Domov Zoznam modulov Účtovníctvo

Účtovníctvo

Je strešný modul podnikového KPIS WINCODEX, pracujúci v zmysle zákona o účtovníctve. Je určený pre spoločnosti účtujúce systémom podvojného účtovníctva.

Hlavný dôraz je kladený na jednoduchosť ovládania a možnosť akýchkoľvek spätných opráv.

Modul Účtovníctvo okrem základnej účtovnej evidencie, ktorú predstavujú účtovné doklady vytvárané zaúčtovaním prvotných dokladoch v ostatných moduloch, resp. interné doklady vytvárané priamo v module účtovníctvo, poskytuje aj finančné analýzy.

Účtovníctvo obsahuje:
 • Spracovanie DPH a tlač daňových tlačív (Daňové priznanie, Súhrnný výkaz) do originálnych tlačív, export elektronickými prostriedkami na adresu elektronickej podateľne
 • Hlavnú kniha (samostatná databáza) v ktorej účty je možné zobraziť v dvoch úrovniach súčtovania a to za účet, kód cudzej meny a organizačnú jednotku (závod, stredisko, výkon) alebo len za účet. Ku každej položke hlavnej knihy sú zobrazené všetky zápisy z účtovného denníka usporiadané podľa časového hľadiska za vybraný rok, bez ohľadu na vybrané účtovné obdobie.
 • Vyparovanie saldokonta faktúr
 • Automatizovaný výpočet kurzových rozdielov pri čiastkových a celkových úhradách pohľadávok a záväzkov evidovaných v knihe faktúr a ich zaúčtovanie
 • Účtovné saldokonto
 • Spracovanie upomienok, odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov, vystavovanie vzájomných zápočtov, penalizáciu a úroky z omeškania
 • Réžie
 • Nedokončenú výrobu
 • Plán obratov účtov
 • Inventarizáciu účtov
 • Automatizovaný výpočet kurzových rozdielov ku dňu zostavenia účtovnej závierky a ich zaúčtovanie
 • Možnosť účtovať nasledujúci účtovný rok bez potreby uzavretia roku predchádzajúceho
 • Koncoročné spracovanie, t.j. vytvorenie počiatočných stavov účtov s možnosťou neustálej aktualizácie
 • Spracovanie a tlač účtovných výkazov do originálnych tlačív s možnosťou editácie, archivovania a obnovy uložených výkazov
 • Spracovanie a tlač účtovných výkazov v cudzom jazyku
 • Základné účtovné tlačové zostavy a možnosť ich exportu Wordu, Excelu, PDF súborov, do schránok, ako obrázok do e-mailu
 • Kontrolné účtovné zostavy napr. kontrola obratov hlavnej knihy a účtovného denníka, kontrola saldokontných účtov na zostatky hlavnej knihy, kontrola obratu účtovných dokladov strán MD a Dal a pod.
 • Možnosť exportu zostáv a do Wordu, Excelu, do PDF súboru, ako obrázok do e-mailu
 • Doklady a možnosť ich exportu do PDF súboru, ako obrázok do e-mailu
Spracovanie DPH

V zmysle platnej legislatívy zabezpečuje automatizované spracovanie evidencie DPH, tlač originálneho tlačiva daňového priznania, súhrnného výkazu a zároveň umožňuje realizovať ich podanie elektronickými prostriedkami na adresu elektronickej podateľne správcu dane.

Poskytuje kompletné prehľady podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných a prijatých tovaroch a službách, prehľad o neuplatnenej DPH a tiež umožňuje automaticky preúčtovať DPH na účet vyjadrujúci vzťah s daňovým úradom.

Spracovanie DPH a vystavenie daňového priznania je možné opakovať, zaúčtovaním daňového priznania sa uzatvorí účtovné obdobie pre účtovanie ďalších dokladov.

Hlavná kniha

Zobrazuje počiatočný stav, obraty strán MD, Dal a konečný stav účtov podľa účtovného rozvrhu za vybrané účtovné obdobie spolu s ročným počiatočným stavom a mesačnými obratmi.

Účty hlavnej knihy je možné zobraziť v dvoch úrovniach súčtovania a to za účet, kód cudzej meny a organizačnú jednotku (závod, stredisko, výkon) alebo len za účet. Ku každej položke hlavnej knihy sú zobrazené všetky zápisy z účtovného denníka usporiadané podľa časového hľadiska za vybraný rok, bez ohľadu na vybrané účtovné obdobie.

Vyparovanie saldokonta faktúr

Automatizované vyparovanie saldokonta faktúr sa vykoná na základe údajov z knihy faktúr. Je možné spracovať faktúry podľa druhu, t.j. došlé, odoslané alebo všetky. Spracovanie zachytí faktúry, pri ktorých je absolútny rozdiel medzi fakturovanou a uhradenou sumou menší ako hodnota, ktorú si zvolil používateľ. Zaúčtovanie rozdielov prebehne na označených faktúrach automatizovane, pričom predkontácia nákladového účtu je definovaná v parametroch účtovníctva.

Vyparovanie kurzových rozdielov faktúr

Automatizované vyparovanie kurzových rozdielov sa vykoná na základe údajov z knihy faktúr. Na spracovanie sú ponúknuté len faktúry vystavené v cudzej mene a zároveň nie je na nich vykazovaný saldokontný rozdiel v cudzej mene (t.j. fakturovaná suma v cudzej mene sa rovná uhradenej sume v rovnakej mene.)

Zaúčtovanie kurzových rozdielov prebehne na označených faktúrach automatizovane, pričom predkontácia nákladového účtu je definovaná v parametroch účtovníctva.

Účtovné saldokonto

Saldokonto je možné sledovať ako v jeho aktuálnej podobe, tak v stavoch ku koncu určených období (mesiace, roky).

Saldokonto pohľadávok a záväzkov poskytuje celý rad výstupov, vrátane vyhodnocovania saldokonta po splatnosti.

Spracovanie upomienok, odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov, vystavovanie vzájomných zápočtov, penalizácia faktúr výpočet úrokov z omeškanie

Pomocou mechanizmu je možné automatizované vystavovanie a tlač upomienok (prvá, druhá a ďalšie upomienky), odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov, vystavovanie vzájomných zápočtov, penalizačných faktúr, výpočet a tlač úrokov z omeškania. Spracovanie vychádza z modulu Fakturácie, a používateľ si definuje kritéria výberu faktúr pre spracovanie.

Vzájomné zápočty je možné vykonávať v tuzemskej aj v cudzej mene a mechanizmus umožňuje ich automatizované zaúčtovanie.

Penalizácia a úroky z omeškania slúžia pre výpočet penálov a úrokov u faktúr uhradených po splatnosti.

Réžie

Mechanizmus rieši automatizovaný výpočet režijných nákladov (sledovaných na vybraných výkonoch) a ich rozúčtovanie na vopred definované výkony (činnosti). Rozpis režijných nákladov sa uskutoční podľa údajovej základne a organizačnej jednotky.

Rozúčtovanie režijných nákladov sa robí vždy od začiatku roka do účtovného obdobia, ktoré určí používateľ. Spracovanie je možné opakovať niekoľkokrát mesačne, resp. uskutočniť za viac mesiacov.

Nedokončená výroba

Mechanizmus rieši evidovanie nákladov na nedokončenú výrobu podľa závodov, stredísk, výkonov a účtov SUAU a ich zaúčtovanie. Náklady na Nedokončenú Výrobu (NNV) sa zaúčtujú ako Nedokončená Výroba (NV) za vybrané výkony.

Plán obratov účtov

Plán obratov na účtoch umožňuje párovanie plánovaných a skutočných obratov na vybraných účtoch za vybrané účtovné obdobie. Plánované obraty je možné editovať alebo prebrať hodnoty skutočných obratov z predošlého roku. Porovnanie sa zobrazí pomocou zostáv.

Inventarizácia stavov účtov

Mechanizmus umožňuje zobraziť skutočné obraty na účtoch za vybrané obdobie spolu s výpisom jednotlivých pohybov. Inventarizáciu je možné zobraziť pomocou zostáv.

Koncoročné kurzové rozdiely

Mechanizmus rieši  prepočet majetku a záväzkov vedených na účtoch v cudzej mene na eurá v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s možnosťou automatizovaného zaúčtovania označených viet.

Koncoročné spracovanie

Spočíva v otvorení nového účtovného obdobia a vytvorení počiatočných zostatkov účtov. Používateľovi je umožnené súbežne pracovať v starom aj novom roku a počiatočné zostatky účtov je možné priebežne aktualizovať.


 

 

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 08:27)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
zp_Dovera_2010_1.jpg