Domov Novinky v KPIS Wincodex Opatrenie č. 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zo 22. septembra 2023 o sumách stravného

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zo 22. septembra 2023 o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 7,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 11,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

b) 17,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín

§2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

§3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.

Výdavky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov od 1.10.2023

 

Daňovými výdavkami zamestnávateľa sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie:

- vo výške najmenej 55 % z ceny jedla

- najviac však za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, od 1.10.2023 maximálne do výšky 4,29 €.

 

Hodnota stravovacích poukážok od 1.10.2023

V zmysle § 152 ods. 4  Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky.

Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať:

- najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, to znamená, že

  od 1. 10. 2023 musí predstavovať najmenej 5,85 €. Do 30.09.2023 je minimálna suma stravovacej poukážky 5,48 €.

Nakoľko  minimálny príspevok zamestnávateľa  na stravovanie predstavuje 55% z ceny jedla, pri stravovacích poukážkach alebo finančnom príspevku, je povinný od 1.10.2023 poskytnúť zamestnancovi príspevok najmenej vo výške 3,22 € (t. j.  55% zo 5,48 €). Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Do 3.09.2023 je minimálny príspevok zamestnávateľa najmenej 3,02 €.

 

Prehľad doterajších opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného:

 

Právny predpis                  Účinnosť              Stravné od                Dĺžka trvania pracovnej cesty

Opatrenie MPSVaR                                      (§ 8 ods. 1)              5 - 12h       12 - 18h       nad 18h

 

č.  368/2023 Z. z.              01.10.2023           01.10.2023                7,80              11,60          17,40

č. 171/2023 Z. z.               01.06.2023           01.06.2023                7,30              10,90          16,30

č. 432/2022 Z. z.               01.01.2023           01.01.2023                6,80              10,10          15,30

č. 281/2022 Z. z.               01.09.2022           01.09.2022                6,40                9,60          14,50

č. 116/2022 Z. z.               01.05.2022           01.05.2022                6,00                9,00          13,70

č. 176/2019 Z. z.               01.07.2019           01.07.2019                5,10                7,60          11,60

č. 148/2018 Z. z.               01.06.2018           01.07.2018                 4,80               7,10          10,90

 

Realizácia v KPIS WinCodex

- upravený číselník stravných sadzieb

 

Upozornenie pre užívateľov

Nevyhnutné upraviť mzdové sadzby 72 a 73 v druhoch miezd, ktorými sa poskytuje finančný príspevok na stravovanie cez dátum ddo:

- systémový druh mzdy 356 - Finančný príspevok na stravovanie - 55% podľa ZP, mzdová sadzba 72

- systémový druh mzdy 357 - Finančný príspevok na stravovanie - príspevok zo SF, mzdová sadzba 73

Sadzby platné do 30.9.2023 sa obmedzia dátumom platnosti do 30.09.2023

 

V prípade, ak užívateľ poskytuje zamestnancom aj Finančný príspevok na stravovanie - nad rámec ZP zdaňované:

- systémový druh mzdy 358 - Finančný príspevok na stravovanie - nad rámec ZP zdaňované, mzdová sadzba 74

   a od 1.10.2023 dochádza u užívateľa k zmene jeho výšky, je nevyhnutné rovnakým spôsobom upraviť aj mzdovú sadzbu 74.

 

V druhu mzdy 356 -  Finančný príspevok na stravovanie - 55% podľa ZP je definovaný pripojený druh mzdy:

- 357 - Finančný príspevok na stravovanie - príspevok zo SF

V prípade, že zamestnávateľ zamestnancom  vypláca aj Finančný príspevok na stravovanie - nad rámec ZP zdaňované, ktorý sa zdaňuje, odporúčame do druhu mzdy 356 definovať do pripojeného druhu mzdy aj druh mzdy 358, ktorý sa automaticky spolu s druhom mzdy 357 zapíše do pohybového súboru miezd po zápise duhu mzdy 356.

Posledná zmena (Piatok, 15 Marec 2024 10:56)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Prehladv10_Pg1.jpg