Domov Novinky v KPIS Wincodex

Ako správne opraviť chyby v Registračnom liste fyzickej osoby /RLFO/

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje, ako správne opraviť chyby v RLFO:

Zamestnávatelia sú povinní prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne, a to elektronickým vyplnením Registračného listu fyzickej osoby (RL FO).

Ak pritom urobia chybu, napríklad uvedú nesprávne údaje, je potrebné opraviť ich - a aj to má svoje presne stanovené postupy.

Sociálna poisťovňa preto pripomína, že ak zamestnávateľ urobí v Registračných listoch FO chybu v mene, priezvisku alebo adrese zamestnanca, stačí ju opraviť cez formulár RL FO - zmena, kde zadá správne údaje. Pri odstraňovaní ďalších chýb je postup nasledovný

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:43)

Čítajte viac...

 

Postup zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v prípade neprítomnosti

Sociálna poisťovňa: Postup zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v prípade neprítomnosti

 zamestnanca - dohodára v práci z dôvodu podľa § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce


 V praxi sa vyskytujú situácie, kedy zamestnanec na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

(ďalej len „dohody") nemôže vykonať prácu v čase, ktorý stanovil zamestnávateľ.

Dôvodom je neprítomnosť v práci uvedená v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce (napríklad vyšetrenie

v zdravotníckom zariadení, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo úmrtie

rodinného príslušníka). 

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:46)

Čítajte viac...

 

Modul Pošta

Do KPIS WinCodex bol dopracovaný nový modul Pošta, ktorý slúži pre spracovanie firemnej pošty.

 

Obsahuje evidenciu došlej pošty s možnosťou sledovania, komu bola pošta pridelená a evidenciu odoslanej pošty.

Záznamy obsahujú údaje o:

-       dátume doručenia resp. odoslania pošty

-       type dokladu (napr. ponuka, objednávka, faktúra, reklamácia, verejná súťaž, ostatné)

-       počte príloh

-       odosielateľovi, resp. príjemcovi pošty

-       osobe, ktorej je pošta pridelená

-       triede zásielky

Do záznamu je možné ďalej editovať číslo externého dokladu a zadávať odkaz na došlú, resp. odoslanú poštu, t. j. zadávať cestu, kde sa nachádzajú súbory servera.

Evidované záznamy je možné filtrovať podľa ľubovoľne zvolených kritérií, napr. došlá pošta, odoslaná pošta, dátum evidovania, typy dokladov, podľa odosielateľa resp. príjemcu pošty s možnosťou prenosu údajov do MS Excelu a MS Wordu.

Z odoslanej pošty je možné označené zápisy tlačiť do Poštového podacieho hárku.

 

Posledná zmena (Streda, 12 Apríl 2017 09:10)

 

Modul Servis

Do KPIS WinCodex bol dopracovaný nový modul Servis

Modul Servis slúži na evidenciu servisných a reklamačných úkonov.

Ku jednotlivým zápisom servisu možno vytvoriť aj objednávku, následne zrealizovať výdaj použitého tovaru zo skladu a následne vytvoriť faktúru pre zákazníka.

 

Minimálna mzda na rok 2017

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280//2016 Z. z.  Zo dňa 12. októbra 2016, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 10:01)

Čítajte viac...

 

Daňový bonus v roku 2017

Podľa zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov sa daňový bonus podľa § 33 zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Tento postup sa podľa § 52zd zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2015.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:51)

Čítajte viac...

 

Náhrada príjmu od 1.1.2017 – maximálny denný vymeriavací základ

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

 

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:48)

Čítajte viac...

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociánom poistení v znení neskorších predpisov.

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:46)

Čítajte viac...

 

Daň z motorových vozidiel

Do KPIS WinCodex bol implementovaný nový nástroj pre automatizovaný nápočet údajov a manuálne zadávanie údajov do riadneho, opravného alebo dodatočného daňového priznania  k dani z motorových vozidiel v zmysle zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel platného k 1.1.2015.

Automatizovaný nápočet údajov je viazaný na modul Dlhodobého majetku.

Do daňového priznania sa do zoznamu vozidiel a údaje o nich definované v technických parametroch preberú tie vozidlá, ktoré majú v matričnom súbore dlhodobého majetku označený parameter: Počítať daň.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:44)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
SVDPHv10_1.jpg