Domov Novinky v KPIS Wincodex Nahrávanie zúčtovaných a vyplatených príjmov a vyplateného daňového bonusu za rok 2022 od iných zamestnávateľov

Nahrávanie zúčtovaných a vyplatených príjmov a vyplateného daňového bonusu za rok 2022 od iných zamestnávateľov

Pred samotným spracovaním ročného zúčtovania dane je nevyhnutné:

1. správne definovať údaje v matričnom súbore detí:

-        ak zamestnanec nastúpi v priebehu roka, ale pri RZ dane si bude na dieťa uplatňovať DB

za celý rok 2022, resp. za obdobie od mesiaca narodenia dieťaťa,  je nevyhnutné upraviť

dátum začatia nároku na daňový bonus. Od uvedeného dátumu sa pri RZ dane bude počítať

nárok na DB na dieťa

 

2. nahrať príjmy od iných zamestnávateľov, ak zamestnanec v priebehu roka mal viacerých

    zamestnávateľov:

-        nahráva sa všetkých zamestnancom, ktorí si podali žiadosť o vykonanie RZ dane a to aj s údajmi zúčtovanom a vyplatenom daňovom bonuse na dieťa

 

 

Nahrávanie príjmov od iných zamestnávateľov z vystaveného Potvrdenia o zdaniteľných príjmov FO za rok 2022:

-        pre rok 2022 bol upravený vstup, ktorý kopíruje údaje z Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2022

 

V prípade, ak zamestnanec má Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od viacerých iných zamestnávateľov, odporúčame každé potvrdenie nahrať samostatne a to z dôvodu eliminovania chýb pri sumarizácii údajov a zároveň z dôvodu kontroly správnosti údajov zapísaných do pohybového súboru hrubých miezd.

 

Údaje z Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch sa  nahrávajú cez:

-        v Ručne zadávaných pohyboch resp. Všetkých pohyboch cez tlačidlo: RZ: Príjmy od iných,

    -        po stlačení tlačidla sa zobrazí vstup, ktorý zodpovedá údajom z Potvrdenia o zdaniteľnom príjme FO za rok 2022.

Vstup slúži na automatizované vytvorenie zápisov do pohybového súboru hrubých miezd a nie na ich editáciu. Prípadnú korekciu údajov už v zapísaných druhoch miezd je potrebné vykonať manuálne cez zmenu už zapísaného druhu mzdy.

-        vstup sa vyvolá cez druh mzdy: 930 - KV - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň -  Potvrdenie o zdaniteľných príjmov

 

Po nahratí údajov a zápise vstupu sa do pohybového súboru hrubých miezd automaticky zapíšu tieto druhy miezd:

- 695 - Hrubý príjem od iných

- 694 - Príjem z dohôd od iných

- 646 - Sociálne poistenie od iných

- 647 - Zdravotné poistenie od iných

- 600 - Preddavok na daň u nových pracovníkov /t. j. preddavok zrazený i iného zamestnávateľa z

           úhrnu zdaniteľných príjmov/

- 642 - Doplnkové dôchodkové sporenie od iných - prac.

 

Upozornenie:

-        ak na potvrdení má zamestnanec v riadku 12 - Zúčtované a vyplatené za mesiace (uvádza sa číselné označenie mesiacov) aspoň jeden mesiac od 1 po 6, je NEVYHNUTNÉ označiť vo vstupe zaškrtávacie okno.

Po jeho označení a zápise vstupu sa do pohybového súboru vygeneruje druh mzdy:

671 - Zúčtovaný príjem v mesiacoch 1 - 6/2022 od iných A/N, na riadku ML bude hodnota = 1

 

   Uvedený údaj má rozhodujúci vplyv na správny výpočet daňového bonusu za mesiace 7 až 12, ktorý

   sa počíta z ČZD:

-        ak zúčtovaný príjem nebol ani jeden deň v mesiacoch 1 až 6/2022,  pre výpočet daňového bonusu sa berie celý ČZD,

inak

-        sa pre výpočet daňového bonusu vychádza len z 1/2 ČZD (čiastkového základu dane)

 

   Pri nahrávaní údajov len cez ručné pohyby (nie cez špeciálny druh mzdy 930) sa do množstva

    zadáva hodnota:

   -  0 - ak nebol zúčtovaný a vyplatený príjem v mesiacoch 1 - 6 u iných zamestnávateľoch

    - 1 - ak bol zúčtovaný a vyplatený príjem v mesiacoch 1 - 6 u iných zamestnávateľoch

 

Údaje o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse za vyživované dieťa:

-        cez F7 sa z matričného súboru detí vyberie dieťa na ktoré bol u iného zamestnávateľa vyplatený DB

-        označia sa mesiace, v ktorých bol vyplatený (ak sa označí okno 1 až 12, automaticky sa zaškrtnú všetky mesiace)

 

Druhy miezd súvisiace s daňovým bonusom, ktoré sa vygenerujú do pohybového súboru  po zápise vstupu:

- 608 - Daňový bonus od iných - mesiace vyplatenia u iných na dieťa - zapíšu sa do nového poľa:

           Mesiac od do dieťa

- 606 - Úhrnná suma DB za mesiace 1-6 od iných

- 607 - Úhrnná suma DB za mesiace 7-12 od iných

- 627 - Úhrnná suma DB za mesiac 7 od iných

- 628 - Úhrnná suma DB za mesiac 8 od iných

- 629 - Úhrnná suma DB za mesiac 9 od iných

- 630 - Úhrnná suma DB za mesiac 10 od iných

- 631 - Úhrnná suma DB za mesiac 11 od iných

- 632 - Úhrnná suma DB za mesiac 12 od iných

 

Všetky uvedené druhy miezd je možné aj naďalej nahrávať v Ručne zadávaných pohyboch resp. Všetkých pohyboch :

-        cez tlačidlo Pridať s tým, že nový nástroj užívateľ nemusí použiť

/nahrajú sa samostatne hore uvedené druhy miezd/, resp.

 

-        cez tlačidlo Pridať sa pridá nová veta:

-  s číslom operácie 0

-  s druhom mzdy 930 - KV - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň -  Potvrdenie o zdaniteľných

    príjmov, po zadaní ktorého sa vyvolá rovnaký vstup ako na tlačidle RZ: Potvrdenie od iných

 

Upozornenie:

Po zápise nového vstupu a vytvorení automatických druhov miezd je v prípade potreby nevyhnutné vykonať korekciu údajov už len zmenou príslušného druhu mzdy, ktorý bol automatizovane vytvorený do pohybového súboru !!!

Posledná zmena (Streda, 01 Marec 2023 11:04)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
MesVykP_2009.jpg