Domov Zoznam modulov MIS

MIS - Manažérsky informačný systém pre KPIS WINCODEX

Manažérsky informačný systém je výkonný nástroj určený pre manažment podniku, umožňujúci na základe analýzy aktuálnych údajov rýchle, efektívne a účinné rozhodovanie v každej z funkčných oblastí (financie, hospodárenie, riadenie výroby, plánovanie, personalistika).

Je nadstavbou nad ostatnými modulmi informačného systému WINCODEX (Účtovníctvo, Banka, Pokladňa, Zásoby, Mzdy, Dlhodobý majetok, Výroba), ktorý v požadovanej kvalite a podrobnosti integruje v sebe podnikové informačné zdroje.

Manažérsky informačný systém obsahuje:
  • Financie, t.j. analýzu vývoja kurzu, zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch, v pokladni, analýzu záväzkov a pohľadávok v grafickom zobrazení
  • Hospodárenie, ktoré zahŕňa: finančnú analýzu, účtovné výkazy, zobrazenie hlavnej knihy, formulár pre vystavovanie upomienok, odsúhlasenie pohľadávok, záväzkov, penalizačných faktúr a úrokov z omeškania, plán obratov, inventarizáciu účtov, grafické zobrazenie hospodárskeho výsledku, graf likvidity
  • Dlhodobý majetok, t.j. analýzu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v grafickom zobrazení
  • Zásoby, t.j. analýzu stavu zásob, doby obratu zásob, nákupu a predaja v grafickom zobrazení
  • Výrobu
  • Personalistiku, t.j. analýzu evidenčného počtu zamestnancov, mzdových nákladov, priemerných miezd zamestnancov v grafickom zobrazení

Finančná analýza

Jedným z najdôležitejších prostriedkov pre riadenie firmy v rámci manažérskeho informačného systému je finančná analýza.

Finančná analýza predstavuje nástroj, ktorý umožňuje sledovať súčasnú finančnú situáciu a jej budúci vývoj na základe finančných ukazovateľov organizácie. Finančná analýza obsahuje celý rad preddefinovaných ukazovateľov, ktorých algoritmus výpočtu je prevzatý z odbornej literatúry.

Finančné ukazovatele je možné vyhodnocovať jednotlivo, alebo všetky, rovnako je používateľovi umožnené definovať a spracovávať ním definované finančné ukazovatele. Jednotlivé ukazovatele je možné prepojiť na generátor grafov a následne zobraziť v grafickom tvare, v rôznych modifikáciách

Samozrejmosťou je alternatíva kedykoľvek sa vrátiť na východziu alebo požadovanú úroveň, čo umožňuje dynamickú prácu. Výsledkom je získanie kvalitných informácií na rozhodovacie procesy a jednania s klientmi, čo zase znižuje pravdepodobnosť nesprávnych rozhodnutí.

Finančná analýza obsahuje:
  • Zoznam preddefinovaných ukazovateľov
  • Možnosť definovania vlastných ukazovateľov špecifických pre firmu alebo odvetvie
  • Výpočet ukazovateľov s možnosťou voľby aktuálneho ukazovateľa resp. všetkých ukazovateľov
  • Zobrazenie ukazovateľov v grafickom tvare v rôznych modifikáciách

 

Posledná zmena (Utorok, 29 Jún 2010 08:39)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_Union_2009_1.jpg