Domov Zoznam modulov Generátory


Generátory

Generátory predstavujú veľmi silný nástroj implementovaný v rámci informačného systému, ktorý poskytuje neobmedzené možnosti pri dotváraní projektu priamo u používateľa.

Generátory obsahujú:

Generátor zostáv, ktorý slúži na generovanie zostáv, ktoré môžu byť potom zobrazené samotným generátorom, alebo funkciou na zobrazenie zostavy. Veľkým prínosom pre používateľa je samotná práca so zostavami. Používateľ má možnosť nastaviť si zobrazovanie prehliadača zostáv, ukladať vytvorené zostavy, návrat k východziemu filtru, robiť zostavy z viacerých firiem. Pri zadávaní vstupných parametrov zostavy má možnosť pridávať nové polia do filtra, pridávať ďalšie časti podfiltra, pridávať podrobnosti do filtra. Po vygenerovaní zostavy a zobrazení náhľadu zostavy je možné s touto ďalej pracovať:

 • vyhľadávať údaje v zostave
 • exportovať zostavu do Word, Excelu, do súboru CSV, do súboru TXT
 • definovať graf pre každú zostavu
 • nastaviť automatickú šírku všetkých stĺpcov
 • zrušiť prázdne riadky
 • schovať položkový riadok pri jednej položke
 • schovať súčtový riadok pri jednej položke
 • zmeniť rozloženie stĺpcov a to vypínaním a zapínaním hlavičky stĺpcov, zmenou poradia stĺpca
 • zoraďovať údaje v zostave podľa vybraného stĺpca vzostupne alebo zostupne
 • filtrovať na hodnoty v stĺpci
 • meniť font jednotlivých stĺpcov

Generátor dokladov slúži k tvorbe tlačových dokladov a to, odporúčaných pre potreby účtovnej a daňovej evidencie, originálnych tlačív pre styk s inštitúciami sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, daňovým a štatistickým úradom, s peňažnými ústavmi a pod. Tlačové doklady je možné okrem samotnej tlače ďalej exportovať do PDF súboru, do schránky a ako obrázok do e-mailu

Generátor grafov. Tento generátor je silným nástrojom na štatistické vyhodnocovanie a zobrazovanie dát. Umožňuje z vopred pripravenej databázy vytvoriť grafické zobrazenie vybraných hodnôt a uložiť vybrané nastavenie pre ďalšie použitie.

Generátor archivácie, ktorý slúži na archivovanie a obnovu súborov programu WINCODEX podľa používateľa zadaných kritérií, napr. nastavenie typov archivácie, nastavenie spôsobu archivovania, času spustenia pri automatickej archivácii, nastavenie ciest pre dodatočné kopírovanie archivovaných súbor a pod.

Generátor databáz, ktorý slúži na vytváranie databáz, editáciu štruktúr a vlastností databáz, vytváranie a regeneráciu indexových súborov databáz, prezeranie databáz, obnovu databáz z archivovaných súborov. Obsahuje nástroje pre vymazávanie a vyhľadávanie nepoužitých polí v databázach programu a iné funkcie.

Generátor filtrov (podmienok), t.j. nástroj na vygenerovanie akéhokoľvek komplikovaného filtra pre filtrovanie dát v databázach, zostavách, výpočtoch a pod.

Generátor funkcií pre makro. Obsahuje funkcie na pridávanie a editáciu funkcií v databáze funkcií pre makro. Ako samostatný formulár slúži len na editáciu funkcií a ich parametrov a zobrazovanie pomocných popisov k nim. Umožňuje nastavenie rôznych triedení napríklad podľa typu objektu (funkcia, premenná, atď.), témy ku ktorej príslušný objekt prislúcha, výstupnej hodnoty objektu, tlač popisov k funkciám atď.

Generátor konverzií, ktorý slúži na ukladanie makro funkcií v databáze a ich jednoduché spúšťanie. Do generátora sa ukladajú makro funkcie, ktoré sú napísané pre rôzne konverzie dát napríklad v databázach samotného programu WINCODEX alebo aj pre konverzie dát z databáz iných programov.

Generátor menu, ktorý slúži na generovanie menu ale aj na vytváranie užívateľského menu pre konkrétneho používateľa

Generátor práv, v ktorom sa definujú prístupové práva jednotlivým používateľom softvéru

Generátor prenosov, pomocou ktorého sa definujú prenosy dát medzi centrálou a satelitmi a satelitmi navzájom. Prenosy môžu pracovať dvoma spôsobmi, a to ručným prenášaním údajov premiestniteľnom médiu (USB, CD, DVD, prenosný HD). Druhý spôsob je prenos údajov internetom, t.j. balíky údajov sa prenášajú internetom do FTP priestoru, odkiaľ sa potom sťahujú napr. k prijímateľom na satelit.

Generátor účtovania, ktorý obsahuje preddefinované spôsoby účtovania pre každý účtovaný druh operácie v rámci jednotlivých modulov. Spôsob účtovania jednotlivých druhov operácií je preddefinovaný v zmysle platnej legislatívy (podrobnosti o postupoch účtovania) a je plne prispôsobiteľný požiadavkám používateľa. Úlohou Generátora účtovania je zabezpečiť automatizované zaúčtovanie pohybov v rámci jednotlivých modulov.

Generátor vstupno-výstupných súborov, pomocou ktorého je možné zabezpečiť import údajov z  iných informačných systémov do programu WINCODEX, resp. export údajov z programu WINCODEX


 

 

Posledná zmena (Štvrtok, 01 Júl 2010 08:35)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPS_1.jpg