Domov Novinky v KPIS Wincodex

Zákonné lehoty k daňovým povinnostiam v mzdovej učtárni v roku 2024

V mesiaci nástupu do zamestnania, resp. pri zmene: Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2024 (§ 36 ods.6 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Čítajte viac...

 

Sociálna poisťovňa: § 140 - Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom: novelizované znenie § 140 ods. 1 písm. b/ od 1.1.2024

Zákonom č. 210/2023 Z. z. sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1.1.2024 sa opäť menia podmienky vymedzené v § 140 - Vylúčenie povinnosti platiť poistné pre matky, otcov resp. iné osoby, ktoré sa starajú o dieťa.

Posledná zmena (Pondelok, 18 Marec 2024 10:39)

Čítajte viac...

 

Zdravotné poistenie od 1.1.2024: zvýšenie sadzby poistného pre zamestnávateľa z 10 % na 11% a z 5% na 5,5% pre zamestnancov so zdravotným postihnutím

Zákonom č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií sa s účinnosťou od 1.1.2024 novelizoval zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  (Čl. XII).

Čítajte viac...

 

Oznámenie č. 373/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov oznamuje, že suma minimálnej mzdy na rok 2024 je:

a) 750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Čítajte viac...

 

Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2022 a jeho vplyv na platenie poistného v roku 2024

Sociálna poisťovňa podľa § 226 ods. 1 písm. q/ bod 2.na svojom webovom sídle zverejnila sumu všeobecného

vymeriavacieho základu za rok 2022. Jeho hodnota je 15 648 € a má vplyv na výpočet:

·       maximálneho VZ na platenie poistného na sociálne poistenie v roku 2024

·       maximálneho denného VZ pre náhradu príjmu a nemocenské vyplácané pre DPN vzniknutú v roku 2024

·       maximálneho VZ pre platenie preddavkov z dividend vyplatených za obdobie rokov 2011 až 2016

Čítajte viac...

 

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zo 22. septembra 2023 o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 7,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 11,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

b) 17,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín

§2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

§3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.

Posledná zmena (Piatok, 15 Marec 2024 10:56)

Čítajte viac...

 

Neplatenie poistného z vymeriavacieho základu do 700 eur pre vybrané podniky od 1.8.2023 pre účely sociálneho poistenia

Zákonom č. 274/2023 Z. z.. z 22. júna 2023 sa do zákona o sociálnom poistení doplnilo nové prechodné ustanovenie účinné od 1.8.2023, ktoré rieši odpustenie časti odvodov pre vybrané podniky do fondov sociálneho poistenia, ktoré platí zamestnávateľ za svojho zamestnanca.

Čítajte viac...

 

Kontrolný výkaz DPH od 1.7.2023

Finančná správa SR informuje o možnosti uplatnenia zníženej sadzby DPH vo výške 5 % v novej verzii formulára KV DPH s označením KVDPHv23, ktorý bude možné podať cez portál finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane od 1.7.2023:

- od zdaňovacieho obdobia 07/2023, resp.

- najskôr za  3Q/2023.

V novej verzii formulára, ktorá bola zapracovaná z dôvodu systémových úprav súvisiacich so zmenou sadzieb dane, nedošlo po obsahovej stránke oproti predchádzajúcej verzii formulára k žiadnym zmenám a od 1.7.2023 plne nahrádza predchádzajúcu verziu KVDPHv21.

Čítajte viac...

 

Životné minimum od 1.7.2023 a prehľad veličín viazaných na sumu životného minima

Opatrenie Ministerstva  práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 220/2023 Z. z. zo 14. júna o úprave súm životného minima.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákon č. 184/2014 Z. z. (ďalej len zákon") ustanovuje:

§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 zákona takto:

       ·       268,88 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·       187,57 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·        122,77 mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

§2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_davkaNezam1_2009.jpg