Domov Novinky v KPIS Wincodex

Náhrada príjmu od 1.1.2017 – maximálny denný vymeriavací základ

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

 

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:48)

Čítajte viac...

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociánom poistení v znení neskorších predpisov.

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:46)

Čítajte viac...

 

Daň z motorových vozidiel

Do KPIS WinCodex bol implementovaný nový nástroj pre automatizovaný nápočet údajov a manuálne zadávanie údajov do riadneho, opravného alebo dodatočného daňového priznania  k dani z motorových vozidiel v zmysle zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel platného k 1.1.2015.

Automatizovaný nápočet údajov je viazaný na modul Dlhodobého majetku.

Do daňového priznania sa do zoznamu vozidiel a údaje o nich definované v technických parametroch preberú tie vozidlá, ktoré majú v matričnom súbore dlhodobého majetku označený parameter: Počítať daň.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:44)

Čítajte viac...

 

Kontrola zaúčtovania modulov

Do jednotlivých modulov bola doplnená nová ponuka "Kontrola zaúčtovania" v menu "Účtovanie".

Do modulu účtovníctva bola doplnená Kontrola zaúčtovania, ktorá obsahuje kontroly zaúčtovania po jednotlivých moduloch.

 

Kontrola skontroluje:

- stav zaúčtovania v jednotlivých moduloch

- identifikuje nezaúčtované pohyby

- identifikuje dávky účtovania, ktroré je potrebné opravne účtovať.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:43)

Čítajte viac...

 

Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia.

Na svojom webovom portáli Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 4. januára 2016 umožňuje zamestnávateľom zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) elektronicky prostredníctvom systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES).

 

Začiatok povinnosti elektronického zasielania ELDP závisí od počtu zamestnancov zamestnávateľa:

- od 4. januára 2016 do 30. júna 2016 – prechodné obdobie zasielania ELDP v elektronickej alebo papierovej forme pre všetkých

- od 1. júla 2016 – povinné zasielanie ELDP v elektronickej forme pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov na 20

- od 1. januára 2017 - povinné zasielanie ELDP v elektronickej forme pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej

 

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na rozdiel od vyhotovovania evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme, elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebné vyhotoviť osobitne za každý pracovný vzťah (to platí aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Uvedený postup sa vyžaduje z dôvodu vykonávania kontrol v prijatých elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:43)

Čítajte viac...

 

QR kód, platba a faktúra

QR kód, platba a faktúra

Čo je QR kód?

QR kód, anglická skratka „quick response“, v preklade rýchla odozva. Rýchle informácie najrozmanitejšieho druhu. Jeden QR kód je schopný obsiahnuť informáciu do 3000 bajtov, teda  viac ako 4 000 znakov alebo  7 000 číslic.

Posledná zmena (Utorok, 31 Máj 2016 10:10)

Čítajte viac...

 

Použitie nového vzoru kontrolného výkazu DPH v súvislosti s novelou zákona o DPH

V súvislosti so zverejnením nového formuláru kontrolného výkazu (platný od 1. 4. 2016)
dávame do pozornosti, že novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. 4. 2016 upravuje
uvádzanie údajov v časti B.3. kontrolného výkazu – údaje o odpočítaní dane zo
zjednodušených faktúr, a to nasledovne:

 

Posledná zmena (Štvrtok, 28 Apríl 2016 09:02)

Čítajte viac...

 

Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane - § 5 ods. 7 písm. m) a § 52zg ods. 12 ZDP.

Zákonom č. 253/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2016 novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vznení znení neskorších predpisov.

Okrem príjmov oslobodených od dane je od dane oslobodená aj sociálna výpomoc z dôvodu:

- úmrtia blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v domácnosti zamestnanca

- odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí

- dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržíté trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia

 

Posledná zmena (Piatok, 29 Január 2016 12:56)

Čítajte viac...

 

Vymeriavacie základy poistného od 1.1.2016


Maximálne vymeriavacie základy na platenie poistného a preddavkov poistného:

 

za obdobie  od 1. januára 2016 do 31.decembra  2016 je maximálny vymeriavací základ na poistné do Sociálnej  poisťovne a na platenie preddavkov poistného do zdravotných poisťovní mesačne:

       zamestnanca na sociálne poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy)

       zamestnávateľa za každého jeho zamestnanca na sociálne poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy)

       zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy.

Podľa § 29b ods. 5 zákona č . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ak sa poistenec považuje za zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa, posudzuje sa akoby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz)

 

       poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených platiteľom dividend je podľa § 16 ods. 8 písm.f/ zákona č. 580/2004 Z. z.  51 480,00 Eur.

Výnimkou je v rámci sociálneho poistenia úrazové poistenie, kde sa zachováva neobmedzený maximálny vymeriavací základ.

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia a s účinnosťou od 1. januára 2011 na účely verejného zdravotného poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde (vrátane dohôd).


 

Posledná zmena (Utorok, 12 Január 2016 09:55)

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_Apollo_2009_01.jpg