Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 2 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Príspevky na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v
osobitnom § 152a.

 

Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu má zamestnávateľ len za splnenia troch nasledovných podmienok:

a) zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov

b) pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a

c) zamestnanec o poskytnutie príspevku požiada.

 

Posledná zmena (Pondelok, 18 Február 2019 14:11)

Čítajte viac...

 

 

Zákon č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

 

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

Čítajte viac...

 

 

Od 1.1.2019 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300//2018 Z. z.  zo dňa 10. októbra 2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019.

Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na 520eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

Posledná zmena (Streda, 16 Január 2019 12:58)

Čítajte viac...

 

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

Čítajte viac...

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

 

Posledná zmena (Streda, 16 Január 2019 12:49)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie