Domov Zoznam modulov Výroba


Výroba

Modul Výroba je svojou architektúrou projektovaný pre všetky typy výrobných firiem, zaoberajúcich sa kusovou (zákazkovou) výrobou, sériovou výrobou štandardizovaných, ako aj parametricky premenlivých výrobkov. Svojím obsahom komplexne pokrýva celú problematiku výroby od tvorby technologických postupov, plánovania materiálových a kapacitných zdrojov, cez riadenie výrobných procesov až po ekonomiku výroby.

Je prepojený s ostatnými modulmi informačného systému, medzi ktoré patrí modul Zásoby, Objednávky, Obchod, Mzdy.

Výroba obsahuje:

 • Parametre výroby
 • Definíciu výrobkov, ktorá v sebe zahŕňa definovanie premenlivých parametrov výrobku, ktorými sú: pracovné operácie, ktoré obsahujú materiálovú, časovú, technologickú spotrebu a spotrebu pracovných síl, definovanie typu výpočtu predajnej ceny (napr. podľa cenníka, cena podľa spotreby práce a materiálu, cena výpočtom podľa používateľa zadefinovaného vzorca, cena podľa spotreby práce a materiálu v pevných cenách)
 • Možnosť pridelenia obrázku k definovaným výrobkom
 • Definovanie zámen a náhrad v technologických postupoch
 • Výrobné objednávky. Zobrazujú sa objednávky na výrobu, ich stav (zaradené, nezaradené, vyrobené) a v prípade zaradených objednávok ich rozpracovanosť. Objednávky je možné plánovať, t.j. časovo rozložiť výrobu, alebo zaraďovať do výroby. Osobitnou možnosťou je elektronická komunikácia s technologickými jednotkami
 • Automatické objednávky. Ide o mechanizmus pre automatické sledovanie a optimalizáciu skladových zásob s tromi základnými spôsobmi využitia: objednávanie z centrálnych skladov, objednávky na výrobu a objednávky na dodávateľa
 • Rezerváciu materiálov
 • Plánovanie výroby, ktoré umožňuje automatické časové rozplánovanie objednávok podľa rozličných kritérií na jednotlivé dni a pracovné smeny. Základné spôsoby automatického časového rozloženia sú: dokončenie výroby v určitý deň, t.j. systém počíta deň a smenu, v ktorej je nutné zaradiť objednávku do výroby. Ďalej je to okamžité  zaradenie do výroby, t.j. systém počíta dátum ukončenia výroby. Posledným spôsobom automatického časového rozloženia je rovnomerné rozloženie, čo znamená, že v rámci voľných pracovných kapacít systém rovnomerne výrobu rozloží, pričom eviduje obsadenie pracovných kapacít inými objednávkami
 • Rozpracovanosť výroby. Systém monitoruje stupeň dokončenia jednotlivých objednávok, výrobkov a pracovných operácii. Poskytuje informácie v grafickom prevedení
 • Plánovanie kapacít výroby. Ide o prehľadný mechanizmus súhrnného sledovania výrobných kapacít. Podáva prehľadné grafické informácie o stave vyťaženosti kapacít a o plnení plánu. Pre jednotlivé pracovné smeny umožňuje jednoduchým spôsobom získať informácie o pláne výroby, prípadne informuje o ich zmenách
 • Časové rozloženie výroby. Výrobný modul obsahuje množstvo individuálnych nastavení, ktoré umožňujú individuálne nastaviť plánovanie výroby pre požiadavky zákazkovej a sériovej výroby. Plánovanie výroby môže pracovať podľa nastavení modulu a pridelených práv jednotlivým pracovníkom aj automaticky, podľa vyťaženia výrobných kapacít, alebo podľa potrieb odbytu. Podľa nastavení umožňuje aj preťažovanie kapacít, s grafickým zobrazením vplyvu zmeny kapacít (zavedenie ďalších zmien, presuny pracovníkov, brigádnikov...)
 • Realizáciu výroby, ktorá môže prebiehať jednoduchým označením hotových objednávok alebo spracovaním pracovných listov jednotlivých pracovníkov
 • Pracovné listy a ich automatizovaný export do modulu Mzdy
 • Využitie čiarových kódov pri spracovaní pracovných listov, čo zrýchľuje samotné spracovanie a znižuje výskyt omylov
 • Komunikáciu s inteligentnými výrobnými centrami. Riešenie obsahuje možnosti nastavenie exportov plánu výroby do inteligentných výrobných centier
 • Automatizovaný príjem hotových výrobkov na sklad a odpis spotrebovaného materiálu
 • Podklady pre mzdy, ktoré vznikajú na základe pracovných listov, obsahujú časové aj výkonnostné údaje o pracovníkovi. Umožňujú sledovanie a ohodnotenie výkonu, plnenie pracovných noriem, prestojov a nepodarkov. Poskytujú automatizovaný výpočet výkonnostných odmien, prípadne ich prideľovanie, s možnosťou ich ohraničenia.
 • Porovnanie skutočnej spotreby výroby s normovanou
 • Zostavy slúžiace k vyhodnoteniu procesov výroby s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu
 • Doklady (výrobný príkaz ...) s možnosťou exportu do  PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu

 

 

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 08:19)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ziadost_rzd2009_1.jpg