich si DB poskytuje zostava zapracovaná v menu:

Mzdy - Zostavy - Daňový úrad - Zostavy - Daňový bonus - Kontrola na zdaniteľný príjem.

Do parametrov sa zadá rok 2020.

Zostavu je možné vyvolať aj vo formulári Ročného zúčtovania

 Zamestnancom. ktorý za kalendárny rok 2020 dosiahli zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3480 eur) sa uvedené druhy miezd nenahrávajú.

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 08 Február 2021 13:55)

 

Nový vzor KV DPH - v oddieli C1 a C2 pribudol nový stĺpec pre označenie Opravy základu dane podľa § 25a a Opravy odpočítanej dane podľa § 53b

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republikyz 3. decembra 2020 č. MF/015393/2020-731,ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

 

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_davkaNezam1_2009.jpg