Domov Novinky v KPIS Wincodex Nová štruktúra vety ISCP 1.1.2012

Nová štruktúra vety ISCP 1.1.2012

 


Nová štruktúra vety ISCP (MPSVR SR) 1-04 od 1.1.2012

Počnúc rokom 2012 sa mení súbor ukazovateľov v zisťovaní o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí :

 

  • sledovanie kódu zamestnaní  v novej aktualizovanej klasifikácii  SK ISCO-08 (nová klasifikácia SK ISCO-08 nahrádza doteraz platnú Klasifikáciu zamestnaní KZAM-R)
  • sledovanie kódu odboru vzdelania zamestnancov za účelom zhodnotenia efektivity vynaložených verejných prostriedkov na vzdelávanie.
V súlade s vydanými metodickými pokynmi boli v KPIS WinCodex vykonané nasledovné úpravy:
  • zapracovaná nová štruktúra vety štvrťročného výkazu o cene práce, ISCP (MPSVR SR) 1-04 platná od 1.1.2012
  • zapracovaný nový číselník štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 podľa Vyhlášky ŠÚ 516/2011 Z. z.
  • do matričného súboru Vzdelanie a kurzy bol zapracovaný pomocník naplňovania kódu odboru vzdelania, ktorý je nevyhnutné vyplniť zamestnancom, ktorí ukončili štúdium najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania od roku 1991.

 


 

Posledná zmena (Utorok, 02 Október 2012 14:22)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazSLSP.jpg