Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 4 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky


Dňa 30. júna 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

Posledná zmena (Štvrtok, 14 August 2014 10:17)

Čítajte viac...

 

Platiteľom dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.

Nový spôsob platenia preddavkov z dividend sa vzťahuje až na dividendy vyplatené za rok 2013

Od 1.12014 nadobudol  účinnosť  zákon č. 463/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení.

Novelou zákona sa zaviedol maximálny vymeriavací základ pre poistenca, ktorý má príjem z vyplatených dividend vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Sadzba poistného z vyplatených dividend je podľa § 12 ods. 1 písm. g/ zákona o ZP vo výške 14%.

Posledná zmena (Pondelok, 10 Marec 2014 15:15)

Čítajte viac...

 

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predkladať miestne príslušnému správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, poskytovaných zamestnancom  bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie,a to do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia na tlačive, vzor ktorého určí Ministerstvo financií SR

Posledná zmena (Pondelok, 10 Marec 2014 09:54)

Čítajte viac...

 

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaniteľnom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR podľa §5 zákona o dani z príjmov, môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

 

Posledná zmena (Piatok, 07 Marec 2014 11:19)

Čítajte viac...

 

Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novelou sa do praxe zavádza podávanie kontrolného výkazu DPH . Podľa § 78a zákona o dani z pridanej hodnoty je každý platiteľ dane povinný podávať za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie aj Kontrolný výkaz DPH a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. prvý krát do 25.februára 2014 ak je platiteľ DPH mesačným plátcom DPH, resp. do 25. apríla 2014 ak je štvrťročným plátcom DPH.

 

Posledná zmena (Pondelok, 20 Január 2014 12:44)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie