Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 5 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Finančná správa sa svojom webovom portáli zverejnila dňa 14.12.2017 tlačovú správu, ktorej obsahom je zavedenie novinky - predvypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozdiel za rok 2017.

Zámerom novinky je pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov zjednodušiť vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel ich  predvypĺňaním.

Obsah tlačovej správy nájdete:

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_novinka-dmvz

 

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 173/2017 Z. z. z 26. júna 2017 sa upravila suma životného minima k 1.7.2017 zo 198,09 eur na 199,48 eur na jednu dospelú osobu, čo predstavuje zvýšenie o 0,7%.

Vzhľadom k uvedenému sa mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2018 zvýšila o 0,7 %, t.j. o 15 centov z 21,41 eur na 21,56 eur. Suma daňového bonusu za celý rok 2018 je 258,72 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus je 6-násobok minimálnej mzdy platnej pre rok 2018, čo predstavuje sumu 2 880 eur (6* 480 eur).

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus zamestnancovi je mesačne polovica minimálnej mzdy platnej pre rok 2018, čo predstavuje 240 eur (480 /2).

 

Od 1.1.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociánom poistení v znení neskorších predpisov.

 

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Čítajte viac...

 

 

Od 1.1.2018 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278//2017 Z. z.  zo dňa 11. októbra 2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018.

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na 480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

Posledná zmena (Piatok, 15 December 2017 13:48)

Čítajte viac...

 

Od 1.1.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

 

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Posledná zmena (Piatok, 15 December 2017 13:45)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie