Domov Novinky v KPIS Wincodex Oznamovacia povinnosť od 1.10.2011

Oznamovacia povinnosť od 1.10.2011


Oznamovacia povinnosť zamestnávateľov v zmysle Metodického usmernenia  ÚDZS č. 3/3/2009 s platnosťou od 1.10.2011

V zmysle Metodického usmernenia ÚDZS č. 3/3/2009 „Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni", boli od 1.10.2011 zapracované zmeny v oznamovacích povinnostiach do tlačiva: Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch při zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.Zoznam uvedených zmien:

 

1. Osoby poberajúce príjmy v nepravidelných intervaloch, resp. po skončení pracovného pomeru zamestnávateľ prihlasuje a odhlasuje iba na jeden deň a to v posledný deň kalendárneho mesiaca.

Podmienkou pre automatizovaný nápočet údajov do tlačiva je:

  • pridelenie kódu zdravotnej poisťovne v matričnom súbore pracovníka
  • zdaniteľný príjem a spracovanie čistej mzdy zamestnanca v mesiaci vzniku oznamovacej povinnosti  (t.j. dátum vzniku zmeny a dátum zániku zmeny nie je viazaný na dátum nástupu a dátum ukončenia pracovného pomeru)

 

2. Osobitný kód 2Y, ktorý bol na oznámenie zamestnávateľa zavedený z titulu:

  • čerpania neplateného voľna zamestnanca
  • absencie
  • nepravidelných príjmov vyplatených zamestnancovi
  • príjmov vyplatených zamestnancovi po skončení pracovného pomeru

 


 

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 10:03)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_NEDOPLPREPLZ18_1.jpg