Domov Novinky v KPIS Wincodex

Kontrolný výkaz DPH

Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novelou sa do praxe zavádza podávanie kontrolného výkazu DPH . Podľa § 78a zákona o dani z pridanej hodnoty je každý platiteľ dane povinný podávať za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie aj Kontrolný výkaz DPH a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. prvý krát do 25.februára 2014 ak je platiteľ DPH mesačným plátcom DPH, resp. do 25. apríla 2014 ak je štvrťročným plátcom DPH.

 

Posledná zmena (Pondelok, 20 Január 2014 12:44)

Čítajte viac...

 

SEPA - Jednotná oblasť platieb v eurách

SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové platby v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové platby, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Posledná zmena (Pondelok, 20 Január 2014 12:27)

Čítajte viac...

 

Zákon o dani z pridanej hodnoty DPH

Dňa 17.10.2013 bol prijatý Národnou radou SR zákon č. 360/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z prídanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Väčšina legislatívnych zmien nadobudne účinnosť od 1.januára 2014.

Navýznamnejšou zmenou, ktorú zavádza novela zákona o DPH je:

  1. Kontrolný výkaz DPH

  2. Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri vybraných komoditách (§69 ods.12 zákona)

  3. Zrušenie združení

Posledná zmena (Pondelok, 20 Január 2014 12:30)

Čítajte viac...

 

Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných od 1.11.2013

Zákon č. 338/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Od. 1.11.2013 sa zavádza nová výnimka z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a súčasne i zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov.

 

Posledná zmena (Piatok, 08 November 2013 14:09)

Čítajte viac...

 

Minimálna mzda na rok 2014


Od 1.1.2014 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2013 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014.

 

Suma minimálnej mzdy na rok 2014 sa ustanovuje na

352,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

2,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 

Posledná zmena (Piatok, 08 November 2013 13:44)

Čítajte viac...

 

Zvýšenie sumy daňového bonusu od 1.7.2013


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima upravilo s účinnosťou od 1. júla 2013 sumy životného minima.

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby sa od 1.7.2013 zvýšilo zo sumy 194,58 eura na sumu 198,09 eura (zvýšenie o 1,8%).

Posledná zmena (Pondelok, 15 Júl 2013 09:28)

Čítajte viac...

 

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012


Hlásenie je ročný výkaz o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činností poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, daňovom bonuse a o zamestnaneckej prémii.

Posledná zmena (Štvrtok, 18 Apríl 2013 11:12)

Čítajte viac...

 

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie od 15.3.2013


S účinnosťou od 15.3.2013 platí novela č.5 Metodického usmernenia UDZS č. 3/2009 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, ktoré v bode 17 upravuje evidenciu osôb vykonávajúcich činnosť na základe dohody mimo pracovného pomeru:

Posledná zmena (Štvrtok, 18 Apríl 2013 09:39)

Čítajte viac...

 

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2013

 


Od 1.1.2013 nadobúda účinnosť novela zákona o dani z príjmov č. 395/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o daní z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Najdôležitejšie zmeny týkajúce sa zamestnancov od 1.1.2013:

Zrušenie rovnej sadzby dane.

Posledná zmena (Štvrtok, 18 Apríl 2013 09:00)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
suvaha1v09_1.jpg