Domov Novinky v KPIS Wincodex Zdravotné poistenie od 1.1.2024: zvýšenie sadzby poistného pre zamestnávateľa z 10 % na 11% a z 5% na 5,5% pre zamestnancov so zdravotným postihnutím

Zdravotné poistenie od 1.1.2024: zvýšenie sadzby poistného pre zamestnávateľa z 10 % na 11% a z 5% na 5,5% pre zamestnancov so zdravotným postihnutím

Zákonom č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií sa s účinnosťou od 1.1.2024 novelizoval zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  (Čl. XII).

§ 38ezg - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024 sa doplnil o nový odsek 4, ktorý znie:

Od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027 je sadzba poistného podľa § 12 ods. 1

a)

písm. b) pre zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7

5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2

a poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7,5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7,

b)

písm. c) pre samostatne zárobkovo činnú osobu 15 % z vymeriavacieho základu; ak je samostatne zárobkovo činná osoba osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7,5 % z vymeriavacieho základu,

c)

písm. d) pre zamestnávateľa 11 % z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5,5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,

d)

písm. e) pre poistenca podľa § 11 ods. 2 15 % z vymeriavacieho základu; ak je poistenec podľa § 11 ods. 2 osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7,5 % z vymeriavacieho základu.“

 

Sadzba poistného pre zamestnanca podľa § 12 ods. 1 písm. a/ zostáva naďalej:

- 4% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 %   z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1.

  Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP - má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní  invalidity (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov  a vojakov alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch  na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.

 

Riešenie v KPIS WinCodex

V module Mzdy upravený číselník FONDY, v ktorom od 1.1.2024 je vo fonde:

- 50 - Fond - Zdravotné poistenie: upravené  % odvodu za zamestnávateľa na 11% (do 31.12.2023 bola sadzba poistného 10 %; poistné za zamestnanca zostáva 4 %)

- 53 - Fond - Zdravotné poistenie: znížená sadzba poistného: upravené % odvodu za zamestnávateľa na  5,5 % (do 31.12.2023 bola sadzba poistného 5 %; poistné za zamestnanca zostáva 2 %)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_NEDOPLPREPL17_1.jpg