Domov Novinky v KPIS Wincodex Daň z motorových vozidiel - Daňové priznanie platné pre rok 2020

Daň z motorových vozidiel - Daňové priznanie platné pre rok 2020

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republikyz 27. novembra 2020 č. č. MF/017527/2020-726,ktorým

sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

 

Vzor  tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel podľa ohto oznámenia saprvýkrát použije pri podávaní

daňového priznania za ročné zdaňovacie obdobie roku  2020.

Tento  vzor  tlačiva  sa  po  1.  decembri  2020  použije  aj pri  podávaní  daňového priznania za zdaňovacie obdobie,

ktorým nie je kalendárny rok, ak daňová povinnosť vznikla alebo zanikla po 1. novembri 2020.

 

V  súvislosti s novelou o dani z motorových vozidiel zákona č. 339/2020 Z. z. sa použije pre všetky ťahače a návesy

nižšia ročná sadzba dane než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti

uvedenej v doklade vozidla.

 

Z tohto titulu sa na tento účel zavádza samostatná príloha č. 1a s aplikovaním sadzieb dane po automatickom zaradení

všetkých vozidiel ťahač a náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

 

Okrem zavedenia novej prílohy č. 1a s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa zavádzajú nové percentuálne

zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3.

 

Pri vozidlách kategórie O4 sa zavádza paušálna úprava sadzby dane bez ohľadu na vek vozidla.

 

Ročná sadzba dane sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3:

a/ zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b/ zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,

c/ zníži o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,

d/ použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa

    písmen a) až c),

e/ zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov

    podľa písmen a) až d),

f/ zvýši o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

 

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3:

a/ zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b/ zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,

c/ zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,

d/ zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov

    podľa písmen a) až c),

e/ zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov

   podľa písmen a) až d),

f/ použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

 

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60 %.

Upravené ročné sadzby dane sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020.

 

Úpravy k KPIS WinCodex

- zapracovanie prílohy č. 1a do výpočtu dane z motorových vozidiel

- zapracované ročné sadzby podľa novely zákona do výpočtu dane z motorových vozidiel

- upravený vstup podľa vzoru platného pre daň z motorových vozidiel

- upravené zostavy

 

Postup pri vytváraní daňového priznania

1. užívateľ cez tlačidlo Kópia DzMV pre nasledujúci rok prenesie údaje do roku 2020:

 2. zo zoznamu vozidiel vymaže vozidla, ktoré v roku 2019 mali vyplnený dátum zániku daňovej povinnosti

    ak uvedené vozidlá už nepoužíval, resp. zedituje dátum ukončenia daňovej povinnosti ak vozidlá v roku

    2020 nevyradil, ale naďalej používal

3. v prípade potreby cez tlačidlo:

     -  Pridať: manuálne dohrá nové vozidlo, ktoré v roku 2019 nebolo súčasťou daňového priznania

     - Načítať: automaticky načíta nové vozidlo z matričného súboru dlhodobého majetku

4. V prípade potreby je potrebné vykonať manuálne korekcie údajov - odporúčame skontrolovať hlavne

    údaje o ťahačoch a návesoch.

 

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazSLSP.jpg