Domov Zoznam modulov EDI komunikácia

EDI komunikácia


Elek­tro­nic­ká výmena dát (EDI). Ide o sna­hu do­siah­nuť zní­že­nie nák­la­dov spo­je­ných s vý­me­nou dok­la­dov, zvý­šiť rých­losť tej­to vý­me­ny a eli­mi­no­vať chy­bo­vosť pri spra­co­va­ní dok­la­dov.


Úlo­hou EDI je za­is­tiť cel­ko­vú fun­kčnosť vý­me­ny elek­tro­nic­kých dok­la­dov v ča­se.
Ako náh­le je za­is­te­ný vstup a vý­stup dát v štruk­tú­ro­va­nej po­do­be z pod­ni­ko­vé­ho sys­té­mu spo­loč­nos­ti KPIS Codex, je schop­ná pl­no­hod­not­ne ko­mu­ni­ko­vať bez ďal­ších prob­lé­mov.

Ako EDI ko­mu­ni­ká­cia fun­gu­je
Jed­no­du­cho si mô­že­me up­lat­ne­nie EDI uká­zať napr. na pro­ce­se ob­jed­ná­va­nia to­va­ru. Od­be­ra­teľ vy­sta­ví ob­jed­náv­ku vo svo­jom in­for­mač­nom sys­té­me KPIS Codex. Vy­sta­ve­ná ob­jed­náv­ka od­chá­dza cez EDI v elek­tro­nic­kej po­do­be do­dá­va­te­ľo­vi. Do­dá­va­teľ prij­me EDI ob­jed­náv­ku do svoj­ho sys­té­mu. Ob­jed­náv­ka do­ra­zí elek­tro­nic­ky a pri­ja­tie vy­ze­rá tak, že ob­jed­náv­ka auto­ma­tic­ky „vznik­ne" pria­mo v in­for­mač­nom sys­té­me. Rov­na­ko jed­no­du­cho a efek­tív­ne sa da­jú pri­dať ďal­šie ty­py dok­la­dov, ako sú fak­tú­ry, do­da­cie lis­ty, prí­jem­ky apod.
Spo­loč­nos­ti vy­uží­vajú služ­by špe­cia­li­zo­va­ných EDI pos­ky­to­va­te­ľov, vďa­ka čo­mu eli­mi­nu­jú po­čia­toč­né in­ves­tí­cie a tiež sta­ros­ti o kaž­do­den­ný chod a sprá­vu EDI sys­té­mu.


In­for­mač­ný sys­té­me KPIS Codex komunikuje s viacerými pos­ky­to­va­te­ľmi EDI komunikácie, ako sú EDITEL, EDI ORION...

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 24 Marec 2014 15:42)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_OZNZAM14_1.jpg