Domov Novinky v KPIS Wincodex Opatrenie č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z 30. novembra 2022 o sumách stravného

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z 30. novembra 2022 o sumách stravného

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 432/2022 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 §2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného.

§3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára  2023.

 

 

Výdavky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov od 1.1.2023

Daňovými výdavkami zamestnávateľa sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie:

- vo výške najmenej 55 % z ceny jedla

- najviac však za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, od 1.1.2023 maximálne do výšky 3,74 €.

 

Hodnota stravovacích poukážok od 1.1.2023

V zmysle § 152 ods. 4  Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky.

Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať:

- najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, to znamená, že  od 1. 1. 2023 musí predstavovať najmenej 5,10 €. Do     31.12..2022 je minimálna suma stravovacejpoukážky 4,80 €.

 

Nakoľko  minimálny príspevok zamestnávateľa  na stravovanie predstavuje 55% z ceny jedla, pri stravovacích poukážkach alebo finančnom príspevku, je povinný od 1.1..2023 poskytnúť zamestnancovi príspevok najmenej vo výške 2,81 € (t. j.  55% zo 5,10 €).

Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

Posledná zmena (Štvrtok, 14 Marec 2024 13:57)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazSLSP.jpg