Domov Novinky v KPIS Wincodex

Minimálna mzda na rok 2021

 

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2021 mení:

 

1. Filozofiu určenia sumy minimálnych mzdových nárokov zamestnancov.

 

Podľa nového znenia § 120 ods. 4 Zákonníka práce:

"Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.".

 

Posledná zmena (Štvrtok, 04 Február 2021 10:33)

Čítajte viac...

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend zdravotných poisťovní od 1.1.2021

Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend do zdravotných poisťovní: týka sa dividend vyplatených za obdobie rokov od 2011 do 2016: 65 520 eur (výpočet: 67x1 092 eur, kde 1092 je priemerná mzda v hospodárstve za rok 2019).

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:15)

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021

Sociálna poisťovňa podľa § 226 ods. 1 písm. q/ bod 2.na svojom webovom sídle zverejnila sumu všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2019. Jeho hodnota je 13 104 eur

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:12)

Čítajte viac...

 

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2021

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:05)

Čítajte viac...

 

Žiadosť o vykonanie RZ dane za rok 2020 - tlačivo a vypĺňanie

V tlačive Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane platnom pre rok 2020 oproti roku 2019 nie sú okrem textácie
žiadne zmeny.
V súvislosti s vykazovaním NČZD na kúpeľnú starostlivosť sa v  časti II. bod 4 dávame do pozornosti:
- samostatne sa vykazuje suma na kúpeľnú starostlivosť za seba (t. j. daňovníka, ktorý žiadosť podáva)
- samostatne sa vykazuje suma na kúpeľnú starostlivosť za manželku (manžela) a deti
- na preukázanie musí zanestnanec priložiť príslušné doklady, ak zákon neustanovuje inak.

Čítajte viac...

 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

 

Spôsob zaokrúhľovania v roku 2020 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov upravuje § 47.

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve

desatinné miesta,  pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 10 December 2020 09:30)

Čítajte viac...

 

Prvá pomoc + Podkladová zostava pre výkaz k Opatrenie č. 1 a výkaz 3A, 3B k Opatreniu č. 3 - úprava od októbra 2020

Prvá pomoc +: všetky dostupné informácie sú k dispozícií na stránke: https://www.neprepustaj.sk/prva_pomoc_plus

Základný rozdiel oproti výkazom v rámci Prvej pomoci:

- spôsob podávania výkazov - výkazy je možné podávať len cez portál slovensko.sk

- výkazy nie sú zverejnené na stránke https://www.neprepustaj.sk/prva_pomoc_plus, je zverejnený len

  manuál k vypĺňaniu výkazu v rámci Opatrenia č. 1 a manuál k vypĺňaniu výkazu A a B v rámci opatrenia č. 3


  Manuál k vypĺňaniu druhej časti výkazu v rámci Opatrenia č. 1 a manuál k výkazu A v rámci Opatrenia č. 3  sú zhodné.

Posledná zmena (Streda, 09 December 2020 14:27)

Čítajte viac...

 

Životné minimum od 1.7.2020 a prehľad veličín viazaných na sumu životného minima

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2020  sumy životného minima nasledovne:

       ·       214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·       149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

Čítajte viac...

 

Kto a ako si bude môcť odložiť splátky sociálneho poistného za marec?

Sociálna poisťovňa informuje:

Zamestnávateľom a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, umožní novela zákona o sociálnom poistení odklad splatnosti sociálnych odvodov. Presné podmienky, akým spôsobom sa odklad bude riadiť – teda hlavne ako sa určí pokles čistého obratu a príjmov z podnikania – ešte stanoví vláda svojim nariadením. Koho presne sa možnosť odkladu odvodov týka?

Posledná zmena (Streda, 08 Apríl 2020 08:48)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPS_1.jpg