Domov Novinky v KPIS Wincodex

14/DZPaU/2022/MU - Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov

Novým zamestnaneckým benefitom oslobodeným od dane v úhrnnej sume najviac 500 € od všetkých zamestnávateľom je od 1.1.2022 aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi  v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona o DzP.

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojom portáli dňa 20.5.2022 Metodické usmernenie 14/DZPaU/2022/MU k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) o dani z príjmov

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.05.20_14_DZPaU_2022_MU.pdf

                                   

 

Daňový bonus od 1.7.2022

Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa  novelizoval  ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov, týkajúcich sa daňového bonusu na dieťa.

Výška daňového bonusu  od 1.7.2022 mesačne je:

- 40 € ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku

- 70 € do dovŕšenia 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí,   ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu, t. j. podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Posledná zmena (Štvrtok, 28 Júl 2022 10:55)

Čítajte viac...

 

Sumy stravného 2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

 z 31. marca 2022 o sumách stravného

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Čítajte viac...

 

KURZARBEIT - Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce

S účinnosťou od 1.3.2022 bol prijatý zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce.

Podstatou prijatého zákona je podpora zo strany štátu na udržanie zamestnanosti v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa a na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho  faktora, na základe čoho došlo k obmedzeniu činnosti na strane zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (organizačná zložka, prevádzkareň). 

Posledná zmena (Utorok, 05 Apríl 2022 10:50)

Čítajte viac...

 

Štatistický výkaz Práca 2 -04

Do modulu Mzdy - Štatistika - Výkazy boli zapracované 2 nové výkazy Práca 2-04 platné pre rok 2022:

- Výkaz č. 5: Práca/A 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch

- Výkaz č. 6: Práca/B 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch

 

Účtovná jednotka si zvolí výkaz podľa usmernenia Štatistického úradu.

 

Nový zamestnanecký nepeňažný benefit od 1.1.2022

Novým zamestnaneckým benefitom oslobodeným od dane v úhrnnej sume najviac 500 € od všetkých zamestnávateľom je od 1.1.2022 aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi  v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov.

 

§ 5 ods. 7 písm. o):

nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)];

do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Čítajte viac...

 

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

Kontrola informačných zoznamov:

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt

zverejnených na portáli Finančnej správy v KPIS WinCodex

 

V súlade s §52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), začala Finančná správa od 1.1.2022 zverejňovať na svojom webovom sídle dva nové informačné zoznamy:

Čítajte viac...

 

Oznamovacia povinnosť voči ZP a SP od 1.10.2021

                                                      ZP – Oznámenie                           SP - RLFO        

                                                      o zmene platiteľa

Dočasná pracovná neschopnosť      DPN max. do 10 KD:

do 52. týždňov                                   oznamuje sa kódom 1O Z a 1O K        neoznamuje sa

                                                          DPN viac ako 10 KD:

                                                          oznamuje sa kódom 1O Z,

                                                          kód 1O K – neoznamuje sa*                                                                                                                             

Dočasná pracovná neschopnosť                                                                    Typ RLFO: Prerušenie

po 52 týždni                                       neoznamuje sa*                                    Dátum vzniku /zániku

                                                                                                                        Dôvod prerušenia: 8

                                                                                                                        Lehota oznámenia: 8 dní

                                                                                                                        § 231 ods. 1,  písm. c/                  

Dočasná pracovná neschopnosť                                                                    Typ RLFO: Prerušenie

po 52 týždni po uplynutí                    neoznamuje sa*                                     Dátum vzniku/zániku

predĺženého podporného obdobia                                                                   Dôvod prerušenia: 13

                                                                                                                         Lehota oznámenia: 8 dní

                                                                                                                         § 231 ods. 1,  písm. c/                  

Dočasná pracovná neschopnosť                                                                                  

COVID - 19                                        neoznamuje sa*                                    neoznamuje sa

                                                                                                                        

Ošetrovanie člena rodiny

Krátkodobé –  do14                           neoznamuje sa*                                    neoznamuje sa

Kalendárnych dní

 

Ošetrovanie člena rodiny                                                                                Typ RLFO: Prerušenie

od 15. kalendárneho dňa                  neoznamuje sa*                                     Dátum vzniku/zániku

                                                                                                                         Dôvod prerušenia: 4

                                                                                                                         Lehota oznámenia:8 dní

                                                                                                                         § 231 ods. 1,  písm. c/

Ošetrovanie člena rodiny

Dlhodobé – do 90                             neoznamuje sa*                                      neoznamuje sa

Kalendárnych dní

Ošetrovanie člena rodiny                                                                                 Typ RLFO: Prerušenie

Dlhodobé – od 91.                            neoznamuje sa*                                      Dátum vzniku /zániku

kalendárneho dňa                                                                                            Dôvod prerušenia: 12

                                                                                                                         Lehota oznámenia: 8 dní

                                                                                                                         § 231 ods. 1,  písm. c/                  

Ošetrovanie člena rodiny                                                                             

COVID - 19.                                      neoznamuje sa*                                      neoznamuje sa                  

Neplatené voľno/absencia                      Kód 2N Z/ 2N K                                              Typ RLFO: Prerušenie

                                                                Lehota oznámenia: do konca                         Dátum vzniku /zániku

                                                                nasledujúceho mesiaca  po                            Dôvod prerušenia: 1, 3

                                                                mesiaci v ktorom začalo/skončilo                   Lehota oznámenia: 8 KD

                                                                neplatené voľno/absencia                              § 231 ods. 1,  písm. c/         

Materská                                                                                                                 

dovolenka                                                neoznamuje sa*                                               neoznamuje sa

Rodičovská                                             Odhláška zo ZP                                               Typ RLFO: Prerušenie

dovolenka                                               posledným dňom MD                                       Dátum vzniku /zániku

                                                             kódom 2 K                                                        Dôvod prerušenia: 6

                                                             Lehota oznámenia:  8 KD                                 Lehota oznámenia: 8 KD

                                                               § 24 písm. c/                                                   § 231 ods. 1,  písm. c/

 Účasť na zákonom                                Kód 2S Z/ 2S K                                                 neoznamuje sa

 

* neoznamuje sa  - príslušnej zdravotnej poisťovni nahlasuje Sociálna poisťovňa          

 

 

Životné minimum od 1.7.2021 a prehľad veličín viazaných na sumu životného minima

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 244/2021 Z. z. z 18. júna o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2021  sumy životného minima nasledovne:

       ·       218,06 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·       152,12 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         99,56 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

Posledná zmena (Streda, 23 Jún 2021 13:08)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Hlasenie_2009_pg1.jpg