Domov Novinky v KPIS Wincodex

Kontrola zaúčtovania modulov

Do jednotlivých modulov bola doplnená nová ponuka "Kontrola zaúčtovania" v menu "Účtovanie".

Do modulu účtovníctva bola doplnená Kontrola zaúčtovania, ktorá obsahuje kontroly zaúčtovania po jednotlivých moduloch.

 

Kontrola skontroluje:

- stav zaúčtovania v jednotlivých moduloch

- identifikuje nezaúčtované pohyby

- identifikuje dávky účtovania, ktroré je potrebné opravne účtovať.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:43)

Čítajte viac...

 

Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia.

Na svojom webovom portáli Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 4. januára 2016 umožňuje zamestnávateľom zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) elektronicky prostredníctvom systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES).

 

Začiatok povinnosti elektronického zasielania ELDP závisí od počtu zamestnancov zamestnávateľa:

- od 4. januára 2016 do 30. júna 2016 – prechodné obdobie zasielania ELDP v elektronickej alebo papierovej forme pre všetkých

- od 1. júla 2016 – povinné zasielanie ELDP v elektronickej forme pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov na 20

- od 1. januára 2017 - povinné zasielanie ELDP v elektronickej forme pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej

 

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na rozdiel od vyhotovovania evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme, elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebné vyhotoviť osobitne za každý pracovný vzťah (to platí aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Uvedený postup sa vyžaduje z dôvodu vykonávania kontrol v prijatých elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:43)

Čítajte viac...

 

QR kód, platba a faktúra

QR kód, platba a faktúra

Čo je QR kód?

QR kód, anglická skratka „quick response“, v preklade rýchla odozva. Rýchle informácie najrozmanitejšieho druhu. Jeden QR kód je schopný obsiahnuť informáciu do 3000 bajtov, teda  viac ako 4 000 znakov alebo  7 000 číslic.

Posledná zmena (Utorok, 31 Máj 2016 10:10)

Čítajte viac...

 

Použitie nového vzoru kontrolného výkazu DPH v súvislosti s novelou zákona o DPH

V súvislosti so zverejnením nového formuláru kontrolného výkazu (platný od 1. 4. 2016)
dávame do pozornosti, že novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. 4. 2016 upravuje
uvádzanie údajov v časti B.3. kontrolného výkazu – údaje o odpočítaní dane zo
zjednodušených faktúr, a to nasledovne:

 

Posledná zmena (Štvrtok, 28 Apríl 2016 09:02)

Čítajte viac...

 

Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane - § 5 ods. 7 písm. m) a § 52zg ods. 12 ZDP.

Zákonom č. 253/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2016 novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vznení znení neskorších predpisov.

Okrem príjmov oslobodených od dane je od dane oslobodená aj sociálna výpomoc z dôvodu:

- úmrtia blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v domácnosti zamestnanca

- odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí

- dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržíté trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia

 

Posledná zmena (Piatok, 29 Január 2016 12:56)

Čítajte viac...

 

Vymeriavacie základy poistného od 1.1.2016


Maximálne vymeriavacie základy na platenie poistného a preddavkov poistného:

 

za obdobie  od 1. januára 2016 do 31.decembra  2016 je maximálny vymeriavací základ na poistné do Sociálnej  poisťovne a na platenie preddavkov poistného do zdravotných poisťovní mesačne:

       zamestnanca na sociálne poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy)

       zamestnávateľa za každého jeho zamestnanca na sociálne poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy)

       zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy.

Podľa § 29b ods. 5 zákona č . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ak sa poistenec považuje za zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa, posudzuje sa akoby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz)

 

       poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených platiteľom dividend je podľa § 16 ods. 8 písm.f/ zákona č. 580/2004 Z. z.  51 480,00 Eur.

Výnimkou je v rámci sociálneho poistenia úrazové poistenie, kde sa zachováva neobmedzený maximálny vymeriavací základ.

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia a s účinnosťou od 1. januára 2011 na účely verejného zdravotného poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde (vrátane dohôd).


 

Posledná zmena (Utorok, 12 Január 2016 09:55)

 

Minimálna mzda na rok 2016

Od 1.1.2016 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279//2015 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.

 

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 405,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 2,328eur

- minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,4832 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 202,50 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa §5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

Posledná zmena (Utorok, 05 Január 2016 14:23)

Čítajte viac...

 

Lehoty odovzdávania dokladov v roku 2016

 Lehoty pre podávanie daňových priznaní, hlásenia, prehľadu a lehoty pre ročné zúčtovanie dane za zdaňovacie obdobie roku 2015

 Daň z motorových vozidiel -  do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pre rok 2015 lehota do 01. februára 2016 (§ 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z.)

Daňové priznanie k dani z príjmov – pre právnické osoby do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 ods.2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Pre živnostníka je základná lehota 31. marec 2016, ktorú možno na základe oznámenia správcovi dane predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov ak súčasťou jeho zdaniteľných príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (§ 49 ods. 3 písm. a/  a § 49 zákona  ods. 3 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse - do 30. apríla 2016

(§ 39 ods. 9 písm. b/ a § 49 ods.2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac - do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac (§ 39 ods. 9 písm. a/ a § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Posledná zmena (Utorok, 05 Január 2016 14:24)

Čítajte viac...

 

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie od 1.2.2015


Od 1.2.2015 sa mení vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré je povinný vykazovať zamestnávateľ v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z...

Forma, vzor a štruktúra listinných výkazov preddavkov na poistné a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné v elektornickej podobe ( dávka 514) od 1.2.2015, je zverejnená na stránke MZ SR v sekcii Legislatíva a financovanie, Zdravotné poistenie.

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPSA_1.jpg