Domov Novinky v KPIS Wincodex Nový vzor KV DPH - v oddieli C1 a C2 pribudol nový stĺpec pre označenie Opravy základu dane podľa § 25a a Opravy odpočítanej dane podľa § 53b

Nový vzor KV DPH - v oddieli C1 a C2 pribudol nový stĺpec pre označenie Opravy základu dane podľa § 25a a Opravy odpočítanej dane podľa § 53b

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republikyz 3. decembra 2020 č. MF/015393/2020-731,ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

 

Podľa § 4 toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára2021

 Dôvod nového vzoru kontrolného výkazu súvisí s novelou zákona o DPH, a teda prijatím nového §25a, ktorý sa

venuje oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby,

s ktorým súvisí § 53b oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

 

Po novom si môže platiteľ, ktorý je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť daň, znížiť základ dane, ak mu po vzniku

daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto

dodania sa stala nevymožiteľnou.

 

Znamená to, že dodávateľ, ktorý predal tovar alebo poskytol službu, za ktorú mu odberateľ nezaplatil či už plnú

sumu pohľadávky alebo jej časť, pričom táto pohľadávka sa považuje za nevymožiteľnú podľa § 25a zákona o DPH,

môže vykonať opravu základu dane, a to najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie

tovaru alebo služby.

 

Zmena sa týka aj názvov niektorých častí kontrolného výkazu, a teda zmeny názvu:

- časti C - ktorej nový názov je „Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú faktúru

  (ďalej len „opravná faktúra“) a údaje z opravného dokladu podľa §25a zákona (ďalej len „opravný doklad“)“,

 

- časti C.1 - ktorej nový názov je „Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry opravného dokladu“,

 

- časti C.2 - ktorej nový názov je „Údaje z prijatej opravnej faktúry a prijatého opravného dokladu“.

 

Okrem zmeny názvu týchto častí nastávajú aj ďalšie zmeny v časti C.1, v ktorej sa mení:

-  obsahový popis stĺpca 2,

- stĺpec 11 sa mení na „Oprava základu dane podľa §25a zákona“,

- dopĺňa sa stĺpec 12 „Kód opravy“, ktorý nahrádza pôvodný stĺpec 11.

 

Upravenú časť C.1 využije platiteľ dane, ktorý je dodávateľom a eviduje voči odberateľovi nevymožiteľnú pohľadávku.

Do tohto oddielu vyplní údaje o odberateľovi a údaje z vyhotoveného opravného dokladu.

Tento doklad je zároveň povinný poslať tomuto odberateľovi.

 

V časti C.2 sa mení:

-  obsahový popis stĺpca 2

- stĺpec 8 sa mení na „Oprava odpočítateľnej dane podľa § 53b zákona“

- pribudol nový stĺpec 9 s názvom „Kód opravy“, ktorý nahrádza pôvodný stĺpec 8.

 

Upravenú časť C.2 využije platiteľ dane, ktorý je v tomto prípade odberateľom, voči ktorému má dodávateľ nevymožiteľnú

pohľadávku. Ak platiteľ dane dostal od dodávateľa doklad o oprave základu dane podľa § 25a, je povinný opraviť odpočítateľnú

daň v zdaňovacom období, v ktorom tento doklad dostal.

Do tohto oddielu uvedie údaje o dodávateľovi  a údaje o prijatom opravnom doklade.

 

V KPIS WinCodex je potrebné účtovné prípady týkajúce sa § 25a a § 53b Zákona o dani z pridanej hodnoty

zaúčtovať Interným dokladom:

- odporúčame vytvoriť samostatný číselný rad pre Interný doklad  s druhom dokladu 19 a samostatným príznakom

  Druhu dokladu, napr.: 19-6-0 - s názvom dokladu: ID § 25a, 53b (príznak druhu dokladu je na rozhodnutí

  užívateľa)

 

Interný doklad je potrebné nevyhnutne nadefinovať do Parametrov Kontrolného výkazu,

do oddielu: C1 a oddielu C2  z dôvodu vykazovania:

  - rozdielu v základe dane a v dani podľa § 25a zákona v oddiely C1 KV DPH s osobitným príznakom

  - opravy odpočítanej dane podľa § 53b zákona v oddiely C2 KV DPH s osobitným príznakom

 

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_ZIADOST15_1.jpg