Domov Novinky v KPIS Wincodex Nový zamestnanecký nepeňažný benefit od 1.1.2022

Nový zamestnanecký nepeňažný benefit od 1.1.2022

Novým zamestnaneckým benefitom oslobodeným od dane v úhrnnej sume najviac 500 € od všetkých zamestnávateľom je od 1.1.2022 aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi  v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov.

 

§ 5 ods. 7 písm. o):

nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)];

do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Predmetom dane, vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie je len plnenie, ktoré presiahne sumu 500 € ročne.

 

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o DzP bude oslobodené od dane, ak budú splnené nasledovné podmienky:

·       pôjde o nepeňažnú formu plnenia, t. j. zamestnancovi nebude plnenie poskytnuté v hotovosti alebo prevodom na účet

·       zamestnávateľom vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie, nebudú uplatnené ako daňový výdavok zamestnávateľa

·       oslobodenie od dane na nepeňažne plnenie do výšky 500 eur uplatní zamestnanec v úhrne od všetkých zamestnávateľov

·       poskytnuté nepeňažné plnenie nie je oslobodené od dane podľa iných ustanovení ZDP ( napr. poskytnutie stravy na pracovisku,

·       cena alebo výhra v súťaži, produkty vlastnej výroby, príspevok na rekreáciu a pod.)

·       nepeňažné plnenie nie je poskytnuté z prostriedkov sociálneho fondu

 

Nepeňažné plnenie pre zamestnanca do úhrnnej sumy 500 eur (a splnení stanovených, vyššie uvedených  podmienok ZDP), nepodlieha dani zo závislej činnosti, nepodlieha odvodom do zdravotnej a sociálnej poisťovne u zamestnanca ani u zamestnávateľa.

 

Príklad možných benefitov, ktoré môžu byť poskytnuté zamestnancom vo forme:

·       členské karty

·       parkovacie karty

·       regeneračné, relaxačné, masérske služby

·       vstupenky na kultúrne alebo športové podujatia

·       regeneračné, relaxačné, masérske služby

·       nepeňažný dar poskytnutý v súvislosti so životným jubileom zamestnanca

·       vitamínové ,ovocné balíčky

·       hodnota poskytnutého kúpeľného pobytu

·       nepeňažný dar od zamestnávateľa

·       úhrada životného poistenia zamestnanca alebo poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom pri výkone činnosti

·       hodnota poistenia plateného zamestnávateľom nad rámec zákonných poistení

·       nepeňažné plnenie vo forme zabezpečenia ubytovania pre zamestnancov nad rámec

·       oslobodeného plnenia vymedzeného v § 5 ods. 7 písm. n) ZDP kupóny alebo karty na nákup tovaru a služieb

·       nadštandardná zdravotná starostlivosť hradená z finančných prostriedkov zamestnávateľa

·       poskytnutie služobného telefónu aj na súkromné účely

·       rekreačné pobyty nad rámec osobitných predpisov

·        hodnota stravy počas firemných večierkov

 

 

Riešenie v KPIS WinCodex, modul Mzdy.

 

Vytvorené 2 nové druhy miezd DM) pre vykazovanie nepeňažného príjmu oslobodeného do výšky 500 € v úhrne za všetkých zamestnávateľov: a k nim prislúchajúce pracovné operácie:

1.  252 - Nepeňažné plnenie - oslobodené do 500 € (§5 ods.7 písm. o/) nedaň. výd. zamestnávateľa

2.  645 - Nepeňažné plnenie - oslobodené do 500 € od iných (§5 ods.7 písm. o/ DzP):

         

Upozornenie

Druh mzdy 645 - Nepeňažné plnenie - oslobodené do 500 € od iných (§5 ods.7 písm. o/ DzP je potrebné nahrať zamestnancovi v mesiaci nástupu do zamestnania v roku 2022 a ďalšie ak nastúpil v priebehu kalendárneho roka a u bývalých zamestnávateľov mu už bolo nepeňažné plnenie uplatnené, viď Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok,

 

Druh mzdy 252 - Nepeňažné plnenie - oslobodené do 500 € (§5 ods.7 písm. o/) nedaň. výd. zamestnávateľa sa u súčasného zamestnávateľa môže uplatniť len do výšky rozdielu:

 

500 € - nepeňažné plnenie oslobodené do 500 € od iných zamestnávateľov

 

a z uvedeného dôvodu sa druh mzdy 252 nahráva až po nahratí druhu mzdy 645.

Program kontroluje zákonom stanovenú sumu nepeňažného plnenia oslobodeného od dane.  

 

Na vykazovanie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi nad rámec zákona pri plneniach

podľa § 5 ods. 7 písm. m/, n/ a o/ slúži druh mzdy: 254 - Nepeňažné plnenie - zdaňované.

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
zp_Dovera_2010_1.jpg