Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 1 hosť prítomných
Domov Novinky

Novinky

Základné číselné hodnoty na zdaňovacie obdobie 2022

Životné minimum k 1.1.2022: 218,06 € (definované v parametroch miezd k 1.1.2022)

 

Sadzba dane podľa § 15 zákona:

-        19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 €  vrátane (t.j. 176,80 násobok platného ŽM)

-        25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 €

Čítajte viac...

 

Pred samotným spracovaním ročného zúčtovania dane je nevyhnutné:

1. správne definovať údaje v matričnom súbore detí:

-        ak zamestnanec nastúpi v priebehu roka, ale pri RZ dane si bude na dieťa uplatňovať DB

za celý rok 2022, resp. za obdobie od mesiaca narodenia dieťaťa,  je nevyhnutné upraviť

dátum začatia nároku na daňový bonus. Od uvedeného dátumu sa pri RZ dane bude počítať

nárok na DB na dieťa

 

2. nahrať príjmy od iných zamestnávateľov, ak zamestnanec v priebehu roka mal viacerých

    zamestnávateľov:

-        nahráva sa všetkých zamestnancom, ktorí si podali žiadosť o vykonanie RZ dane a to aj s údajmi zúčtovanom a vyplatenom daňovom bonuse na dieťa

Posledná zmena (Streda, 01 Marec 2023 11:04)

Čítajte viac...

 

Zákonom č. 518/2022 Z. z.  sa s účinnosťou od 1.1.2023 novelizoval zákon  č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,  ktorý pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného v zmysle § 13b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (týka sa RZ ZP) a minimálneho preddavku zamestnanca v zmysle § 16a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (týka sa platenia preddavkom zamestnávateľom za svojich zamestnancov)

Čítajte viac...

 

Zákon č. 350/2022 Z. z., ktorým sa novelizoval Zákonník práce, s účinnosťou od 1.11.2022 novelizoval znenie § 166 -  Materská, otcovská a rodičovská dovolenka.

 V § 166 ods. 1. bola zmenená textácia „rodičovská dovolenka“ na „ otcovská dovolenka“.

Posledná veta znie:

v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.

Čítajte viac...

 

 

Zákonom č. 496/2022 sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Podľa prechodných ustanovení obsiahnutých v § 52zzp ods. 2 a 4  sa s účinnosťou od 1. januára 2023 upravuje suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň nasledovne:

 (2) Ustanovenie § 33 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2023 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania alebo podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023.

 (3) Pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa postupuje daňovník od 1. januára 2023 do 31. decembra 2024 podľa odsekov 4 a 5 a § 33 ods. 2 až 12.

 (4) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Posledná zmena (Štvrtok, 09 Február 2023 11:43)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie