Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 9 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

 z 31. marca 2022 o sumách stravného

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Čítajte viac...

 

S účinnosťou od 1.3.2022 bol prijatý zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce.

Podstatou prijatého zákona je podpora zo strany štátu na udržanie zamestnanosti v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa a na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho  faktora, na základe čoho došlo k obmedzeniu činnosti na strane zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (organizačná zložka, prevádzkareň). 

Posledná zmena (Utorok, 05 Apríl 2022 10:50)

Čítajte viac...

 

Do modulu Mzdy - Štatistika - Výkazy boli zapracované 2 nové výkazy Práca 2-04 platné pre rok 2022:

- Výkaz č. 5: Práca/A 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch

- Výkaz č. 6: Práca/B 2 - 04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch

 

Účtovná jednotka si zvolí výkaz podľa usmernenia Štatistického úradu.

 

Novým zamestnaneckým benefitom oslobodeným od dane v úhrnnej sume najviac 500 € od všetkých zamestnávateľom je od 1.1.2022 aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi  v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov.

 

§ 5 ods. 7 písm. o):

nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)];

do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Čítajte viac...

 

Kontrola informačných zoznamov:

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt

zverejnených na portáli Finančnej správy v KPIS WinCodex

 

V súlade s §52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), začala Finančná správa od 1.1.2022 zverejňovať na svojom webovom sídle dva nové informačné zoznamy:

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie