Domov Novinky v KPIS Wincodex Náhrada príjmu od 1.1.2021 – maximálny denný vymeriavací základ

Náhrada príjmu od 1.1.2021 – maximálny denný vymeriavací základ

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

  Výška náhrady príjmu je:

- od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca

- od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca

- kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.

 

Denný vymeriavací zamestnanca je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu.

VVZ pre rok 2019, z ktorého sa vychádza pri výpočte výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej od 1.1.2021 je 13 104 eur.

 

 Maximálny denný VZ pre výpočet výšky náhrady príjmu je od 1.1.2021: 71,8027 eura.

 

 

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:22)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
zp_Dovera_2010_1.jpg