Domov Novinky v KPIS Wincodex Sociálne poistenie od 1.9.2012

Sociálne poistenie od 1.9.2012

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o Sociálnom poistení od 1.9.2012


 

V čiastke 66/2012 Zbierky zákonov SR bol zverejnený zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Novela zákona je účinná od 1. septembra 2012 okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdnu účinnosť 1. januára 2013, 1. januára 2014 a 1. augusta 2016

Okrem  zákona o soiálnom poistení  sa zákonom č. 252/2012 menia aj ďalšie zákony:

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákoník práce

- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

- Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení

- Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

- Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

 

V novele zákona o sociálnom poistení sa s účinnosťou od 1. septembra 2012 mení pomer poistného na starobné  dôchodkové sporenie  pre sporiteľov z doterajších 9% : 9% na 14% : 4%. Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 4% je platná až do 31. decembra 2016. Od 1.1.2017 sa bude postupne zvyšovať  a v roku 2024  a nasledujúcich rokoch bude 6%.

V zmysle platnej legislatívy bol v programe WinCodex upravený výpočet Celkovej ceny práce tak, aby počnúc výplatným obdobím september 2012 bola pri výpočte príspevku na starobné dôchodkové sporenie zohľadnená sadzba 4%.Posledná zmena (Utorok, 02 Október 2012 12:39)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_POTVRPOD19_1.jpg