Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 13 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:05)

Čítajte viac...

 
V tlačive Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane platnom pre rok 2020 oproti roku 2019 nie sú okrem textácie
žiadne zmeny.
V súvislosti s vykazovaním NČZD na kúpeľnú starostlivosť sa v  časti II. bod 4 dávame do pozornosti:
- samostatne sa vykazuje suma na kúpeľnú starostlivosť za seba (t. j. daňovníka, ktorý žiadosť podáva)
- samostatne sa vykazuje suma na kúpeľnú starostlivosť za manželku (manžela) a deti
- na preukázanie musí zanestnanec priložiť príslušné doklady, ak zákon neustanovuje inak.

Čítajte viac...

 

 

Spôsob zaokrúhľovania v roku 2020 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov upravuje § 47.

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve

desatinné miesta,  pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 10 December 2020 09:30)

Čítajte viac...

 

Prvá pomoc +: všetky dostupné informácie sú k dispozícií na stránke: https://www.neprepustaj.sk/prva_pomoc_plus

Základný rozdiel oproti výkazom v rámci Prvej pomoci:

- spôsob podávania výkazov - výkazy je možné podávať len cez portál slovensko.sk

- výkazy nie sú zverejnené na stránke https://www.neprepustaj.sk/prva_pomoc_plus, je zverejnený len

  manuál k vypĺňaniu výkazu v rámci Opatrenia č. 1 a manuál k vypĺňaniu výkazu A a B v rámci opatrenia č. 3


  Manuál k vypĺňaniu druhej časti výkazu v rámci Opatrenia č. 1 a manuál k výkazu A v rámci Opatrenia č. 3  sú zhodné.

Posledná zmena (Streda, 09 December 2020 14:27)

Čítajte viac...

 

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. 7. 2020  sumy životného minima nasledovne:

       ·       214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

·       149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

·         98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie