Domov Novinky v KPIS Wincodex

Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni v roku 2019

Do 31. januára 2019 resp. pri nástupe do zamestnania: Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2019 (§ 36 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Mesačne – výplatný termín + najviac 5 dní: Uskutočniť odvod preddavkov dane zo závislej činnosti (§ 35 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 5. februára 2019: Požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018, ktoré chce zamestnanec predložiť inému zamestnávateľovi , ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Do 11. februára 2019: Doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018 zamestnancom, ktorí oň požiadali do 5. februára 2019 z dôvodu, že Ročné zúčtovanie dane im vykoná iný zamestnávateľ (§ 39 ods. 5 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Posledná zmena (Pondelok, 18 Február 2019 14:06)

Čítajte viac...

 

Rekreácia zamestnancov

Príspevky na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v
osobitnom § 152a.

 

Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu má zamestnávateľ len za splnenia troch nasledovných podmienok:

a) zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov

b) pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a

c) zamestnanec o poskytnutie príspevku požiada.

 

Posledná zmena (Pondelok, 18 Február 2019 14:11)

Čítajte viac...

 

Náhrada príjmu od 1.1.2019 – maximálny denný vymeriavací základ

 

Zákon č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

 

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

Čítajte viac...

 

Minimálna mzda na rok 2019

 

Od 1.1.2019 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300//2018 Z. z.  zo dňa 10. októbra 2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019.

Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na 520eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

Posledná zmena (Streda, 16 Január 2019 12:58)

Čítajte viac...

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Čítajte viac...

 

Daňový bonus od 1.1.2019

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

 

Posledná zmena (Streda, 16 Január 2019 12:49)

Čítajte viac...

 

Novela zákona o Sociálnom poistení od 1.7.2018

Zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom

od 1.7.2018.

 

Novela zákona:

- zavádza odvodovú výnimku u poberateľov dôchodkov z platenia dôchodkového poistenia od 1.7.2018

a vzťahujú sa na ňu obdobné pravidlá, ako na odvodovú výnimku pri dohode o brigádnickej práci

študentov (DoBPŠ)

- poberatelia predčasných starobných dôchodkov neplatia od 1.7.2018 z dohody poistné na nemocenské

poistenie.

Posledná zmena (Utorok, 03 Júl 2018 12:52)

Čítajte viac...

 

Mobilná aplikácia

Nový nástroj Sociálnej poisťovne pre prihlasovanie zamestnancov do registra

poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

V zmysle § 231 zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do registra poistencov 

a sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie deň pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu práce zamestnanca.

Posledná zmena (Štvrtok, 26 Apríl 2018 12:38)

Čítajte viac...

 

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018

S účinnosťou od 1.5.2018 bol zákonom č. 63/2018 Z. z. novelizovaný zákon č. 311/2001  Z. z. Zákonník práce

 

Novela Zákonníka práce priniesla nasledovné zmeny:

-       úprava mzdového zvýhodnenia za prácu v noci, vo sviatok

-       nové mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

-       možnosť vyplácania  letných a vianočných odmien tzv. 13. a 14. platu oslobodeného od daní a odvodov

-       povinnosť zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní pracovnej ponuky  základnú zložku mzdy

Posledná zmena (Štvrtok, 26 Apríl 2018 12:31)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_NEDOPLPREPL17_1.jpg