Domov Novinky v KPIS Wincodex Sociálna poisťovňa: § 140 - Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom: novelizované znenie § 140 ods. 1 písm. b/ od 1.1.2024

Sociálna poisťovňa: § 140 - Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom: novelizované znenie § 140 ods. 1 písm. b/ od 1.1.2024

Zákonom č. 210/2023 Z. z. sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1.1.2024 sa opäť menia podmienky vymedzené v § 140 - Vylúčenie povinnosti platiť poistné pre matky, otcov resp. iné osoby, ktoré sa starajú o dieťa.

Vylúčenou dobou od 1.1.2024 podľa § 140 ods. 1 písm. b/ je pre zamestnanca obdobie, v ktorom:

 

1. mu trvá nárok na výplatu materského

2. by mu trval nárok na výplatu materského, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo 49 ods. 2


Ostatné podmienky ako je:
·       starostlivosť o dieťa
·       trvanie nemocenského poistenia (plynutie ochrannej lehoty)
·       absencia príjmu z právneho vzťahu z ktorého sa žiada materské... musia byť splnené

 

Vylúčenie pri poberaní materského, ako aj v prípade, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky

získania 270 dní nemocenského poistenia sa vzťahuje na jednotlivé poistné vzťahy osobitne, t. j. vylúčenie sa posudzuje osobitne vo vzťahu k:

a) zamestnancovi z každého právneho vzťahu, ktorý mu zakladá nemocenské, dôchodkové poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti

Znamená to, že zamestnanec môže mať z jedného právneho vzťahu vylúčenú povinnosť platiť poistné a z iného právneho vzťahu nebude mať vylúčenú povinnosť platiť poistné a v prípade príjmu bude platiť všetky odvody na sociálne poistenie.

 

Právny stav do 31.12.2023

Do 31.12.2023 platilo, že zamestnanec mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie z dôvodu sociálnej udalosti tehotenstvo a materstvo do nástupu na rodičovskú dovolenku, t. j. nástupom zamestnanca na rodičovskú dovolenku došlo k ukončeniu vylúčenia, pričom na účely inštitútu vylúčenia bolo irelevantné, či sa zamestnancovi vyplácala dávka materské aj počas rodičovskej dovolenky.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné sa aj  v prípade materstva, tehotenstva a poberanie materského posudzovalo od 1.1.2023 z každého právneho  zamestnanca osobitne a rovnako sa osobitne posudzuje aj od 1.1.2024.

 

Právny stav od 1.1.2024

Obdobie trvania vylúčenia u zamestnanca /matka a iný poistenec/

1. Obdobie výplaty materského

     Vždy keď dôjde k ukončeniu poberania materského, dôjde aj k ukončeniu vylúčenia.

     Poberanie materského sa ukončí z dôvodu, že nie sú splnené podmienky na výplatu materského:

·       nie je absencia príjmu za vykonanú prácu  /netýka sa napr. odmien, ktoré sú vyplatené za predchádzajúce obdobie

·       nie je starostlivosť o dieťa

·       prestal byť iným poistencom v zmysle zákona

·       dieťa dovŕši 3 roky ....

2. Obdobie kedy by trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia /zamestnanec s pravidelným príjmom a s platením nemocenského poistenia/

    Podmienky trvania vylúčenia, ktoré sú podmienkami trvania nároku na materské sú:

·       podmienka starostlivosti o dieťa, tzn. úprava pracovného času a zodpovedajúci pokles príjmu z druhého právneho vzťahu,

·       z ktorého nemá vylúčenie

·       podmienka absencia príjmu za vykonanú prácu z právneho vzťahu, z ktorého má vylúčenie

Zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa cez Eslužby sprístupňuje Informáciu o tom, či zamestnanec je vo vylúčenej dobe.

Z dôvodu novelizácie § 140 - Vylúčenie povinnosti platiť poistné boli v KPIS vykonané nasledovné zmeny:

 

1. Upravený číselník druhov miezd: upravené druhy miezd 426, 427 a doplnené druhy miezd 429 a 430

1.1. boli upravené existujúce druhy miezd: 426, 427

1.2. doplnené nové druhy miezd 429 a 430

1.3. druh mzdy 425 a 428 - budú konverziou zastavené do 31.12.2023:

 

Od 1. 1. 2024 vznik vylúčenej doby nie je naviazaný na začiatok 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, zamestnankyňa bude mať vylúčenú dobu na platenie poistného aj v období, ak začne poberať dávku materské skôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu (materské môže poberať najskôr od začiatku 8. týždňa).

Podmienkou vylúčenia je, že z daného pracovného vzťahu zamestnankyňa podala žiadosť o materské.

 

Upozornenie:

Ak užívateľ v mzdovom systéme v mesiaci december 2023 evidoval zamestnankyňu, ktorá nastúpila na materskú dovolenku 

425 - Materská D 8-7 tyž. plán.pôrod (PP) § 166 ods.1 ZP - Materské: Áno /netýka sa predčasného pôrodu/ a v mesiaci január 2024 pokračuje uvedené obdobie, je nevyhnutné vo výplatnom období 2024 Január zvoliť:

-        v dochádzke typ dochádzky: DM 422:Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP-Materské: Áno

/od 1.1.2024 spadá do obdobia vylúčenia povinnosti platiť poistné/


-        v ručných pohyboch zvoliť druh mzdy 422 - Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP - Materské: Áno

 

428 - Materská D 8-7 tyž. plán.pôrod (PP) § 166 ods.1 ZP - Materské: NIE /netýka sa predčasného pôrodu/ a v mesiaci január 2024 pokračuje uvedené obdobie, je nevyhnutné vo výplatnom období 2024 Január zvoliť:

-        v dochádzke typ dochádzky: DM 426:Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP-Materské: Nie(nespl.270 dní NP) /od 1.1.2024 spadá do obdobia vylúčenia povinnosti platiť poistné/


-        v ručných pohyboch zvoliť druh mzdy 426 - Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP - Materské: Nie (nesplnenie 270 dní NP)

 

Číselník druhov miezd  pre nahrávanie materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky /nie prerušenie/

od 1.1.2024 v náväznosti na oznamovacie povinnosti do SP, ZP, krátenie dovolenky podľa § 109 Zákonníka práce a vylúčené obdobie podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona o SP

DM                Názov druhu mzdy 

==========================================================

  422               Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP - Materské: Áno:                           bez zmeny

  - SP: ÁNO vylúčená povinnosť platiť poistné v SP  /§ 140 ods. 1 písm. b/, nenahlasuje sa

 - ZP: HOZ zmene platiteľa: NIE /považuje sa zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m/ /, nahlasuje SP

 - Zákonník práce: nekráti sa dovolenka podľa § 109 Zákonníka práce                                         

 

426               Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP - Materské: Nie (nesplnenie 270 dní NP) 

                     Zmena názvu druhu mzdy: od 1.1.2024 doplnený text: (nesplnenie 270 dní NP)

 - SP:  ÁNO vylúčená povinnosť platiť poistné v SP /§ 140 ods. 1 písm. b/, nenahlasuje sa

- ZP: HOZ o zmene platiteľa: ÁNO s kódmi:

         2 K - deň predchádzajúci dňu začatia čerpania materskej/otcovskej dovolenky

         2 Z - deň kedy zamestnanec nastúpi do materskej, otcovskej dovolenke do zamestnania

- Zákonník práce: nekráti sa dovolenka podľa § 109 zákonníka práce


427               Rodičovská D muž § 166 ods.2 ZP - Materské: Áno

                      Zmena vylúčenia povinnosti platiť poistné:

                      - do 31.12.2023 nebolo vylúčenie pre SP

                      - od 1.1.2024 je vylúčenie platiť poistné do SP

 - SP: ÁNO  vylúčiteľné dni v SP  /§ 140 ods. 1 písm. b/, nenahlasuje sa

- ZP: HOZ zmene platiteľa: NIE /považuje sa zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m/ /, nahlasuje SP

- Zákonník práce: krátenie dovolenky: za prvých 100 zameškaných dní sa môže krátiť o 1/12, za každých ďalších 21 dní o 1/12   /§ 109 Zákonníka práce/

 

429               Rodičovská D muž § 166 ods.2 ZP - Materské: Nie (nesplnenie 270 dní NP)

                      Nový druh mzdy od 1.1.2024

 - SP: ÁNO vylúčená povinnosť platiť poistné v SP  /§ 140 ods. 1 písm. b/, nenahlasuje sa

- ZP: HOZ o zmene platiteľa: ÁNO s kódmi:

         2 K - deň predchádzajúci dňu začatia čerpania

         2 Z - deň kedy zamestnanec nastúpi do rodičovskej dovolenke do zamestnania

- Zákonník práce: krátenie dovolenky: za prvých 100 zameškaných dní sa môže krátiť o 1/12, za každých ďalších 21 dní o 1/12 /§ 109 Zákonníka práce/

 

430              Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP - Materské: Nie (iný dôvod, nie 270 dní NP)

                     Nový druh mzdy od 1.1.2024

- SP: NIE vylúčená povinnosť platiť poistné v SP /nie je ani prerušenie podľa § 26 zákona o SP/

- ZP: HOZ o zmene platiteľa: ÁNO s kódmi:

         2 K - deň predchádzajúci dňu začatia čerpania materskej/otcovskej dovolenky

         2 Z - deň kedy zamestnanec nastúpi do materskej, otcovskej dovolenke do zamestnania

- Zákonník práce: nekráti sa dovolenka podľa § 109 zákonníka práce

 

2. Upravený číselník Druhov dochádzky:

     - zapracované 2 nové druhy dochádzok: RN a PR

       - PR - Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP - Materské: Nie (iný dôvod, nie 270 dní NP)

       - RN - Rodičovská D muž § 166 ods.2 ZP - Materské: Nie (nesplnenie 270 dní NP)

 

Od 1.1.2024 si užívateľ pri nahrávaní materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky zvolí cez Tlačidlo - Nemocenské jednu z ponúk:

422    DM 422:Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP-Materské: Áno                                     druh dochádzky: PM

426    DM 426:Materská D/Otcovská D § 166 ods.1 ZP-Materské: Nie(nespl.270 dní NP)            druh dochádzky: PO

427    DM 427:Rodičovská D muž § 166 ods.2 ZP-Materské: Áno                                            druh dochádzky: RM

429    DM 429:Rodičovská D muž § 166 ods.2 ZP-Materské: Nie(nespl.270 dní NP)                   druh dochádzky: RN

430    DM 430: Materská/Otcovská D § 166 ods.1 ZP-Materské: Nie(iný dôvod, nie 270 dní NP)  druh dochádzky: PR


Prerušenie podľa § 26 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnom poistení v súvislosti s čerpaním rodičovskej dovolenky

Od 1.1.2024 sa povinné poistenie zamestnanca /bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu/ prerušuje v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, ak neplynie obdobie podľa § 140 ods. 1 písm. b), tzn. že poistenie zamestnanca sa nepreruší v období, v ktorom mu trvá vylúčenie /trvá nárok na materské alebo nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky 270 dní nemocenského poistenia.

 

Rodičovská dovolenka - Prerušenie sa nahráva:

- v dochádzke cez tlačidlo - Ostatné:

-        druh dochádzky RP: Rodičovská dovolenka - do 3 rokov /poberanie rodičovského príspevku/ alebo

-        druh dochádzky RD: Rodičovská dovolenka - nad 3 roky /poberanie rodičovského príspevku môže byť ale aj nemusí/

 

- cez ručné pohyby druhy miezd:

-        423         Rodičovská dovolenka - do 3 rokov  

-        424         Rodičovská dovolenka - nad 3 roky 

- SP: prerušenie podľa § 26 zákona o SP, nahlasuje sa do SP cez RLFO typ: Perušenie

- ZP: HOZ o zmene platiteľa: ÁNO s kódmi:

        2 K - deň predchádzajúci dňu začatia čerpania

        2 Z - deň kedy zamestnanec nastúpi do rodičovskej dovolenke do zamestnania

- Zákonník práce: krátenie dovolenky: za prvých 100 zameškaných dní sa môže krátiť o 1/12, za každých ďalších 21 dní o 1/12   /§ 109 Zákonníka práce/

 

Druhy miezd a druhy dochádzok sú uvedené tak, ako sú zapracované v systémovej verzii, v prípade individuálneho nastavenia u užívateľa je nevyhnutné vykonať individuálnu úpravu v uvedených číselníkoch.

 

3. Upravený tlačové doklady:

3.1. Evidenčný list dôchodkového poistenia

3.2. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

do tlačových dokladov bol zapracovaný nápočet z nových druhov miezd 429 a 430

 

4. Účtovací číselník modul Mzdy:

     - doplnený účtovací číselník o nové druhy mzdy 429 a 430 - neúčtuje sa

5. Upravené Parametre miezd:

     - do záložky Dochádzka - Parametre pre kontrolu počtu týždňov - materskej (MD), otcovskej  (OD), rodičovskej dovolenky muž (RD) a poberania materského boli pre rok 2024 doplnené nové druhy miezd 429 a 430 /v roku 2023 a menej sa nevykazujú/

6. Upravené funkcie:

     - MZDY_KONTROLA_PPM -    .            - Kontrola na dátum ukončenia peňažnej pomoc v materstve

     - MZDY_EVIDDOCH_NAPL_NEM -    - Automatické vyplnenie do dochádzky nemocenských dní, OČR, dovolenky + iné, mazanie dní - nová od 1.1.2004

Posledná zmena (Pondelok, 18 Marec 2024 10:39)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_ZIADOST15_1.jpg