Domov Novinky v KPIS Wincodex KURZARBEIT - Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce

KURZARBEIT - Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce

S účinnosťou od 1.3.2022 bol prijatý zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce.

Podstatou prijatého zákona je podpora zo strany štátu na udržanie zamestnanosti v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa a na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho  faktora, na základe čoho došlo k obmedzeniu činnosti na strane zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (organizačná zložka, prevádzkareň). 

Vymedzenie pojmov podľa § 2 zákona

 

Čas skrátenej práce

je obdobie od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa na základe vplyvu vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa

 

Obmedzenie činnosti zamestnávateľa

je prekážka v práci na strane zamestnávateľa (organizačná zložka, prevádzkareň) v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej 1/3 zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

 

Vonkajší  faktor

je  faktor, ktorý má dočasný charakter a zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, nemohol mu predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zo strany zamestnávateľa, najmä mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny alebo vojnového  stavu, sezónne práce, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia

 

Zamestnanec

zamestnancom je fyzická osoba v pracovnom pomere (skrátený úväzok, trvalý pracovný pomer, materská alebo rodičovská dovolenka, dlhodobá OČR, pridelený na výkon u iného zamestnávateľa, atď.), zamestnanec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

 

Pracovný vzťah

pracovný pomer založený podľa Zákonníka práce

právny vzťah na základe zmluvy o športe.

 

Zamestnávateľ

fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom pre účely sociálneho poistenia, alebo časť podniku, t. j. prevádzkareň alebo organizačná zložka (stredisko).

 

Posúdenie obmedzenia činnosti

pre správne posúdenie na strane zamestnávateľa, či dochádza k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa, ktorý môže požiadať o podporu v čase skrátenej práce je podstatné správne určenie celkového počtu zamestnancov a určenie najmenej 1/3 z celkového počtu u zamestnancov, ktorým vznikajú prekážky v práci na strane zamestnávateľa najmenej počas 10 % ustanoveného pracovného času.

Z uvedeného bude výhodnejšie posudzovať jednotlivé prevádzky a nie spoločnosť ako celok.

 

Podmienky poskytnutia podpory

Podmienky poskytnutia podpory pre zamestnávateľa definuje § 3 zákona č. 215/2021 Z. z.:

Zamestnávateľ:

·       je v čase skrátenej práce

·       odviedol  ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie počas celého obdobia trvania poistnej povinnosti, ktorá trvala najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne pred  podaním žiadosti o podporu

·       neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti  o poskytnutie podpory

·       má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancami alebo  súhlas rozhodcu podľa zákonníka práce o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory

·       ktorý má povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie a dlžná suma sa nestala splatnou

 

Podporu je možné čerpať len na zamestnancov, ktorí majú ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory

·       vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok

·       ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory im neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota

 

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá podpora najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora.

Uvedené sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

 

Suma podpory

Suma podpory na jedného zamestnanca je vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca, krát počet hodín prekážok v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

 

Obdobie poskytnutia podpory

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Vláda SR môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie,

výnimočného stavu, núdzového stavu atď.

 

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o Sociálnom poistení

V §128 ods. 1 písm. g) sa stanovuje povinnosť platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Sadzba nového poistného na financovanie podpory pre zamestnávateľa je vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu.

Celkové odvodové zaťaženie sa nezvýši, nakoľko sa poistné v nezamestnanosti zníži na 0,5 % z vymeriavacieho základu.

 

Zamestnávateľ Poistné na financovanie podpory zamestnávateľ odvádza aj za tých zamestnancov,

ktorí neplatia poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení § 19 ods. 3 písm. a/ a b/ (t. j. prokurátori, obvinení, FO ktorej bol priznaný SD, PSD alebo ID z dôvodu poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% a FO, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dosiahla dôchodkový vek)

 

Riešenie v KPIS WinCodex, modul Mzdy

Poistné na financovanie podpory platí zamestnávateľ za:

·       zamestnancov, ktorí majú uzavretý riadny pracovný pomer podľa Zákonníka práce, pravidelný príjem

·       za profesionálnych športovcov

 

Poistné na financovanie podpory neplatí zamestnávateľ za:

·       štátnych zamestnancov

·       zamestnancov podľa Zákonníka práce s nepravidelným príjmom

·       dohodárov

·       za tie FO, ktoré majú u zamestnávateľa uzavretý právny vzťah nevzťahujúci sa na Zákonník práce, napr. pracovné pomery od čísla 30 do 50.

 

Vytvorené nové pracovné pomery platné od 1.3.2022 s rovnakým číslom a pôvodné pracovné pomery obmedzené DDO 28.2.2022

    

Vytvorené nové druhy miezd (DM) pre nahrávanie prekážky v práci, pre Vymeriavací základ a Odvod poistného na financovanie podpory:

·       DM pre vykazovanie prekážky 103 - Prekážky na strane zamestnávateľa - 80% PPÚ  KURZARBEIT a k nemu prislúchajúca pracovná operácia 103

·       DM pre vykazovanie Vymeriavacieho základu – 700, 729, 749, 769

·       DM pre vykazovanie Odvodu poistného - 816

 

Vytvorený nový predpis účtovania pre odvod poistného na FP: 524111/336100

V prípade potreby je analytiku účtu 524 možné zmeniť podľa požiadaviek užívateľa

 

Vytvorené nové riadky:

·       výplatnej pásky

·       mzdového listu

 

Upravený tlačový doklad výplatnej pásky simulovanej.

Upravené vstupy, funkcie pre výpočet poistného a export poistného a upravené tlačové doklady.

Upravené zostavy pre vykazovanie VZ a poistného do Sociálnej poisťovne: doplnený nový fond FP

(financovanie podpory)

 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce vydala

Sociálna poisťovňa nové tlačivá pre Mesačný výkaz poistného a Výkaz poistného a príspevkov a nové xsd schémy.

 

V nových Mesačných výkazoch poistného a v  prílohe pribudol nový údaj: Vymeriavací základ pre Financovanie podpory (PFP) – zamestnávateľ a Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

 

Vo výkazoch poistného a príspevkoch sa Vymeriavací základ pre financovanie podpory a poistné na

financovanie podpory vykazuje len u riadnych zamestnancov, ktorým bude vyplatený príjem po ukončení

pracovného pomeru s tým, že uvedené údaje sa rozpočítavajú až od 1.3.2022.

 

Posledná zmena (Utorok, 05 Apríl 2022 10:50)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPS_1.jpg