Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňové priznanie k DPH - nový vzor daňového priznania, nová štruktúra xml súboru

Daňové priznanie k DPH - nový vzor daňového priznania, nová štruktúra xml súboru

Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/017342/2020-731 o určení vzoru tlačiva daňového priznania

k dani z pridanej hodnoty z 3. decembra ustanovilo nový vzor výkazu pre rok 2021.

 

Prvýkrát sa bude na novom tlačive podávať daňové priznanie k DPH za január 2021, teda do 25. februára 2021,

alebo za prvý štvrťrok v prípade kvartálnych platiteľov DPH do 26. apríla 2021.

 

Nový vzor tlačiva pre rok 2021 zohľadňuje zmeny vykonané v zákone o DPH, a to zavedenie nových ustanovení

umožňujúcich opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené za

dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.

Údaje týkajúce sa nevymožiteľných pohľadávok sa vypĺňajú na riadkoch 26, 27 a 29.

 

Nové podmienky vykazujúce sa v riadkoch 26, 27 a riadku 29 sa týkajú:

- dodávateľa - ktorý, po vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru/služby v tuzemsku, ak za toto dodanie

   neobdržal protihodnotu, resp. jej časť, môže vykonať opravu základu dane a žiadať od štátu späť sumu dane

   zodpovedajúcu neobdržanej protihodnote;

 

- odberateľa/kupujúceho - ktorý za dodaný tovar alebo službu dodávateľovi nezaplatil, povinnosť vykonať opravu

  odpočítanej dane a zas naopak, štátu vrátiť odpočítanú sumu dane zodpovedajúcu nezaplatenej protihodnote.

 

V KPIS WinCodex je potrebné účtovné prípady týkajúce sa § 25a a § 53b Zákona o dani z pridanej hodnoty

zaúčtovať Interným dokladom:

- odporúčame vytvoriť samostatný číselný rad pre Interný doklad  s druhom dokladu 19 a samostatným príznakom

  Druhu dokladu, napr.: 19-6-0 - s názvom dokladu: ID § 25a, 53b (príznak druhu dokladu je na rozhodnutí

  užívateľa)

 

Interný doklad je potrebné nevyhnutne nadefinovať do Parametrov Kontrolného výkazu,

do oddielu: C1 a oddielu C2  z dôvodu vykazovania:

  - rozdielu v základe dane a v dani podľa § 25a zákona v oddiely C1 KV DPH s osobitným príznakom

  - opravy odpočítanej dane podľa § 53b zákona v oddiely C2 KV DPH s osobitným príznakom

 

Ďalšie úpravy v  KPIS WinCodex súvisiace s novým vzorom daňového priznania k DPH a novelou zákona o DPH:

- aktualizovaný číselník Daň z pridanej hodnoty

- aktualizovaný číselník Číselník riadkov výkazu DPH

- do Spracovania DPH zapracovaný nový vzor daňového priznania k DPH a nová štruktúra xml súboru

 

Upozornenie pre užívateľov

Všetky Došlé faktúry s dátumom účtovného obdobia január 2021 a vyššie je po vykonaní updatu

NEVYHNUTNÉ opätovne preúčtovať!!!!!!.

 

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPS_1.jpg