Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 12 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

 Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) od 1.1.2017

 Metodický pokyn FR SR k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2004 Z. z.

 

Finančné riaditeľstvo SR nadväzne na zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP")  vykonané od 1. 1. 2017, aktualizuje metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP.

Do tohto metodického pokynu sú prevzaté všetky  časti pôvodného metodického pokynu (IRA 57/2014), ktoré sú aktuálne aj po 1. 1. 2017.

V metodickom pokyne, v oddiele 1 - Výpočet základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP sa okrem iného uvádza:

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:55)

Čítajte viac...

 

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje, ako správne opraviť chyby v RLFO:

Zamestnávatelia sú povinní prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne, a to elektronickým vyplnením Registračného listu fyzickej osoby (RL FO).

Ak pritom urobia chybu, napríklad uvedú nesprávne údaje, je potrebné opraviť ich - a aj to má svoje presne stanovené postupy.

Sociálna poisťovňa preto pripomína, že ak zamestnávateľ urobí v Registračných listoch FO chybu v mene, priezvisku alebo adrese zamestnanca, stačí ju opraviť cez formulár RL FO - zmena, kde zadá správne údaje. Pri odstraňovaní ďalších chýb je postup nasledovný

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:43)

Čítajte viac...

 

Sociálna poisťovňa: Postup zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v prípade neprítomnosti

 zamestnanca - dohodára v práci z dôvodu podľa § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce


 V praxi sa vyskytujú situácie, kedy zamestnanec na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

(ďalej len „dohody") nemôže vykonať prácu v čase, ktorý stanovil zamestnávateľ.

Dôvodom je neprítomnosť v práci uvedená v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce (napríklad vyšetrenie

v zdravotníckom zariadení, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo úmrtie

rodinného príslušníka). 

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:46)

Čítajte viac...

 

Do KPIS WinCodex bol dopracovaný nový modul Pošta, ktorý slúži pre spracovanie firemnej pošty.

 

Obsahuje evidenciu došlej pošty s možnosťou sledovania, komu bola pošta pridelená a evidenciu odoslanej pošty.

Záznamy obsahujú údaje o:

-       dátume doručenia resp. odoslania pošty

-       type dokladu (napr. ponuka, objednávka, faktúra, reklamácia, verejná súťaž, ostatné)

-       počte príloh

-       odosielateľovi, resp. príjemcovi pošty

-       osobe, ktorej je pošta pridelená

-       triede zásielky

Do záznamu je možné ďalej editovať číslo externého dokladu a zadávať odkaz na došlú, resp. odoslanú poštu, t. j. zadávať cestu, kde sa nachádzajú súbory servera.

Evidované záznamy je možné filtrovať podľa ľubovoľne zvolených kritérií, napr. došlá pošta, odoslaná pošta, dátum evidovania, typy dokladov, podľa odosielateľa resp. príjemcu pošty s možnosťou prenosu údajov do MS Excelu a MS Wordu.

Z odoslanej pošty je možné označené zápisy tlačiť do Poštového podacieho hárku.

 

Posledná zmena (Streda, 12 Apríl 2017 09:10)

 

Do KPIS WinCodex bol dopracovaný nový modul Servis

Modul Servis slúži na evidenciu servisných a reklamačných úkonov.

Ku jednotlivým zápisom servisu možno vytvoriť aj objednávku, následne zrealizovať výdaj použitého tovaru zo skladu a následne vytvoriť faktúru pre zákazníka.

 
Viac článkov...
Prihlásenie