Domov Zoznam modulov Faktúry

Faktúry


Došlé faktúry

Modul Došlé faktúry slúži na evidenciu všetkých prijatých dokladov.

V module je zapracovaný mechanizmus na rozpustenie nákladov súvisiacich s obstarávaním zásob na skladové položky v tuzemskej i v cudzej mene a to, na všetky položky priradené k faktúre, alebo na vybrané položky. Obstarávacie náklady môžu byť priradené k skladovým položkám dvojakým spôsobom: ako neskladové položky, ktoré sú súčasťou príjemky a tieto sú následne cez mechanizmus rozpustenie ON rozpustené na skladové položky, alebo ako dodatočné obstarávacie náklady, ktoré sú súčasťou iného dokladu, t.j. došlej faktúry a nemenia hodnotu faktúry. Obstarávacie náklady sú rozpočítané hodnotovým pomerom na jednotlivé skladové položky, čím sú zahrnuté do priemernej skladovej ceny príslušných položiek.

V súvislosti s nadobudnutím tovarov a služieb z Európskej únie je súčasťou modulu aj automatizované samozdanenie faktúr v zmysle zákona o Dani z pridanej hodnoty.

Účtovanie došlých faktúr je automatizované, riadené generátorom účtovania, s možnosťou priameho ovplyvňovania zo strany používateľa.

Samozrejmosťou je automatická komunikácia s ostatnými modulmi, a to hlavne s modulom Účtovníctvo, Sklady, Banka a Pokladňa.

Došlé faktúry obsahujú:
 • Došlé faktúry tovarové tuzemské
 • Došlé faktúry režijné tuzemské
 • Zálohové faktúry tuzemské i zahraničné
 • Došlé faktúry priamy predaj (predaj z dvora)
 • Došlé faktúry z Tretích štátov
 • Došlé faktúry z Európskej únie
 • JCD
 • Ľubovoľné, používateľom definované druhy faktúr
 • Možnosť zaradenia faktúr do Intrastatu
 • Možnosť zvoliť samostatné automatické číslovanie došlých faktúr, a to podľa spoločnej číselnej rady pre všetky druhy faktúr, samostatný číselný rad pre každý druh faktúry, resp. možnosť použiť kombináciu obidvoch spôsobov
 • Možnosť vyhľadávať, filtrovať a triediť evidenciu došlých faktúr podľa používateľom zadaných kritérií napr. všetky došlé faktúry, uhradené, neuhradené, uhradené všetky, uhradené načas, uhradené po splatnosti, neuhradené všetky, neuhradené pred splatnosťou, po splatnosti a pod.
 • Štandardné zostavy pre potreby účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súborov, do schránky, ako obrázok do e-mailu
 • Tvorbu a tlač dokladov s možnosťou exportu do PDF súborov, ako obrázok do e-mailu


Odoslané faktúry

Modul Odoslané faktúry slúži na evidenciu všetkých vydaných dokladov:

 • Odoslané faktúry na prevodný príkaz tuzemské
 • Odoslané faktúry na hotovosť
 • Zálohové faktúry tuzemské i zahraničné
 • Odoslané faktúry na zálohu
 • Odoslané faktúry priamy predaj (predaj z dvora)
 • Odoslané faktúry do Tretích štátov
 • Odoslané faktúry do štátov  Európskej únie
Odoslané faktúry obsahujú:
 • Vystavovanie a editovanie faktúr
 • Vystavenie faktúr následne postúpených faktoringovým spoločnostiam
 • Tvorbu a tlač Zmluvy o postúpení pohľadávok faktoringovým spoločnostiam
 • Zadávania zliav na jednotlivých položkách faktúry
 • Zadávania zliav z ceny faktúry bez zliav resp. z ceny faktúry po zľavách
 • Preberania dodacích listov do faktúry
 • Preberania objednávok do faktúry s možnosťou voľby úrovne sumarizácie
 • Preberanie faktúr na zálohu do vyúčtovacích faktúr
 • Automatizované preberanie úhrady faktúry zo zálohy
 • Možnosť zaradenia faktúr do Intrastatu
 • Možnosť zvoliť samostatné automatické číslovanie došlých faktúr, a to podľa spoločnej číselnej rady pre všetky druhy faktúr, samostatný číselný rad pre každý druh faktúry, resp. možnosť použiť kombináciu obidvoch spôsobov
 • Štandardné zostavy pre potreby účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie
 • Špeciálne zostavy slúžiace pre vyhodnocovanie obchodných vzťahov
 • Tlačové doklady
 • Export tlačových zostáv a dokladov do  Wordu, Excelu, PDF súborov, do schránky, ako obrázok do e-mailu

Účtovanie odoslaných faktúr je automatizované, riadené generátorom účtovania, s možnosťou priameho ovplyvňovania zo strany používateľa.

Samozrejmosťou je automatická komunikácia s ostatnými modulmi, a to hlavne s modulom Účtovníctvo, Sklady, Banka a Pokladňa.


 

 

Posledná zmena (Utorok, 29 Jún 2010 08:28)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RegListFO2009.jpg