Domov Zoznam modulov Zvieratá - Agro sektor


Zvieratá

Modul Zvieratá rieši oblasť skladovej a majetkovej evidencie zvierat v objektoch živočíšnej výroby. Je určený pre podnikateľské subjekty zaoberajúce prevádzkovaním drobných chovov, ale aj stredne veľké poľnohospodárske podniky.

Modul Zvieratá je plne funkčný samostatne, v rámci projektu je však prepojený s ostatnými modulmi informačného systému, medzi ktoré patri modul Dlhodobý majetok a Účtovníctvo.

Pre podnikateľské subjekty, ktoré majú územne členenú organizačnú štruktúru (napr. centrum a strediská) je plne zabezpečený automatizovaný prenos dát, t.j. karty zvierat, pohybov zvierat a pod., prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Modul Zvieratá podporuje dva základné prístupy evidencie zvierat, a to skupinovú evidenciu a individuálnu evidenciu. V rámci skupinovej evidencie, t.j. evidencia mladých zvierat vedených v účtovníctve na účtoch účtovnej triedy 1 – Zásoby, sú zvieratá podľa jednotlivých druhov zvierat evidované hromadne (stádo, kŕdeľ..). Individuálna evidencia slúži na evidenciu základného stáda a ťažných zvierat s tým, že každý jednotlivý kus má vlastnú kartu, ktorá obsahuje informácie o konkrétnom jedincovi a pridelené inventarizačné číslo.

Zvieratá obsahujú:
 • Zoznam druhov zvierat, v ktorom sú preddefinované základné parametre pre každý druh zvieraťa (kód pre evidenciu, parameter pre automatizovaný dopočet krmných dní, preddefinovaný druh pohybu pre narodenie, vzrastový prírastok, hmotnostný prírastok a ocenenie pre tieto druhy pohybov a pod.)
 • Zoznam preradenia zvierat na základe ktorého je možné automatizovane preradiť jeden druh zvieraťa do iného druhu (napr. teľce do 3 mesiacov do teliat od 3 do 6 mesiacov, jalovice do dojníc a pod.)
 • Evidenciu zvierat
 • Spracovanie a evidenciu pohybov zvierat so zabudovanými kontrolami na počet kusov a množstvo v kilogramoch
 • Automatizovaný výpočet krmných dní, vzrastových prírastkov pri ručne zadávaných, alebo automatizovaných pohyboch
 • Automatizovaný dopočet krmných dní a vzrastových prírastkov pri mesačnej uzávierke
 • Automatizovaný výpočet účtovných odpisov pri zvieratách sledovaných individuálne, t.j. zvieratách evidovaných ako dlhodobý hmotný majetok a to podľa používateľa zvoleného spôsobu odpisovania
 • Aktualizáciu pohybov
 • Inventarizáciu zvierat a tlač inventarizačného zápisu o vykonaní inventúry zvierat podľa rôznych používateľom zadaných kritérií
 • Automatizované zaúčtovanie modulu Zvierat
 • Simulované daňové odpisy
 • Automatizovaný výpočet daňových odpisov pri zvieratách evidovaných ako dlhodobý hmotný majetok
 • Automatizovanú obnovu daňových odpisov
 • Koncoročné spracovanie
 • Tvorbu a tlač štandartných zostáv (napr. Obratová súpiska zvierat, Denník pohybov zvierat, Stavy zvierat, Zostatková súpiska zvierat k zadanému obdobiu ....) s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu
 • Doklady (karta zvierat....) s možnosťou exportu do PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu
 • Tvorbu výkazu Poľ 1-04 (Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov) s možnosťou editácie výkazu a tlač do originálneho tlačiva

 

Posledná zmena (Piatok, 25 Jún 2010 13:00)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ZP_Apollo_2009_01.jpg