Domov Zoznam modulov Mzdy


Mzdy

Modul rieši mzdovú a personálnu agendu v celom jej rozsahu a pre všetky typy podnikateľských subjektov, bez ohľadu na veľkosť a územnú štruktúru organizácie, v súlade s legislatívnym prostredím a praxou v SR.

Mzdy obsahujú:
 • Evidenciu údajov o pracovníkoch (osobné údaje, rodinné údaje o zamestnancovi, definovanie mzdových podmienok, odvodových povinností, pracovná zmluva, atď)
 • Evidenciu údajov o deťoch pracovníkov
 • Definovanie príplatkov
 • Definovanie zrážok
 • Automatizované generovanie dochádzky
 • Automatizovaný výpočet čistej mzdy
 • Automatizovaný výpočet mzdového listu pri výpočte čistých miezd s možnosťou opakovaného prepočtu priamo používateľom
 • Automatizovaný výpočet priemerov pre pracovno-právne účely
 • Vystavovanie prevodných príkazov pre odvod výplat, sporení,  zrážok, poistného a dane a podpora elektronického platobného styku - homebanking
 • Spracovanie výkazov pre Sociálnu poisťovňu a tlač do originálnych tlačív (mesačný výkaz poistného, príloha k mesačnému výkazu)
 • Spracovanie Registračných listov a tlač do originálnych tlačív
 • Spracovanie výkazov pre Zdravotné poisťovne (výkaz preddavkov na poistné a príloha k výkazu) a tlač do originálnych tlačív
 • Spracovanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia a tlač do originálneho tlačiva
 • Spracovanie a tlač Potvrdenia zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, úrazovú dávku a dávku poistenia v nezamestnanosti
 • Spracovanie Prehľadu o odvedených a zrazených preddavkoch na daň a tlač do originálneho tlačiva
 • Spracovanie a tlač Potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, preddavkoch na daň, o daní vybranej zrážkou a daňovom bonuse
 • Spracovanie a tlač Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a vykonania výpočtu ročného zúčtovania preddavkov na dane a tlač do originálneho tlačiva
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Spracovanie Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a tlač do originálneho tlačiva
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Export údajov v elektronickej forme pre:
 • Sociálnu poisťovňu (mesačné výkazy a príloha k mesačným výkazom, Registračné listy)
 • Všetky zdravotné poisťovne (výkaz preddavkov na poistné, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia)
 • Daňový úrad
 • MPSVR SR – Informačný systém o cene práce (ISCP) – Trexima

K dispozícii sú všetky štandardné zostavy a doklady, napr. výplatné pásky, mzdový list, evidencia dochádzky, prehľady o hrubých mzdách, prídavkoch a zrážkach, vyúčtovaní miezd, o rekapitulácii účtovania miezd a mnohé iné, s možnosť exportu do Wordu, Excelu, do PDF súborov, do schránky, ako obrázok do e-mailu

Účtovanie v module Mzdy je automatizované, riadené generátorom účtovania. Účtovné predpisy pre jednotlivé druhy miezd sú definované v zmysle platnej legislatívy (podrobnosti o postupoch účtovania) a používateľovi je umožnené analytiku účtov meniť podľa ním definovaného účtovného rozvrhu.

V rámci projektu je modul Mzdy prepojený s modulmi Doprava, Výroba, Homebanking a Účtovníctvo. Z hľadiska sledovania nákladov, tvorby kalkulácií a finančných analýz, je možné sledovať mzdy za všetky zložky organizačnej štruktúry (organizáciu, závod, stredisko, zákazka, výkon a stroj..).


 

Posledná zmena (Utorok, 29 Jún 2010 09:06)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
suvaha1v09_1.jpg