Domov Zoznam modulov Obchod


Obchod

Integruje všetky činnosti, ktoré vznikajú a prebiehajú v konaniach s obchodnými partnermi, s cieľom dosiahnutia maximálnej automatizácie a optimalizácie všetkých úkonov, súvisiacich s týmito činnosťami.  V rámci projektu vytvára nadstavbu nad modulmi Objednávky a rezervácie, Zásoby, Fakturácia, Registračné pokladne, Banky, Homebanking , Pokladne, Doprava, Výroba a Účtovníctvo. Z hľadiska sledovania nákladov, tvorby kalkulácií a finančných analýz, je možné sledovať obchodné operácie za organizáciu, závod, stredisko, zákazku, stroj, výkon a pracovníka.

Samostatne je funkčný len v obmedzenom rozsahu. Riadi a zabezpečuje obchodnú činnosť organizácie a poskytuje kompletný vyhodnocovací nástroj obchodných aktivít.

Výsledkom je možnosť sledovania finančného saldokonta v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov bez potreby zaúčtovania faktúr, bankových výpisov a pokladničných dokladov.

Pre spoločnosti, ktoré majú územne členenú organizačnú štruktúru (napr. centrum a pobočky) je plne zabezpečený automatizovaný prenos dát, t.j. pohybov, cenníkov a pod., prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Obchod obsahuje:

 • Register firiem. Je základným stavebným kameňom modulu Obchod, nad ktorým prebiehajú všetky obchodné operácie. Je to číselník, v ktorom sú podrobne definované všetky podmienky, vzťahy a väzby s obchodnými partnermi, t.j. odberateľmi a dodávateľmi. Obsahuje o každom obchodnom partnerovi skupiny údajov: identifikačné údaje, obchodné podmienky, zoznam zástupcov, bankové spojenia, triediace kritériá, individuálne cenníky a pod. Pre každého odberateľa je používateľovi umožnené definovať rozvozné smery a rozvozné dni.
 • Podchytenie celkovej komunikácie s obchodnými partnermi priamo v systéme, evidenciu zmlúv, evidenciu návštev a pod.
 • Komplexné hodnotové údaje o obchodných vzťahoch pre každého obchodného partnera individuálne, napr. celkový počet faktúr, neuhradené faktúry pred a po splatnosti, uhradené faktúry s omeškaním, priemerná splatnosť uhradených faktúr, prehľad zálohových faktúr, celková suma nevyčerpaných záloh, nevystavené dodacie listy, cenové ponuky a pod., s možnosťou získania prehľadu o spôsobe ich úhrad. Tieto informácie poskytujú dostatočný obraz o každom obchodnom partnerovi a umožňujú zadefinovať ďalšie postupy v obchodnom styku, zadať opatrenia v následných obchodných vzťahoch, ako je napr. platba len v hotovosti, odber ďalšieho tovaru (len po úplnej alebo čiastočnej úhrade odoslaných faktúr), finančný limit, penalizácia a pod.
 • Tvorbu a evidenciu individuálnych cenníkov, cenníkov s previazanými položkami, akciových cien
 • Evidenciu vstupných dodávateľských kódov a výstupných odberateľských kódov, ktoré predstavujú prevodový mostík u používateľa v rámci dodávateľsko - odberateľských vzťahov. Zároveň sa využívajú v prípade požiadavky odberateľa na označovanie tovaru podľa ním zadaných kódov pri vystavovaní dokladov.
 • Vystavovanie a evidenciu dokladov v rámci dodávateľských vzťahov, t.j. príjem na dodací list v tuzemskej i v cudzej mene, príjem na faktúru tuzemskú, zahraničnú, nákup na hotovosť, zálohová faktúra v tuzemskej i v cudzej mene, cenová ponuka v tuzemskej i v cudzej mene
 • Vystavovanie a evidenciu dokladov v rámci odberateľských vzťahov, t.j. predaj na faktúru tuzemsko, predaj na faktúru zahraničie, predaj na hotovosť, predaj cez fiškálnu pokladňu, vystavenie dodacích listov v tuzemskej i v cudzej mene, vystavenie zálohovej faktúry   v tuzemskej i v cudzej mene, vystavenie cenovej ponuky v tuzemskej i v cudzej mene
 • Možnosť vytvárania zberných faktúr
 • Možnosť vytvárania automatizovaných prevodov medzi skladmi (fyzický výdaj a príjem na sklad, objednávky na strediská)
 • Možnosť prijímať objednávky a príjmy z prevodu z elektronických médii
 • Možnosť vytvárať a evidovať objednávky došlé a odoslané v tuzemskej i v cudzej mene
 • Možnosť vytvárať ostatné skladové pohyby priamo cez modul Obchod
 • Tvorbu a tlač zostáv slúžiacich k vyhodnocovaniu obchodných vzťahov, s možnosťou exportu do Wordu, Excelu, PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu
 • Doklady s možnosťou exportu do PDF súboru, do schránky, ako obrázok do e-mailu

 

Posledná zmena (Utorok, 29 Jún 2010 11:12)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
zp_Dovera_2010_1.jpg