Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 5 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2017  sumy životného minima nasledovne:

 

·         199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·         139,16 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         91,06 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

 


       Parameter                          Právna úprava                Platné obdobie        Suma v Eur

 

Daňový bonus (mesačný)       § 52 ods. 7 zákona           od 1.1.2018                     21,56

                                                   č. 595/2003 Z. z.              do 31.12.2018

 

Daňový bonus (ročný)             § 52 ods. 7 zákona           od 1.1.2018                     258,72

                                                   č. 595/2003 Z. z.               do 31.12.2018

 

Nezdaniteľná časť základu      § 35 ods.1 písm. b)           od 1.1.2018                    319,17

dane na daňovníka (mesačná) zákona č. 595/2003 Z. z   do 31.12.2018

 

Nezdaniteľná časť základu      § 11 ods.2 písm. a)           od 1.1.2018                    3 830,02

dane na daňovníka (ročná)      zákona č. 595/2003 Z. z   do 31.12.2018

 

Základ dane z príjmov FO,      § 11 ods.2 písm. b)            od 1.1.2018                    19 948,00

po ktorého prekročení             zákona č. 595/2003 Z. z    do 31.12.2018    

dochádza ku kráteniu ročnej

NČZD

 

Základ dane z príjmov FO,      § 35 ods.2 zákona             od 1.1.2018                      2 939,01

po ktorého prekročení             č. 595/2003 Z. z.               do 31.12.2018      

sa na túto časť základu dane

uplatňuje 25 % sadzba dane

(mesačný)

 

Základ dane z príjmov FO,      § 15 písm. a) bod 1b.         od 1.1.2018                      35 268,06

po ktorého prekročení             č. 595/2003 Z. z.                do 31.12.2018      

sa na túto časť základu dane

uplatňuje 25 % sadzba dane

(ročný)

 

Základná nepostihnuteľná       § 1 ods. 1 nariadenia          od 7.2017                        199,48

suma pri exekučných               vlády SR č. 268/2006 Z. z. do 30.6.2018

zrážkach (mesačná)

  

Úpravy potrebné v KPIS WinCodex

 

1. Upraviť parametre miezd od 1.7.2017:
2. Upraviť parametre miezd od 1.1.2018:
3. Upraviť daňovú tabuľku platnú od 1.1.2018

Posledná zmena (Streda, 13 December 2017 13:39)

 

 Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) od 1.1.2017

 Metodický pokyn FR SR k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2004 Z. z.

 

Finančné riaditeľstvo SR nadväzne na zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP")  vykonané od 1. 1. 2017, aktualizuje metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP.

Do tohto metodického pokynu sú prevzaté všetky  časti pôvodného metodického pokynu (IRA 57/2014), ktoré sú aktuálne aj po 1. 1. 2017.

V metodickom pokyne, v oddiele 1 - Výpočet základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP sa okrem iného uvádza:

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:55)

Čítajte viac...

 

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje, ako správne opraviť chyby v RLFO:

Zamestnávatelia sú povinní prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne, a to elektronickým vyplnením Registračného listu fyzickej osoby (RL FO).

Ak pritom urobia chybu, napríklad uvedú nesprávne údaje, je potrebné opraviť ich - a aj to má svoje presne stanovené postupy.

Sociálna poisťovňa preto pripomína, že ak zamestnávateľ urobí v Registračných listoch FO chybu v mene, priezvisku alebo adrese zamestnanca, stačí ju opraviť cez formulár RL FO - zmena, kde zadá správne údaje. Pri odstraňovaní ďalších chýb je postup nasledovný

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:43)

Čítajte viac...

 

Sociálna poisťovňa: Postup zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v prípade neprítomnosti

 zamestnanca - dohodára v práci z dôvodu podľa § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce


 V praxi sa vyskytujú situácie, kedy zamestnanec na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

(ďalej len „dohody") nemôže vykonať prácu v čase, ktorý stanovil zamestnávateľ.

Dôvodom je neprítomnosť v práci uvedená v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce (napríklad vyšetrenie

v zdravotníckom zariadení, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo úmrtie

rodinného príslušníka). 

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:46)

Čítajte viac...

 

Do KPIS WinCodex bol dopracovaný nový modul Pošta, ktorý slúži pre spracovanie firemnej pošty.

 

Obsahuje evidenciu došlej pošty s možnosťou sledovania, komu bola pošta pridelená a evidenciu odoslanej pošty.

Záznamy obsahujú údaje o:

-       dátume doručenia resp. odoslania pošty

-       type dokladu (napr. ponuka, objednávka, faktúra, reklamácia, verejná súťaž, ostatné)

-       počte príloh

-       odosielateľovi, resp. príjemcovi pošty

-       osobe, ktorej je pošta pridelená

-       triede zásielky

Do záznamu je možné ďalej editovať číslo externého dokladu a zadávať odkaz na došlú, resp. odoslanú poštu, t. j. zadávať cestu, kde sa nachádzajú súbory servera.

Evidované záznamy je možné filtrovať podľa ľubovoľne zvolených kritérií, napr. došlá pošta, odoslaná pošta, dátum evidovania, typy dokladov, podľa odosielateľa resp. príjemcu pošty s možnosťou prenosu údajov do MS Excelu a MS Wordu.

Z odoslanej pošty je možné označené zápisy tlačiť do Poštového podacieho hárku.

 

Posledná zmena (Streda, 12 Apríl 2017 09:10)

 
Viac článkov...
Prihlásenie