Domov Novinky v KPIS Wincodex

Novela zákona o Sociálnom poistení od 1.7.2018

Zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom

od 1.7.2018.

 

Novela zákona:

- zavádza odvodovú výnimku u poberateľov dôchodkov z platenia dôchodkového poistenia od 1.7.2018

a vzťahujú sa na ňu obdobné pravidlá, ako na odvodovú výnimku pri dohode o brigádnickej práci

študentov (DoBPŠ)

- poberatelia predčasných starobných dôchodkov neplatia od 1.7.2018 z dohody poistné na nemocenské

poistenie.

Posledná zmena (Utorok, 03 Júl 2018 12:52)

Čítajte viac...

 

Mobilná aplikácia

Nový nástroj Sociálnej poisťovne pre prihlasovanie zamestnancov do registra

poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

V zmysle § 231 zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do registra poistencov 

a sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie deň pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu práce zamestnanca.

Posledná zmena (Štvrtok, 26 Apríl 2018 12:38)

Čítajte viac...

 

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018

S účinnosťou od 1.5.2018 bol zákonom č. 63/2018 Z. z. novelizovaný zákon č. 311/2001  Z. z. Zákonník práce

 

Novela Zákonníka práce priniesla nasledovné zmeny:

-       úprava mzdového zvýhodnenia za prácu v noci, vo sviatok

-       nové mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

-       možnosť vyplácania  letných a vianočných odmien tzv. 13. a 14. platu oslobodeného od daní a odvodov

-       povinnosť zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní pracovnej ponuky  základnú zložku mzdy

Posledná zmena (Štvrtok, 26 Apríl 2018 12:31)

Čítajte viac...

 

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 1.1.2018

Zákonom č. 351/2017 Z. z. ktorým bol novelizovaný zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

, sa od 1.1.2018 zrušila odpočítateľná položka na ZP pre zamestnávateľa.

Posledná zmena (Utorok, 17 Apríl 2018 12:51)

Čítajte viac...

 

Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni v roku 2018

Do 31. januára 2018 resp. pri nástupe do zamestnania: Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2018 (§ 36 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Mesačne – výplatný termín + najviac 5 dní: Uskutočniť odvod preddavkov dane zo závislej činnosti (§ 35 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 5. februára 2018: Požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017, ktoré chce zamestnanec predložiť inému zamestnávateľovi , ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Posledná zmena (Štvrtok, 22 Február 2018 12:57)

Čítajte viac...

 

Daň z motorových vozidiel - predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Finančná správa sa svojom webovom portáli zverejnila dňa 14.12.2017 tlačovú správu, ktorej obsahom je zavedenie novinky - predvypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozdiel za rok 2017.

Zámerom novinky je pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov zjednodušiť vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel ich  predvypĺňaním.

Obsah tlačovej správy nájdete:

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_novinka-dmvz

 

Daňový bonus od 1.1.2018

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 173/2017 Z. z. z 26. júna 2017 sa upravila suma životného minima k 1.7.2017 zo 198,09 eur na 199,48 eur na jednu dospelú osobu, čo predstavuje zvýšenie o 0,7%.

Vzhľadom k uvedenému sa mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2018 zvýšila o 0,7 %, t.j. o 15 centov z 21,41 eur na 21,56 eur. Suma daňového bonusu za celý rok 2018 je 258,72 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus je 6-násobok minimálnej mzdy platnej pre rok 2018, čo predstavuje sumu 2 880 eur (6* 480 eur).

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus zamestnancovi je mesačne polovica minimálnej mzdy platnej pre rok 2018, čo predstavuje 240 eur (480 /2).

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2018

Od 1.1.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociánom poistení v znení neskorších predpisov.

 

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Čítajte viac...

 

Minimálna mzda na rok 2018

 

Od 1.1.2018 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278//2017 Z. z.  zo dňa 11. októbra 2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018.

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na 480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

Posledná zmena (Piatok, 15 December 2017 13:48)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
f_pol104_10_1.jpg