Domov Novinky v KPIS Wincodex

Daňové priznanie k DPH - nový vzor daňového priznania, nová štruktúra xml súboru

Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/017342/2020-731 o určení vzoru tlačiva daňového priznania

k dani z pridanej hodnoty z 3. decembra ustanovilo nový vzor výkazu pre rok 2021.

 

Čítajte viac...

 

Daň z motorových vozidiel - Daňové priznanie platné pre rok 2020

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. novembra 2020 č. č. MF/017527/2020-726,ktorým

sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

 

Čítajte viac...

 

Sociálna poisťovňa od 1.1.2021- nové tlačivá pre mesačný výkaz poistného, výkaz poistného a príspevkov, nová xml schéma

Sociálna poisťovňa - Elektronické služby

Nová verzia Výkazov poistného a príspevkov (VP) a Mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV)

 

Dňa 26.1.2021 bola na portál SP - Elektronické služby nasadená nová verzia MV a VP (v.2021), v ktorej je pridaný nový údaj - IČPV (identifikačné číslo právneho vzťahu).


Platnosť novej verzie je od obdobia MV a VP 01/2021 (na titulnej strane).

Povinné uvádzanie IČPV pre MV je za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane).

Povinné uvádzanie IČPV pre VP je za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane) a len za riadky prílohy s obdobím od 01/2021 a vyššie, čo v prípade VP spracovaného v KPIS WinCodex (nepravidelný príjem a príjem po ukončení ak sa príjem bude rozpočítavať na rok 2021 a vyššie) sa bude týkať spracovania miezd za výplatné obdobie najskôr január 2021.

VP v novej verzii bez uvádzania IČPV je potrebné zaslať už za údaje spracované za výplatné obdobie december 2020.

 

Posledná zmena (Streda, 27 Január 2021 11:30)

Čítajte viac...

 

Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

 

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021.

Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 14 Január 2021 15:28)

Čítajte viac...

 

Informácia pre zamestnávateľov: Sociálna poisťovňa informuje

NEPREHLIADNITE: Aktuálne informácie k novele „IČPV“ a „podnikateľské kilečko“

 

Postupné zobrazovanie IČPV

 Sociálna poisťovňa začína postupne zverejňovať IČPV pre zamestnancov.

Nakoľko ide o veľké množstvo právnych vzťahov, zverejňovanie prebieha postupne.

Informáciu, od akého dátumu bude potrebné IČPV používať, zašle Sociálna poisťovňa všetkým zamestnávateľom formou správy v časti „SPRÁVY“, ktorá je dostupná v hornom menu po prihlásení do e-Služieb Sociálnej poisťovne.

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:03)

Čítajte viac...

 

Náhrada príjmu od 1.1.2021 – maximálny denný vymeriavací základ

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:22)

Čítajte viac...

 

Minimálna mzda na rok 2021

 

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2021 mení:

 

1. Filozofiu určenia sumy minimálnych mzdových nárokov zamestnancov.

 

Podľa nového znenia § 120 ods. 4 Zákonníka práce:

"Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.".

 

Posledná zmena (Štvrtok, 04 Február 2021 10:33)

Čítajte viac...

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend zdravotných poisťovní od 1.1.2021

Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend do zdravotných poisťovní: týka sa dividend vyplatených za obdobie rokov od 2011 do 2016: 65 520 eur (výpočet: 67x1 092 eur, kde 1092 je priemerná mzda v hospodárstve za rok 2019).

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:15)

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021

Sociálna poisťovňa podľa § 226 ods. 1 písm. q/ bod 2.na svojom webovom sídle zverejnila sumu všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2019. Jeho hodnota je 13 104 eur

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:12)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_VYSKAPRIJMU16_1.jpg