Domov Novinky v KPIS Wincodex

Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

 

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021.

Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 14 Január 2021 15:28)

Čítajte viac...

 

Informácia pre zamestnávateľov: Sociálna poisťovňa informuje

NEPREHLIADNITE: Aktuálne informácie k novele „IČPV“ a „podnikateľské kilečko“

 

Postupné zobrazovanie IČPV

 Sociálna poisťovňa začína postupne zverejňovať IČPV pre zamestnancov.

Nakoľko ide o veľké množstvo právnych vzťahov, zverejňovanie prebieha postupne.

Informáciu, od akého dátumu bude potrebné IČPV používať, zašle Sociálna poisťovňa všetkým zamestnávateľom formou správy v časti „SPRÁVY“, ktorá je dostupná v hornom menu po prihlásení do e-Služieb Sociálnej poisťovne.

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:03)

Čítajte viac...

 

Náhrada príjmu od 1.1.2021 – maximálny denný vymeriavací základ

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:22)

Čítajte viac...

 

Minimálna mzda na rok 2021

 

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2021 mení:

 

1. Filozofiu určenia sumy minimálnych mzdových nárokov zamestnancov.

 

Podľa nového znenia § 120 ods. 4 Zákonníka práce:

"Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.".

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:30)

Čítajte viac...

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend zdravotných poisťovní od 1.1.2021

Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov z dividend do zdravotných poisťovní: týka sa dividend vyplatených za obdobie rokov od 2011 do 2016: 65 520 eur (výpočet: 67x1 092 eur, kde 1092 je priemerná mzda v hospodárstve za rok 2019).

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:15)

 

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021

Sociálna poisťovňa podľa § 226 ods. 1 písm. q/ bod 2.na svojom webovom sídle zverejnila sumu všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2019. Jeho hodnota je 13 104 eur

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:12)

Čítajte viac...

 

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2021

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:05)

Čítajte viac...

 

Žiadosť o vykonanie RZ dane za rok 2020 - tlačivo a vypĺňanie

V tlačive Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane platnom pre rok 2020 oproti roku 2019 nie sú okrem textácie
žiadne zmeny.
V súvislosti s vykazovaním NČZD na kúpeľnú starostlivosť sa v  časti II. bod 4 dávame do pozornosti:
- samostatne sa vykazuje suma na kúpeľnú starostlivosť za seba (t. j. daňovníka, ktorý žiadosť podáva)
- samostatne sa vykazuje suma na kúpeľnú starostlivosť za manželku (manžela) a deti
- na preukázanie musí zanestnanec priložiť príslušné doklady, ak zákon neustanovuje inak.

Čítajte viac...

 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

 

Spôsob zaokrúhľovania v roku 2020 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov upravuje § 47.

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve

desatinné miesta,  pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 10 December 2020 09:30)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_NEDOPLPREPLZ18_1.jpg