Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 8 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky


Od 1.1.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z., ktorou sa do výpočtu odvodov na zdravotné poistenie zavádza nová úľava pre nízkopríjmových zamestnancov - odpočítateľná položka.

Opočítateľná položka na zdravotné poistenie (OP) znižuje základ pre výpočet preddavkov na poistné.

Odpočítateľná položka sa uplatňuje u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a príjem zamestnanca je nižší ako 570 Eur. Môže sa uplatňovať na mesačnej báze u zamestnávateľa, alebo až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Čítajte viac...

 


Od 1.1.2015 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297//2014 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015.

Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom


Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na spracovanie miezd v roku 2015

Čítajte viac...

 

Od 1.1.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. , ktorá priniesla zmeny v odpisovaní hmotného majetku.

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku:

1. rozšírenie počtu odpisových skupín na 6:

  • 1. odpisová skupina s dobou odpisovania 4 roky
  • 2. odpisová skupina s dobou odpisovania 6 rokov

Čítajte viac...

 

 


Ministerstvo financiií SR vydala podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

  1. Opatrenie z 24.9.2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financii SR z 31.3.2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31.12.2014

Posledná zmena (Utorok, 03 Marec 2015 11:15)

Čítajte viac...

 


Od 7.10.2014 FR SR spúšťa zasielanie chybových správ v kontrolnom výkaze do „schránky správ“ platiteľa a platiteľ môže chyby sám odstrániť do uplynutia lehoty na podanie. Podmienkou je zaslanie KV od 1.dňa do 20. dňa. Informáciu FR zasielame v prílohe. Ďalej pripomíname, že v najbližších dňoch bude zverejnené upravené poučenie k súhrnnému výkazu.

Novelou zákona bol znížený limit na možnosť podávania štvrťročného výkazu na 50 tis eur.

Bližšie informácie o odhalení možných chýb v zaslanom KV a o spôsobe ich opravy nájdete na stráne finačnej správy:

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/info-k-aktual-povinnostiamPosledná zmena (Utorok, 07 Október 2014 11:33)

 
Viac článkov...
Prihlásenie