Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 2 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Zákonom č. 253/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2016 novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vznení znení neskorších predpisov.

Okrem príjmov oslobodených od dane je od dane oslobodená aj sociálna výpomoc z dôvodu:

- úmrtia blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v domácnosti zamestnanca

- odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí

- dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržíté trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia

 

Posledná zmena (Piatok, 29 Január 2016 12:56)

Čítajte viac...

 


Maximálne vymeriavacie základy na platenie poistného a preddavkov poistného:

 

za obdobie  od 1. januára 2016 do 31.decembra  2016 je maximálny vymeriavací základ na poistné do Sociálnej  poisťovne a na platenie preddavkov poistného do zdravotných poisťovní mesačne:

       zamestnanca na sociálne poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy)

       zamestnávateľa za každého jeho zamestnanca na sociálne poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy)

       zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy.

Podľa § 29b ods. 5 zákona č . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ak sa poistenec považuje za zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa, posudzuje sa akoby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz)

 

       poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených platiteľom dividend je podľa § 16 ods. 8 písm.f/ zákona č. 580/2004 Z. z.  51 480,00 Eur.

Výnimkou je v rámci sociálneho poistenia úrazové poistenie, kde sa zachováva neobmedzený maximálny vymeriavací základ.

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia a s účinnosťou od 1. januára 2011 na účely verejného zdravotného poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde (vrátane dohôd).


 

Posledná zmena (Utorok, 12 Január 2016 09:55)

 

Od 1.1.2016 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279//2015 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.

 

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 405,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 2,328eur

- minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,4832 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 202,50 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa §5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

Posledná zmena (Utorok, 05 Január 2016 14:23)

Čítajte viac...

 

 Lehoty pre podávanie daňových priznaní, hlásenia, prehľadu a lehoty pre ročné zúčtovanie dane za zdaňovacie obdobie roku 2015

 Daň z motorových vozidiel -  do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pre rok 2015 lehota do 01. februára 2016 (§ 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z.)

Daňové priznanie k dani z príjmov – pre právnické osoby do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 ods.2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

Pre živnostníka je základná lehota 31. marec 2016, ktorú možno na základe oznámenia správcovi dane predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov ak súčasťou jeho zdaniteľných príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (§ 49 ods. 3 písm. a/  a § 49 zákona  ods. 3 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z.)

Hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse - do 30. apríla 2016

(§ 39 ods. 9 písm. b/ a § 49 ods.2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac - do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac (§ 39 ods. 9 písm. a/ a § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.)

 

Posledná zmena (Utorok, 05 Január 2016 14:24)

Čítajte viac...

 


Od 1.2.2015 sa mení vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré je povinný vykazovať zamestnávateľ v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z...

Forma, vzor a štruktúra listinných výkazov preddavkov na poistné a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné v elektornickej podobe ( dávka 514) od 1.2.2015, je zverejnená na stránke MZ SR v sekcii Legislatíva a financovanie, Zdravotné poistenie.

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie