Domov Novinky v KPIS Wincodex Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

Kontrola informačných zoznamov:

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt

zverejnených na portáli Finančnej správy v KPIS WinCodex

 

V súlade s §52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), začala Finančná správa od 1.1.2022 zverejňovať na svojom webovom sídle dva nové informačné zoznamy:

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podľa §52 ods. 16:

- bankové účty, na ktoré daňový subjekt posiela platby a prijíma platby, t. j. BÚ slúžiaci na podnikanie

Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt podľa §52 ods. 17:

- to je osobný účet daňovníka

 

V KPIS WinCodex sú zapracované informačné zoznamy v dvoch nových databázach:

1. DPHIBAN - Zoznam platiteľov DPH s IBAN, ktoré používajú na podnikanie

2. DPHOUD - Zoznam platiteľov DPH s IBAN správcu dane vedeným pre daňový subjekt

 

Informačné zoznamy sú zapracované vo všetkých moduloch v menu:

Spoločné číselníky - Odberateľsko-dodávateľské vzťahy:

- Zoznam platiteľov DPH s IBAN, ktoré používajú na podnikanie

- Zoznam platiteľov DPH s IBAN správcu dane vedeným pre daňový subjekt

 

Aktualizácia informačných zoznamov IBAN-ov z webu FS prebehne:

- automaticky v plánovaných úlohách - na každej firme osobitne

 

- manuálne užívateľom, len na aktuálnej firme v príslušnom informačnom zozname umiestnenom v

  Spoločných číselníkoch a to stlačením tlačidla:

  1.  Aktualizovať z webu FS,  kedy po zaktualizovaní zoznamu automaticky prebehne kontrola

       bankových účtov obchodného partnera podľa IČ DPH s prefixom "SK"

       alebo

  2. Stiahnúť súbor z webu FS - použije sa v prípade, že nezbehne aktualizácia z webu FS:

      - stiahnutý súbor z webu sa uloží na užívateľom zvolené miesto na disk

  3. Prebrať stiahnutý zip súbor - užívateľ si vyberie stiahnutý súbor zip a po jeho prebratí automaticky

      prebehne kontrola  bankových účtov obchodného partnera podľa IČ DPH s prefixom "SK"

 

Kontrolu firemných účtov na aktuálnej firme je možné spustiť manuálne cez tlačidlo: Kontrola firemných

účtov umiestnené v informačnom zozname "Zoznam platiteľov DPH s IBAN, ktoré používajú na podnikanie".

 

Vo vstupoch pri nahrávaní:

- Došlej faktúry cez modul Faktúry, resp. modul Obchod

- Príkazov na úhradu faktúr

  prebieha kontrola na IBAN vedený v  zozname FS podľa IČDPH obchodného partnera.

 

V prípade, že IBAN obchodného partnera vyplnený:

- v hlavičke faktúry (modul Faktúry), resp.

- v Spresňujúcich údajoch (modul Obchod)

- v príkaze na úhradu

nie je vedený v zozname FS,  pri zápise faktúry bude užívateľ o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom hlášky.

 

V zápise obchodného partnera v Registri firiem pribudli v záložke " Bankové spojenie" nové tlačidlá:

- tlačidlo: Prebrať IBAN zo zoznamu FS

  Funkčnosť tlačidla spočíva v prebratí resp. doplnení všetkých bankových účtoch evidovaných v

  informačnom zozname  "Zoznam platiteľov DPH s IBAN, ktoré používajú na podnikanie" podľa IČ DPH

  obchodného partnera s prefixom "SK".

  Bankové účty sa preberajú do najbližšieho poradia a užívateľ si poradie bankových účtov môže následne

  zmeniť  cez tlačidlo "Poradie"

 

- tlačidlo: Zoznam FS

  Funkčnosť tlačidla spočíva v zobrazení všetkých bankových účtoch evidovaných v informačnom

  zozname "Zoznam platiteľov DPH s IBAN, ktoré používajú na podnikanie" podľa IČ DPH obchodného

  partnera s prefixom "SK".

  Zo zoznamu je možné Vybrať bankový účet, na ktorom je užívateľ nastavený.

 

V module Faktúry - v gride hlavičiek faktúr, v module Banka - Vystavenie príkazu, Pri úhrade faktúry a v

Bankových spojeniach obchodného partnera pribudol nový  stĺpec:  IBAN je v zozname FS, v ktorom sa

na základe kontrol zobrazujú 4 stavy:

1. stĺpec je označený zelenou fajkou

     - IBAN nahratý v hlavičke faktúry, v bankových spojeniach obchodného partnera a vo vystavenom

       príkaze úhrady došlej faktúry sa nachádza v informačnom zozname FS, pričom ide o platcu DPH s

       prideleným IČ DPH s prefixom "SK"

 

2. stĺpec je označený výkričníkom

   -  IBAN nahratý v hlavičke faktúry, v bankových spojeniach obchodného partnera a vo vystavenom

      príkaze úhrady došlej faktúry sa nenachádza v informačnom zozname FS, pričom ide o platcu DPH s

      prideleným IČ DPH s prefixom "SK"

 

3.  stĺpec je označený modrou fajkou:

      - IBAN nahratý v hlavičke faktúry, v bankových spojeniach obchodného partnera a vo vystavenom

         príkaze úhrady došlej faktúry sa nekontroluje, nakoľko u obchodného partnera v Registri firiem:

         -  nie je vyplnené IČ DPH - ide o neplatcu DPH

         -  je vyplnené, ale s prefixom rôznym od "SK" napr. CZ.

         - príkazy na úhradu vzniknuté automatickým zápisom, napr. prenosom z modulu miezd

 

4.  stĺpec je prázdny: Modul Banka

     - IBAN nahratý v príkazoch na úhradu sa nekontroluje, nakoľko sa jedná o príkaz na úhradu, ktorý nie

       je prepojený s knihou faktúr,  a zároveň nevznikol automaticky prenosom z iného modulu, napr. 

       príkaz na úhradu miezd 

 

V module Banka bola:

1. Doplnená kontrola na IBAN vo formulári pri výbere FA na úhradu.

2. Doplnená kontrola na IBAN vo vstupoch pre príkaz na úhradu

3. Doplnené tlačidlo Kontrola IBANu na zoznam FS  vo formulári pre odosielanie príkazov do HB.

   

     Funkčnosť tlačidla

     Po označení užívateľom zvolených viet tlačidlo, resp. ak nie je označená žiadna veta všetkých viet

     Kontrola IBAN-u na zoznam FS sa v prípade nesprávnych účtov tých zápisov, ktoré sú prepojené s

     knihou faktúr a IČ DPH obchodného partnera začína prefixom SK sa zobrazí informačný zoznam,

     ktorý obsahuje:

     - číslo dokladu

     - IČO

     - názov firmy

 

     - výpis IBAN-u, ktorý nie je v zozname FS

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ELDOCHPOIF_2009.jpg