Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus od 1.1.2023

Daňový bonus od 1.1.2023

 

Zákonom č. 496/2022 sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Podľa prechodných ustanovení obsiahnutých v § 52zzp ods. 2 a 4  sa s účinnosťou od 1. januára 2023 upravuje suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň nasledovne:

 (2) Ustanovenie § 33 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2023 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania alebo podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023.

 (3) Pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa postupuje daňovník od 1. januára 2023 do 31. decembra 2024 podľa odsekov 4 a 5 a § 33 ods. 2 až 12.

 (4) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

·       a)50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku *, alebo

·       b)140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku*, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom  dieťa dovŕši 18 rokov  veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu

* do 31.12.2022 bola hranica 15 rokov

 

Od 1.1.2023 sa pri výpočte daňového bonusu postupuje už len v znení zákona o dani z príjmov účinného od 1.7.2022.

 Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane*) z príjmov podľa § 5.

ČZD

 

 

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit základu dane (ČZD)

1

20%

2

27%

3

34%

4

41%

5

48%

6 a viac

55%

Posledná zmena (Štvrtok, 09 Február 2023 11:43)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Vyppaska.jpg