Domov Novinky v KPIS Wincodex Ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Základné číselné hodnoty na zdaňovacie obdobie 2022

Životné minimum k 1.1.2022: 218,06 € (definované v parametroch miezd k 1.1.2022)

 

Sadzba dane podľa § 15 zákona:

-        19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 €  vrátane (t.j. 176,80 násobok platného ŽM)

-        25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 €

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona: (definovaná v parametroch miezd)

-        4 579,26 € (21-násobok sumy ŽM k 1.1.2022) ak základ dane je rovný alebo nižší ako

 20 235,97 €  (t.j. 92,8 násobok platného ŽM )

-        ak je základ dane vyšší ako 20 235,97 € nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 638,25  a 1/4 základu dane.  (suma 9 638,25 €  - t. j. 44,2 násobok platného ŽM k 1.1.2022)

-        ak  daňovník dosiahne základ dane 37 981,94 €, NČZD na daňovníka sa rovná nule.

  

NČZD na daňovníka sa zaokrúhľuje na eurocenty v zmysle § 47 zákona o DzP

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku /manžela/:

-        ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 38 553,01 € (t.j. 176,8 násobok platného ŽM) tak :

- 4 186,75 €, ak manželka /manžel/ nemala v roku 2022 vlastný príjem a počas celých 12

  kalendárnych mesiacov spĺňa podmienky uvedené   § 11 ods. 4 písm. a) zákona o dani z

  príjmov.

 

-        ak manželka /manžel/ mala v roku 2022 vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 186,75 €, tak NČZD na manželku je rozdiel medzi sumou 4186,75 a sumou vlastného príjmu   manželky /manžela/

 

-        ak manželka /manžel/ mal v roku 2022 vlastný príjem presahujúci sumu 4 186,75 €,  tak NČZD na manželku /manžela/ sa rovná nule

 

-        ak základ dane daňovníka je vyšší ako 38 553,01 €(t.j. 176,8 násobok platného ŽM) a :

- manželka /manžel/ nemala v roku 2022 vlastný príjem a počas celých 12 kalendárnych

  mesiacov spĺňala podmienky uvedené v  § 11 ods. 4 písm. a) zákona o DzP, tak NČZD na

  manželku predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 13 825 €   (t.j. 63,4 násobok

  platného ŽM) a 1/4 základu dane daňovníka

 

-        ak manželka /manžel/ mala v roku 2022 vlastný príjem tak NČZD na manželku predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 13 825 € (t. j. 63,4 násobok platného ŽM) a 1/4 základu dane zníženú o sumu vlastného príjmu manželky.

 

-        ak daňovník dosiahne základ dane 55 300 €, NČZD na manželku rovná sa nule

 

      NČZD na manželku sa zaokrúhľuje na eurocenty v zmysle § 47 zákona o DzP

     

Ak uplatňovanie NČZD na manželku trvá celý kalendárny rok, t. j. 12 mesiacov, tak pri výpočte NČZD na manželku sa nerobí prepočet  vypočítanej sumy NČZD na manželku tak, ako je uvedené nižšie:

vypočítaná suma NČZD / 12 mesiacov - zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta x 12 mesiacov a zaokrúhlenie na 2 des. miesta.

 

Usmernenie z FS SR:

Prepočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku na jednotlivé mesiace sa vykonáva len vtedy, ak daňovník, si môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období.

V takýchto prípadoch je potrebné v súlade s § 11 ods. 5 ZDP znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 ZDP za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti.

 

Do vlastného príjmu sa započítava akýkoľvek príjmu aj keď je od dane oslobodený okrem:

- zamestnaneckej prémie

- daňového bonusu

-  zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť

- štátnych sociálnych dávok

- štipendiá poskytované študentovi, ktorý sa pripravuje na budúce povolanie

 

Do štátnych sociálnych dávok patrí:

- príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku  pri narodení dieťaťa

- príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí

- príspevok na pohreb

- rodičovský príspevok

- prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa

-  vianočný príspevok dôchodcov

- príplatok k dôchodku politickým väzňom

 

Medzi vlastné príjmy okrem zdaniteľného príjmu patrí napr. náhrada príjmu, nemocenské, peňažná

pomoc v materstve, príspevok zamestnávateľa  na stravu, podpora v nezamestnanosti, všetky druhy

dôchodku, výhry a pod.

 

Ak sú splnené všetky podmienky na uplatnenie NČZD na manželku /manžela/ iba jeden alebo

niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane na

manželku /manžela/ zodpovedajúcu 1/12 sumy NČZD za každý kalendárny mesiac, na začiatku

ktorého boli splnené podmienky.

 

Spôsob nahrávania NČZD na manželku /manžela/ v module mzdy:

Druh mzdy: 638 - Nezdaniteľná časť ZD na manželku/a:

Pri nahrávaní druhu mzdy: 638 - Nezdaniteľná časť ZD na manželku/a  do pohybového súboru hrubých miezd:

-        nevyhnutné nahrať údaj: Počet mes. uplatňovania NČZD za rok (hodnota od 1 po 12)

-        vlastný príjem manželky/a: ak v priebehu ZO 2022 mala vlastný príjem v zmysle zákona o DzP, inak sa nahrá 0 

 

Upozornenie:

Samostatný druh mzdy 696 - Vlastný príjem manželky/a (-odvody) sa pre RZ dane už nenahráva !!!.

 

Nezdaniteľná časť základu dane o sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) bola ku dňu 31.12.2016 zrušená!!!

 

Nezdaniteľná časť základu dane  na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Môže sa uplatniť v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok.

Za preukázateľne zaplatené príspevky sa považujú tie príspevky, ktoré sú podľa § 4 ods. 3 zákona o

DzP zaplatené do 31.1.  po skončení zdaňovacieho obdobia.

Napočíta sa a nahráva sa skutočná výška, limitácia je riešená programom.

 

Ak pracovník spĺňa podmienky pre uplatnenie NČZD na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

podľa § 11 ods. 10, je potrebné:

-        označiť parameter v matričnom súbore pracovníka (záložka Nápočty - Ročné zúčtovanie - Uplatniť príspevky na DDS) v poslednom platnom zápise pre rok 2022 - vykoná sa aj

označením parametra v Žiadosti o vykonanie RZ dane

 

o označení parametra bude do ročného zúčtovania napočítaná hodnota za celý rok z druhu mzdy:

515 - Dôchodkové pripoistenie odvod za zamestnanca, z riadku 141 mzdového listu s výnimkou tých

mesiacov, ktoré sa zaškrtnú vo vstupných parametroch pri nápočte RZ (t. j. označia sa mesiace, za ktoré  zrazené príspevky na DDS neboli zaplatené).

 

Ak zamestnanec na základe potvrdenia preukáže, že platil príspevky aj u iného zamestnávateľa, je

potrebné do pohybového súboru nahrať druh mzdy 642 - Dôchodkové pripoistenie od iných - prac.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou bola zrušená od 1.1.2021

 

Daňový bonus za rok 2022:

1. Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu

 

Pri uplatnení daňového bonusu za zdaňovacie obdobie 2022 postupuje daňovník spôsobom podľa § 33 ZDP v znení účinnom do 30.06.2022 a § 52zzn ZDP.

 

1.1. Uplatnenie daňového bonusu za kalendárne mesiace I. polroka 2022

Pri uplatňovaní daňového bonusu za mesiace január až jún 2022 postupuje zamestnanec v súlade s §

33 ZDP v znení účinnom do 30.06.2022, a preto po skončení zdaňovacieho obdobia musí byť u

zamestnanca dodržaná podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za

zdaňovacie obdobie aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo za rok 2022 je suma 3 876 €.

 

Ak zamestnanec v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP

aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus

(§ 33 ods. 7 ZDP v znení účinnom do 30.06.2022).

 

Suma daňového bonusu na dieťa od 1.1.2022 do 30.6.2022

-        na vyživované dieťa do 6 rokov veku je 47,14 € mesačne (posledný krát  za kalendárny

mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku)

 

-        na vyživované dieťa od 6 do 15 rokov veku je 43.60 € mesačne (posledný krát  za kalendárny

mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku)

 

-        na vyživované dieťa nad 15 rokov veku je 23,57 € mesačne  1.2. Uplatnenie daňového bonusu za kalendárne mesiace II. polroka 2022

Pri uplatnení daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 postupuje daňovník spôsobom

podľa § 52zzn ods. 2 až 16 ZDP, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa

§ 33 ZDP v znení účinnom do 30.06.2022.

 

Suma daňového bonusu na dieťa od 1.7.2022

-        na vyživované dieťa od 0 do 15 rokov veku je 70 € mesačne (posledný krát  za kalendárny

mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku)

 

-        na vyživované dieťa nad 15 rokov veku je 40 € mesačne  

 

Pri uplatnení daňového bonusu podľa § 52zzn ods. 2 až 16 ZDP je zrušená podmienka dosiahnutia

zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, a preto za

mesiace júl až december 2022 si môže daňový bonus uplatniť aj ten zamestnanec, ktorého zdaniteľné

príjmy zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 sú nižšie ako 3 876 €.

 

Nárok na daňový bonus ustanovený v § 52zzn ods. 3 ZDP možno uplatniť do výšky ustanoveného

z polovice základu dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta polovice

základu dane (ČZD) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a  2, alebo ich úhrnu takto:

 

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit základu dane (ČZD)

            1

20 %

            2

            3

27 %
34 %

            4

41 %

            5

48 %

            6 a viac

55 %

 

Nárok na daňový bonus podľa postupu platného od 01.07.2022 možno uplatniť v ročnom zúčtovaní

dane:

 

-        z polovice základu dane (ČZD) z príjmov zo závislej činnosti, ak daňovník vykonával závislú činnosť, z ktorej dosahoval zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP pred 1. júlom 2022 (§ 52zzn ods. 8 ZDP),

 

-        z celého základu dane (ČZD) z príjmov zo závislej činnosti, ak daňovník začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP, počnúc 1. júlom 2022 (§ 52zzn ods. 9 ZDP).

 

Zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní prepočíta nárok na daňový bonus za mesiace júl až december

2022 dvoma spôsobmi a uplatní vyššiu sumu daňového bonusu.

 

Ak bol zamestnancovi v priebehu zdaňovacieho obdobia 2022 zamestnávateľom priznaný vyšší nárok

na daňový bonus podľa ZDP ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia 2022,

nestráca nárok na už priznaný daňový bonus, t. j. nestráca nárok na daňový bonus, ktorý mu

zamestnávateľ vyplatil v priebehu roka 2022 v súlade s ustanoveniami ZDP.

To neplatí, ak zamestnávateľ daňový bonus priznal a vyplatil vo vyššej sume, ako je ustanovené zákonom o dani z príjmov.

 

V súlade s § 52zzn ods. 15 ZDP v znení účinnom od 01.07.2022, ak dôjde v priebehu zdaňovacieho

obdobia k zmene počtu vyživovaných detí, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus, výška nároku na

daňový bonus sa uplatní ako úhrn nárokov na daňový bonus vypočítaných podľa § 52zzn ods. 8 ZDP

stanovených v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval

príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.

 

V súlade s § 52zzn ods. 16 ZDP v znení účinnom od 01.07.2022, ak bol zamestnancovi v priebehu

zdaňovacieho obdobia zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus podľa tohto zákona

ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný

daňový bonus.

 

Pre správny nápočet nároku na Daňový bonus je nevyhnutné mať správne vyplnený  matričný súbor detí:

 

V Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2022 sa v prílohe IV. a V. budú vykazovať aj údaje o deťoch samostatne za každé dieťa s identifikačnými údajmi dieťaťa a s vyznačením kalendárnych mesiacov:

-        v časti IV - v  ktorých bola priznaná a vyplatená suma daňového bonusu

-        v časti V - v ktorých vznikol nárok na daňový bonus pri vykonaní ročného zúčtovania.

 

Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné venovať pozornosť správnemu vyplneniu dátumu začatia

poberania a dátum ukončenia poberania daňového bonusu.

 

1. Ak nastúpil zamestnanec k zamestnávateľovi do PP v priebehu roka a spĺňal podmienky pre nárok

    na DB na dieťa už od 1.1. roku,     za ktorý sa robí  RZ - napr. rok 2022  a dieťa bolo k 1.1.

    narodené, študovalo ..)  je potrebné:

    a/  v matričnom súbore detí (PM002) zadať Dátum začatia nároku na DB už od 1.1.2022 (aj keď

         rodič nastúpil do PP 1.5.2022).

    Dôvod: správne vypočítaný nárok na DB na dieťa pre RZ dane.

 

2.  Ak zamestnanec nastúpil k zamestnávateľovi v priebehu roka a zároveň pracoval u iných

     zamestnávateľov a títo mu DB vyplácali, je nevyhnutné:

     b/ okrem správneho vyplnenia matričného súboru detí podľa bodu 1. a/ nahrať aj sumu

         vyplateného daňového bonusu od iných zamestnávateľov z údajov  z Potvrdenia o príjme FO

         vystavených inými zamestnávateľmi

    

Zamestnanecká prémia za rok 2022.

Vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie, nárok na zamestnaneckú prémiu by nemal mať žiadny zamestnanec. 

 

Nápočet zamestnancov do Ročného zúčtovania dane za rok 2022

Aby bol zamestnanec napočítaný do RZ dane za rok 2022, je nevyhnutné mať označený parameter:

„Vypočítať ročné zúčtovanie dane“ v matričnom súbore pracovníka, v poslednom platnom zápise pre rok 2022 (Záložka: Nápočty - Ročné zúčtovanie dane).

 

Ak v Žiadosti o vykonanie RZ zamestnanec označil parameter že žiada o vystavenie potvrdenia o

zaplatení dane na účely § 50 ( t. j. chce darovať 2% resp. 3%,) je potrebné označiť parameter:

„Vystaviť potvrdenie o zaplatení dane“  v matričnom súbore pracovníka, v poslednom platnom zápise pre rok 2022 (Záložka - Nápočty - Ročné zúčtovanie dane).

Automaticky sa parameter v matričnom súbore označí  označením parametra  v Žiadosti o vykonanie RZ dane

 

V prípade označenia parametra bude pracovníkovi do nasledujúceho roka prenesený aj nedoplatok na dani rovný alebo menší ako 5 eur .

 

Postup pri RZ za rok 2022 u dôchodcu,  ktorý poberal dôchodok za rok 2022 nižší ako je NČZD za rok 2022: 4 579,26 €, resp. u zamestnanca, ktorý si v priebehu roka 2022 neuplatňoval NČZD::

1.     označiť parameter v matričnom súbore pracovníkov pre vykonanie RZ dane

 

2.     označiť v matričnom súbore pracovníkov v poslednom platnom zápise pre rok 2022

uplatňovanie NČZD

 

3.     do posledného mesiaca kalendárneho roka 2022 v ktorom trval PP nahrať:

3a/  vždy druh mzdy 634 - Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka neuplat., rozdiel hodnôt:

NČZD z rok  2022 - suma vyplateného dôchodku za rok 2022, t. j. rozdiel 4 579,26 € - vyplatený dôchodok v €, resp. ak sa nejedná o dôchodcu, tak len NČZD na daňovníka za celý rok 2022

 

a zároveň, ak jeho základ dane u dôchodcu za rok 2022 bude vyšší ako 92,80 násobok platného ŽM, t. j.  suma 20 235,97 € tak je potrebné nahrať aj:

3b/   druh mzdy 697 - Suma dôchodku (len ak ZD>92,80x ŽM)

(pre rok 2022: 92,8 * 218,06 € =  20 235,97 €

 

Upozornenie:

Podľa § 35 ods. 1 písm. b/ sa na NČZD podľa 11 ods. 6 zamestnávateľ prihliadne až pri ročnom

zúčtovaní za zdaňovacie obdobie.

Z uvedeného vyplýva, že ak predčasný starobný dôchodca začne pracovať napr. od 1.5.2022,  pri

nástupe do zamestnania mu nemôžeme uplatňovať NČZD,  lebo k 1.1.2022 poberal predčasný

starobný dôchodok, ktorého výplata sa podľa platného zákona sociálnom poistení pozastaví nástupom

do zamestnania.

 

Druhy miezd, ktoré vznikli v súvislosti s novelou zákona o DzP platnou od roku 2018, je potrebné nahrať pre RZ dane manuálne do pohybového súboru hrubých miezd z údajov zo Žiadosti o

vykonanie ročného zúčtovania dane:

 

- 609 - Žiadosť o RZ dane - Daňový bonus na zapl. úroky

           Druhom mzdy sa nahráva suma daňového bonusu na zaplatené úroky uvedená v žiadosti o

           vykonanie RZ dane v oddiely IV.: Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 

  Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky:

-        daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o DzP: prvý krát platí od roku 2018

-        na preukázanie musí zamestnanec priložiť príslušné doklady podľa § 37 zákona

 

V potvrdení z banky musí byť uvedené:

-        ktorým dňom sa začal úver na bývanie úročiť

-        výška úrokov zaplatených v roku za ktorý sa žiadosť o vykonanie RZ dane podáva

 

Do žiadosti o vykonanie RZ dane sa musí uviesť Suma daňového bonusu na zaplatené úroky, ktorá

môže byť maximálne do výšky 400 €.

Nárok na Daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe

nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého

na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie (§ 33a ods. 7 zákona o DzP)

 

Spôsob výpočtu Sumy daňového bonusu (DB) na zaplatené úroky , ktorá má byť uvedená v Žiadosti o vykonanie RZD:

-        suma daňového bonusu na zaplatené úroky predstavuje 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom ZO (50% zo sumy uvedenej v potvrdení z banky), ale najviac 400 € za zdaňovacie

obdobie)

 

-        v roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť DB na zaplatené úroky z maximálnej sumy (400 €) uvedenej v § 33a ods. 3 zákona o DzP pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie (ak úročenie začalo v novembri 2022, vzniká nárok na DB na zaplatené úroky na 2 mesiace)

 

-        pri výpočte sumy DB na zaplatené úroky sa daňovníkom vypočítaný DB: 50% zo sumy úrokov uvedených v potvrdení z banky  musí porovnať na maximálnu výšku DB na zaplatené úroky

určenú zákonom (400 €), pričom maximálna výška uvedená v § 33a ods. 3 platí pre úročenie

celého zdaňovacieho obdobia, t. j. 12 kalendárnych mesiacov

-        daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky !!! v súlade s §

       47 platným od 1.1.2020 zákona o DzP.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky sa bude nahrávať do pohybového súboru hrubých miezd pre RZ dane, cez nový druh mzdy pre RZ dane: 609 - Žiadosť o RZ dane - Daňový bonus na zapl. úroky

 

Príklad pre výpočet DB na zaplatené úroky:

-        potvrdenie z banky, v ktorom je uvedené, že úročenie úveru začalo dňa 15.09.2022

-        výška úrokov zaplatených v roku 2022 predstavuje 275 € (t. j. za 4 kalendárne mesiace)

 

Výpočet DB na zaplatené úroky:

1.     50% z 275 €, t. j. z výšky zaplatených úrokov v roku 2022 z potvrdenia = 137,50

2.     Maximálna výška DB na zaplatené úroky za celý rok 2022 = 400 €

3.     Pomerná časť z maximálnej výšky DB na zaplatené úroky za 4 kalendárne mesiace (úročenie

úveru na bývanie začalo 15.09.2022)= 400 € / 12 kalendárnych mesiacov zaokrúhlené na 2 des. miesta * 4 kalendárne mesiace = 33,33 * 4 =133,32 

4.     Skutočná výška DB na zaplatené úroky: 137,50 € je vyššia ako zákonom určená maximálna suma podľa § 33a ods. 3: 133,32 €

 

V IV. časti Žiadosti o vykonanie RZ dane zamestnanec uvedie Sumu daňového bonusu na zaplatené úroky  vo výške: 133,32 €.

 

Vysporiadanie údajov z ročného zúčtovania dane za rok 2022 do roku 2023

Prenesenie údajov automaticky z RZ do bežného roku sa robí  vo formulári ročného zúčtovania dane.

Je nevyhnutné prenášať nedoplatky a preplatky priamo cez formulár Ročného zúčtovania, nakoľko pri

automatickom prevode sa do zápisu jednotlivým pracovníkom automaticky vyplní aj dátum vykonania

RZ dane.

 

Daňový bonus:

-        daňový bonus  na vyplatenie sa zapisuje do pohybového súboru hrubých miezd do mesiaca, ktorý si zvolí užívateľ priamo v RZ dane, druhom mzdy: 509 - Daňový bonus ročné zúčtovanie (napr. Február 2023)

-        daňový bonus - na vybratie sa zapisuje do matričného súboru zrážok druhom mzdy:  509 - Daňový bonus ročné zúčtovanie

 

Daň:

-        preplatky na dani sa zapisujú do pohybového súboru hrubých miezd do mesiaca, ktorý si zvolí užívateľ priamo v RZ dane, druhom mzdy: 506 - Ročné zúčtovanie dane do bežného roka  mínusovým znamienkom (napr. Február 2003)

-        nedoplatky na dani sa zapisujú do matričného súboru zrážok druhom mzdy:  506 - Ročné zúčtovanie dane do bežného roka

 

Dátum začatia zrážky zadáva užívateľ priamo v RZ dane.

Je dôležité, aby poradie zrážky pre odvod výplaty, rôzne druhy sporenia, exekúcie a iné nezačínali

poradím 1., nakoľko toto poradie sa  používa pri automatickom prenose nedoplatku dani, resp. DB na

vybratie z RZ.

 

Daňový bonus zaplatené úroky

-        daňový bonus zaplatené úroky sa zapisuje do pohybového súboru hrubých miezd do mesiaca, ktorý si zvolí užívateľ priamo v RZ dane, druhom mzdy: 511 - Daňový bonus na zaplatené

úroky (napr. Február 2023)

-        vo výplatnej páske je suma Daňového bonusu na zaplatené úroky vykázaná spolu s Daňovým bonus na vyživované deti.

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
proczuc_2009_1.jpg