Domov Novinky v KPIS Wincodex Novela zákona o zdravotnom poistení od 1.1.2023 - minimálny preddavok na zdravotné poistenie, výkazy na verejné zdravotné poistenie od 1.1.2023

Novela zákona o zdravotnom poistení od 1.1.2023 - minimálny preddavok na zdravotné poistenie, výkazy na verejné zdravotné poistenie od 1.1.2023

Zákonom č. 518/2022 Z. z.  sa s účinnosťou od 1.1.2023 novelizoval zákon  č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,  ktorý pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného v zmysle § 13b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (týka sa RZ ZP) a minimálneho preddavku zamestnanca v zmysle § 16a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (týka sa platenia preddavkom zamestnávateľom za svojich zamestnancov)

 

Podľa § 16a zákona o zdravotnom poistení:

1.  Minimálny preddavok zamestnanca je súčet:

    - preddavku na poistné zamestnanca určeného zo sumy životného minima platného k prvému dňu

      kalendárneho roka a preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca

 

Výpočet minimálneho preddavku zamestnanca pre rok 2023:

- suma životného minima platná k 1.1.2023: 234,42 €

- preddavok na poistné zamestnanca zo sumy ŽM: 4% z 234,42 € = 9,37 €*

- preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca zo sumy ŽM:

  10 % z 234,42 = 23,44 €*

   * preddavok na poistné sa zaokrúhľuje podľa § 16 ods. 1 na najbližší eurocent nadol

 

Minimálny preddavok zamestnanca v roku 2023 = 32,81 € (9,37 € + 23,44 €)

 

2. Minimálny preddavok zamestnanca sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu

   kalendárnych dní, počas ktorých

 

a)bol poistenec samostatne zárobkovo činná osoba,

b)bol poistenec osobou podľa § 11 ods. 7 a 8,

c)bol poistenec osobou so zdravotným postihnutím,

d)bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu49a) alebo

e)sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

 

3. Celkový skutočný preddavok zamestnanca je súčet:

   - preddavku na poistné zamestnanca   pred dopočtom do minimálneho preddavku a

    - preddavku na poistné zamestnávateľa za tohto zamestnanca

 

V KPIS WinCodex Celkový skutočný preddavok zamestnanca je:

- súčet sumy v € za rodné číslo zamestnanca (v prípade súbehu):

   - z druhu mzdy (DM) 785 pred dopočtom do minimálneho preddavku a

   - z druhu mzdy 805, kde*

 

* DM =785 - Odvod - zdravotné poistenie - pracovník

  DM = 805 - Odvod - zdravotné poistenie - zamestnávateľ

 

Príklad výpočtu celkového skutočného preddavku u zamestnanca s:

-  kratším pracovným úväzkom

-  dohodnutom mesačnou mzdou 100 €

 

DM 785 - Odvod - zdravotné poistenie pracovníka = 4 €

DM 805 - Odvod - zdravotné poistenie zamestnávateľa = 10 € 

Celkový skutočný preddavok zamestnanca je 14 €

 

4. Ak je rozdiel medzi minimálnym preddavkom zamestnanca a celkovým skutočným preddavkom zamestnanca kladný, preddavok na poistné zamestnanca sa navyšuje o tento rozdiel.

Príklad

Minimálny  preddavok zamestnanca podľa § 16a vypočítaný podľa bodu 1. = 32,81 €

Celkový skutočný preddavok zamestnanca vypočítaný podľa bodu 3. = 14 €

Výpočet rozdielu: 32,81 € - 14 € > 0 = 18,81 €

Doplatok do minimálneho preddavku je 18,81€ *

* zapíše sa do nového druhu mzdy 786 - Doplatok do min. preddavku pracovníka na ZP

 

Preddavok zamestnanca bude: 4 € + 18,81 € = 22,81 €**

**  zapíše sa do druhu mzdy 785 -  Odvod - zdravotné poistenie pracovníka

 

Preddavok zamestnávateľa bude: 10 € - vypočítaný z vymeriavacieho základu zamestnanca

Preddavok spolu vo výkaze na VZP bude: 22,81 € + 10 € = 32,81 € a to = minimálnemu preddavku zamestnanca 32,81 €

 

5. Ak zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, môže si

zamestnanec uplatniť výnimku z minimálneho preddavku na ZP.

Uplatňovanie výnimku z  minimálneho preddavku znamená, že v mesiaci spracovania miezd sa doplatok do minimálneho preddavku sa nevykoná.

 

Zamestnanec oznámi zamestnávateľovi svoje rozhodnutie uplatniť výnimku z minimálneho preddavku do ôsmich  dní odo dňa vzniku zamestnania alebo súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti do

ôsmich dní odo dňa jej zmeny na tlačive, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky MZSR.

 

Zamestnanec oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, že je zamestnancom na ktorého sa vzťahuje odsek 2, ak zamestnávateľovi túto skutočnosť nemá povinnosť oznámiť iný subjekt (napr. Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa..).

Vzor písomného oznámenia zamestnanca, ktoré na svojom webovom portáli zverejnilo MZ SR je zapracované v menu:

Mzdy - Zostavy - Poisťovne - Zdravotné Poisťovne – Výkazy:

Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku 

 

Realizácia v KPIS WinCodex,  modul Mzdy

 

1. Matričný súbor pracovníkov:

-        vo vstupe v záložke Mzdové údaje - Zdravotné poistenie pribudol nový parameter:

          Uplatňovať výnimku z minimálneho preddavku na ZP?

        

V matričnom súbore pracovníkov sa bude parameter označovať v prípade, ak sa výnimka vzťahuje na celý kalendárny mesiac,  okrem zamestnancov so zdravotným postihnutím, kde stačí, ak postihnutie trvá aspoň jeden kalendárny deň v mesiaci.

 

Definovanie nového parametra je potrebné realizovať cez kópiu pre dátum platnosti, ak sa parameter mení v jednotlivých mesiacoch

 

Parameter je potrebné zaškrtnúť u tejto skupiny zamestnancov:

a) bol poistenec samostatne zárobkovo činná osoba - musí spĺňať celý mesiac

-        zamestnanec popri zamestnaní je aj samostatne zárobkovo činnou osobou,

-        odporúča sa podpísať oznámenie, ak to zamestnávateľovi neoznámila iná inštitúcia

     Uvedené znamená, že zamestnanec je zároveň aj celý mesiac SZČO

 

b) bol poistenec osobou podľa § 11 ods. 7 a 8 - musí spĺňať celý mesiac v prípadoch, že zamestnanec:

-        bol poberateľom SD, PSD, VD a dovŕšenie dôchodkového veku

-        dosiahol dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na dôchodok

 

Pre správny výpočet doplatku do  minimálneho preddavku zamestnanca, resp.  pre nepočítanie

Doplatku  je nevyhnutné mať v matričnom súbore pracovníkov vyplnený

     1.1.b/ druh dôchodku a dátum priznania dôchodku v prípade, že druh dôchodku je priznaný v priebehu

               mesiaca.

               Označenie parametra o uplatňovaní výnimky sa označí až od nasledujúceho mesiaca.

 

     1.2.b./ druh dôchodku a dátum priznania dôchodku v prípade zamestnancov, ktorí už k 1.1.2023

               poberali jeden z druhov dôchodku (druh dôchodku a dátum priznania nemajú vyplnený) a majú

               definovanú k tomu prislúchajúcu  odvodovú povinnosť, je nevyhnutné označiť parameter o

              uplatnení výnimky už v zápise platnom pre výplatné obdobie január 2023.

 

c) bol poistenec osobou so zdravotným postihnutím - stačí ak jeden deň v mesiaci je splnená

     podmienka, že zamestnanec je osobou so zdravotným postihnutím a od 1. dňa mesiaca už platí

     znížené % poistného do ZP a uplatňovanie výnimky je možné označiť už v mesiaci zistenia

     danej skutočnosti

-        poberateľ Invalidného, Invalidného výsluhového dôchodku, zamestnanec ZŤPS>=50%, Invalidný bez nároku na dôchodok

 

d) bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu49a) alebo

e) sa poistenec nepovažoval za zamestnanca - musí spĺňať celý mesiac

 

Parameter je potrebné zaškrtnúť aj tým zamestnancom, ktorí majú celý mesiac:

-        súbeh zamestnania u iného zamestnávateľa - je potrebné mať podpísané Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu ... (§ 16a ods. 5 zákona o ZP)

 

2. Nový druh mzdy 786 - Doplatok do min. preddavku pracovníka na ZP - neúčtuje sa

 

3. Upravené zostavy:

-        ZDRPOI2.REP - Príspevky do Zdravotnej poisťovne podľa poisťovní od 1.1.2004

-        ODVODY1.REP - Odvody do poisťovní - zníženie, zvýšenie odvodov  ZP od 1.1.2004

    Do zostáv bol doplnený stĺpec Doplatok MP [€] - t. j. Doplatok do minimálneho preddavku pracovníka 

    na ZP Upozornenie:

    - hodnota minimálneho preddavku je už započítaná do odvodu pracovníka !!!

 

4. Vytvorený nový tlačový doklad:

    Do menu: Mzdy - Zostavy - Poisťovne - Zdravotné Poisťovne - Výkazy - bol zapracovaný nový tlačový

    doklad:

    Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy

    minimálneho preddavku.

    Pre naplnenie údajov je potrebné nastavenie na pracovníkovi, na ktorého sa oznámenie vzťahuje.

 

5. Vykazovanie poistného na verejné zdravotné poistenie od 1.1.2023

-        v zmysle vyhlášky MZ SR bola zapracovaný s platnosťou od 1.1.2023 nová štruktúra Výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa v elektronickej podobe.

 

Vo výkaze na verejné zdravotné poistenie sa s platnosťou od 1.1.2023 v tele dávky - údaje o zamestnancovi uvádzajú v nasledujúcich položkách tieto údaje:

 

Položka 9: Preddavok zamestnanec:

-        uvádza preddavok zamestnanca určený z vymeriavacieho základu zamestnanca (bez dopočtu do sumy minimálneho preddavku)

 

 Položka 17: Preddavok zamestnanec -  dopočet do sumy minimálneho preddavku

-        uvádza sa suma kladného rozdielu medzi sumou minimálneho preddavku (v roku  2023 je to suma 32,81 €)

-        tohto zamestnanca a súčtom položiek 8 a 9 (Preddavok zamestnávateľa a Preddavok zamestnanca)

 

Položka 10: Preddavok spolu:

- uvádza sa celkový úhrn preddavkov. Ide o súčet položiek 8 + 9 + 17

 

Pri výpočte čistej mzdy sa samostatne do druhu mzdy:

DM = 785 - Odvod - zdravotné poistenie - pracovník zapisuje súčet hodnôt:

-        poistné na zdravotné poistenie pracovníka vypočítané z vymeriavacieho základu na ZP

+

-        hodnota z druhu mzdy 786 - Doplatok do min. preddavku pracovníka na ZP

 

Dôvod:

      nápočet skutočného poistného na ZP do Potvrdenia o príjme, RZ dane a Hlásenia na DÚ

 

DM=786 - Doplatok do min. preddavku pracovníka na ZP  zapisuje vypočítaný:

-        doplatok do minimálneho preddavku pracovníka na ZP - z dôvodu je vykazovania vo Výkaze na verejné zdravotné poistenie.

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
f_pol104_10_1.jpg