Domov Novinky v KPIS Wincodex

Minimálna mzda na rok 2016

Od 1.1.2016 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279//2015 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.

 

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 405,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 2,328eur

- minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,4832 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 202,50 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa §5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

Posledná zmena (Utorok, 05 Január 2016 14:23)

Čítajte viac...

 

Lehoty odovzdávania dokladov v roku 2016

 Lehoty pre podávanie daňových priznaní, hlásenia, prehľadu a lehoty pre ročné zúčtovanie dane za zdaňovacie obdobie roku 2015

 Daň z motorových vozidiel -  do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pre rok 2015 lehota do 01. februára 2016 (§ 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z.)

Daňové priznanie k dani z príjmov – pre právnické osoby do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 ods.2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Pre živnostníka je základná lehota 31. marec 2016, ktorú možno na základe oznámenia správcovi dane predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov ak súčasťou jeho zdaniteľných príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (§ 49 ods. 3 písm. a/  a § 49 zákona  ods. 3 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse - do 30. apríla 2016

(§ 39 ods. 9 písm. b/ a § 49 ods.2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac - do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac (§ 39 ods. 9 písm. a/ a § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Posledná zmena (Utorok, 05 Január 2016 14:24)

Čítajte viac...

 

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie od 1.2.2015


Od 1.2.2015 sa mení vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré je povinný vykazovať zamestnávateľ v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z...

Forma, vzor a štruktúra listinných výkazov preddavkov na poistné a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné v elektornickej podobe ( dávka 514) od 1.2.2015, je zverejnená na stránke MZ SR v sekcii Legislatíva a financovanie, Zdravotné poistenie.

Čítajte viac...

 

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a zmena v oznamovacích povinnostiach platiteľa poistného (zamestnávateľa)


Od 1.1.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z., ktorou sa do výpočtu odvodov na zdravotné poistenie zavádza nová úľava pre nízkopríjmových zamestnancov - odpočítateľná položka.

Opočítateľná položka na zdravotné poistenie (OP) znižuje základ pre výpočet preddavkov na poistné.

Odpočítateľná položka sa uplatňuje u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a príjem zamestnanca je nižší ako 570 Eur. Môže sa uplatňovať na mesačnej báze u zamestnávateľa, alebo až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Čítajte viac...

 

Minimálna mzda na rok 2015


Od 1.1.2015 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297//2014 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015.

Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom


Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na spracovanie miezd v roku 2015

Čítajte viac...

 

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od 1.1.2015


Od 1.1.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. , ktorá priniesla zmeny v odpisovaní hmotného majetku.

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku:

1. rozšírenie počtu odpisových skupín na 6:

  • 1. odpisová skupina s dobou odpisovania 4 roky
  • 2. odpisová skupina s dobou odpisovania 6 rokov

Čítajte viac...

 

Účtovná závierka za rok 2014

 


Ministerstvo financiií SR vydala podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

  1. Opatrenie z 24.9.2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financii SR z 31.3.2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31.12.2014

Posledná zmena (Utorok, 03 Marec 2015 11:15)

Čítajte viac...

 

Kontrolný výkaz DPH – informácia o odhalení možných chýb v zaslanom KV DPH


Od 7.10.2014 FR SR spúšťa zasielanie chybových správ v kontrolnom výkaze do „schránky správ“ platiteľa a platiteľ môže chyby sám odstrániť do uplynutia lehoty na podanie. Podmienkou je zaslanie KV od 1.dňa do 20. dňa. Informáciu FR zasielame v prílohe. Ďalej pripomíname, že v najbližších dňoch bude zverejnené upravené poučenie k súhrnnému výkazu.

Novelou zákona bol znížený limit na možnosť podávania štvrťročného výkazu na 50 tis eur.

Bližšie informácie o odhalení možných chýb v zaslanom KV a o spôsobe ich opravy nájdete na stráne finačnej správy:

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/info-k-aktual-povinnostiamPosledná zmena (Utorok, 07 Október 2014 11:33)

 

Daňový bonus od 1.7.2014 sa nemení


Dňa 30. júna 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

Posledná zmena (Štvrtok, 14 August 2014 10:17)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPS_1.jpg