Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 19 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Novým zamestnaneckým benefitom oslobodeným od dane v úhrnnej sume najviac 500 € od všetkých zamestnávateľom je od 1.1.2022 aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi  v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona o DzP.

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojom portáli dňa 20.5.2022 Metodické usmernenie 14/DZPaU/2022/MU k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) o dani z príjmov

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.05.20_14_DZPaU_2022_MU.pdf

                                   

 

Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa  novelizoval  ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov, týkajúcich sa daňového bonusu na dieťa.

Výška daňového bonusu  od 1.7.2022 mesačne je:

- 40 € ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku

- 70 € do dovŕšenia 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí,   ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu, t. j. podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Posledná zmena (Štvrtok, 28 Júl 2022 10:55)

Čítajte viac...

 

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

 z 31. marca 2022 o sumách stravného

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Čítajte viac...

 

S účinnosťou od 1.3.2022 bol prijatý zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce.

Podstatou prijatého zákona je podpora zo strany štátu na udržanie zamestnanosti v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa a na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho  faktora, na základe čoho došlo k obmedzeniu činnosti na strane zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (organizačná zložka, prevádzkareň). 

Posledná zmena (Utorok, 05 Apríl 2022 10:50)

Čítajte viac...

 

Do modulu Mzdy - Štatistika - Výkazy boli zapracované 2 nové výkazy Práca 2-04 platné pre rok 2022:

- Výkaz č. 5: Práca/A 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch

- Výkaz č. 6: Práca/B 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch

 

Účtovná jednotka si zvolí výkaz podľa usmernenia Štatistického úradu.

 
Viac článkov...
Prihlásenie