Domov Zoznam modulov Majetok


Dlhodobý majetok

Modul majetok umožňuje evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na jednotlivých inventárnych kartách, vrátane súboru hnuteľných vecí.

Z hľadiska sledovania nákladov, tvorby kalkulácií a finančných analýz, je možné sledovať DHNM a jeho odpisy za jednotlivé organizačné zložky

Konzistencia účtovnej a prvotnej evidencie majetku je zaisťovaná formou pohybov a ich účtovania. Do aktívneho stavu z hľadiska účtovníctva sa majetok dostáva po zaúčtovaní pohybu zaradenia. V priebehu jeho životnosti je možné zadávať ľubovolné množstvo pohybov na zmenu ceny, technické zhodnotenie i čiastočné vyradenie. Životnosť majetku je ukončená pohybom vyradenia.

Dlhodobý majetok obsahuje:
 • Zoznam inventárnych kariet dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane súboru hnuteľných vecí
 • Evidenciu a tlač revízií a kontrol definovaných pre jednotlivé karty s možnosťou zisťovania ich stavu pri štarte modulu
 • Možnosť sledovania akýchkoľvek pohybov dlhodobého majetku
 • Automatizovaný výpočet účtovných odpisov podľa používateľa zvoleného spôsobu odpisovania
 • Aktualizáciu pohybov pri zmene zatriedenia dlhodobého majetku do odpisových skupín, zmene spôsobu odpisovania a pod.
 • Automatizované zaúčtovanie
 • Inventarizáciu dlhodobého majetku  a vytvorenie inventarizačného protokolu podľa používateľom zadaných kritérií
 • Simulované daňové odpisy
 • Automatizovaný výpočet daňových odpisov
 • Prerušenie daňových odpisov
 • Automatizovanú obnovu daňových odpisov
 • Koncoročné spracovanie
 • Zostavy s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, do PDF súborov, schránok, ako obrázok
 • Doklady (elektronická inventárna karta, protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania....) s možnosťou exportu do PDF súborov, schránok, ako obrázok

Drobný majetok

Modul Drobný majetok slúži na evidenciu drobného majetku nezaradeného do dlhodobého majetku, t.j. majetku, pri ktorom sa účtuje ako o zásobách. Účtovné jednotky evidenciu takéhoto majetku môžu viesť na podsúvahových účtoch. Je prepojený s modulom Zásoby.

Zaradenie do evidencie môže vzniknúť dvoma spôsobmi: automatizovane pri nahrávaní výdajky cez modul Zásoby, alebo priamo v module Drobný majetok, cez ručne zadávané pohyby.

Používateľ má možnosť evidovať rôzne typy drobného majetku s rôznou dobou životnosti, s umiestnením podľa zodpovednostných miest.

Drobný majetok obsahuje:
 • Evidenciu kariet drobného majetku s možnosťou sledovania väčšieho počtu kusov na jednej karte
 • Automatizované vyraďovanie z evidencie podľa určenej doby životnosti
 • Automatizované rozdelenie drobného majetku, t.j. vytvorenie novej karty so zadaným počtom kusov a úprava množstva na karte pôvodnej
 • Inventarizáciu drobného majetku a vytvorenie inventarizačného protokolu podľa používateľom zadaných kritérií.
 • Zostavy s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súboru, do tlačovej schránky, ako obrázok do e-mailu
 • Doklady (elektronická karta drobného majetku) s možnosťou exportu do PDF súboru, ako obrázok do e-mailu

 

Posledná zmena (Utorok, 29 Jún 2010 08:31)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_Union_2009_1.jpg