Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda na rok 2021

Minimálna mzda na rok 2021

 

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2021 mení:

 

1. Filozofiu určenia sumy minimálnych mzdových nárokov zamestnancov.

 

Podľa nového znenia § 120 ods. 4 Zákonníka práce:

"Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.".

 

 

Príklad

Pre 3. stupeň náročnosti práce je suma minimálneho mzdového nároku na rok 2021 daná ako 739 eur a určí sa takto:

A/ Súčin mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy pre 2. stupeň je: 580 x 1,4 = 812 eur.

B) Mesačná minimálna mzda určená na rok 2021 je 623 eur. Mesačná minimálna mzda určená na rok 2020 je 580. Rozdiel 623 – 580 = 43 eur.

Súčet A + B = 812 + 43 = 855 eur.

*

Z uvedeného vyplýva, že:

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce na príslušný rok sa určí tak, že:

k sume minimálneho mzdového nároku pre daný stupeň náročnosti práce platnej na rok 2020 sa pripočíta suma, o ktorú je minimálna mzda na príslušný rok vyššia ako minimálna mzda určená

na rok 2020 (bola suma 580 eur).

 

Zjednodušené môžme uviesť, že minimálne mzdové nároky na nejaký rok sa navýšia oproti predošlému roku o tú istú sumu, o akú sa oproti predošlému roku navýši minimálna mzda.

Napríklad, ak bude minimálna mzda na rok 2022 suma 652 eur, čo je o 72 eur viac ako suma 580 eur,

suma minimálneho mzdového nároku pre 3. stupeň náročnosti práce na rok 2022 bude daná sumou 884 eur, t. j.: 812  (580 x 1,4) + 72 (652 - 580) = 884 eur.

 

2. Spôsob zaokrúhľovania sadzby:

- minimálneho mzdového nároku za hodinu

- minimálneho mzdového nároku za hodinu zvýšenú úmerne v prípade ustanoveného týždenného pracovného času podľa § 85 na menej ako 40 hodín

 

Od 1.1.2021 sa sadzba minimálneho mzdového nároku za hodinu zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta (boli 4. des. miesta).

 

Zaokrúhľovanie sadzby minimálneho mzdového nároku za mesiac sa nemení a naďalej platí zaokrúhľovanie na najbližších 10 eurocentov

 

3. Určenie súm mzdových zvýhodnení

Mzdové zvýhodnenie (príplatky) za prácu podľa § 122a, 122b, 123, 124 a 223 ods. 2 - za sviatok sa novelou Zákonníka práce menia od 1.1.2021 na pevne stanovené sumy a nebudú sa odvíjať od výšky minimálnej mzdy za hodinu.

  

Sumy mzdových zvýhodnení pre rok 2021:

3.1. §  122a - Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu:

  • odst. 1: za každú hodinu najmenej 1,79 eura   (bolo najmenej 50% z MHM)

        

  • ods. 2: za každú hodinu u zamestnávateľa, u ktorého vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť mzdové zvýhodnenie najmenej 1,61 eura  (bolo najmenej 50% z MHM):

       - v kolektívnej zmluve alebo

       - v pracovnej zmluve ak ide u zamestnávateľa u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho KR zamestnával najmenej 20 zamestnancov

 

3.2. §  122b - Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu:

  • ods. 1:  za každú hodinu najmenej 3,58 eura   (bolo najmenej 100% z MHM)

         

  • ods. 2: za každú hodinu u zamestnávateľa, u ktorého vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť mzdové zvýhodnenie najmenej 3,22 eura (bolo najmenej 90% z MHM):

             - v kolektívnej zmluve alebo

             - v pracovnej zmluve ak ide u zamestnávateľa u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12.                                predchádzajúceho KR zamestnával najmenej 20 zamestnancov

 

3.3. §  123 - Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu:

  • ods. 1:  za každú hodinu najmenej 1,43 eura   (bolo najmenej 40% z MHM)

             za každú hodinu najmenej 1,79 eura   (bolo najmenej 50% z MHM) ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu

        

  • ods. 2: za každú hodinu u zamestnávateľa, u ktorého vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky sa vyžaduje, aby sa ráca pravidelne vykonávala v noci, možno dohodnúť mzdové zvýhodnenie najmenej 1,25eura (bolo najmenej 35% z MHM):

             - v kolektívnej zmluve alebo

            - v pracovnej zmluve ak ide u zamestnávateľa u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho KR zamestnával najmenej 20 zamestnancov

 

3.4. §  223 -Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

ods. 2: za každú hodinu práce vo sviatok patrí odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura (bolo najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu (zákon o MM)

Rovnako platia pre dohodárov mzdové zvýhodnenia za prácu:

 - v sobotu: 1,79 eura alebo 1,61 eura

 - v nedeľu: 3,58 eura alebo 3,22 eura

 - v noci: 1,43 eura alebo 1,79 eura alebo 1, 25 eura

 

3.5. § 124 - mzdová kompenzácia za sťažený výkon ods. 3 a  § 96 - pracovná pohotovosť ods. 5: za každú hodinu práce patrí zamestnancovi náhrada najmenej v sume 0,72 eura (bolo najmenej 20% z MHM)

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 623,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 3,580 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 311,50 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa § 5 zákona

  o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

2. Úprava číselníka stupňov náročnosti práce:

- v číselníku je definovaná minimálna hodinová mzda pre 40 hodinový pracovný týždeň pre jednotlivé stupne náročnosti, ktorá od 1.1.2021 predstavuje 1/174 z mesačnej minimálnej mzdy prislúchajúcej príslušnému stupňu náročnosti práce.

Prehľad minimálnej mesačnej a hodinovej mzde v roku 2021 podľa stupňov náročnosti práce pre 40 hodinový pracovný týždeň a úprava hodinovej minimálnej mzdy v roku 2021 podľa dĺžky pracovného týždňa v zmysle § 85 ods. 5 Zákonníka práce a stupňa náročnosti práce.

 

 

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mzda (mesačná)

Minimálna mzda (hodinová)
40
hod./týždeň

Minimálna mzda (hodinová)
38,75 hod./týždeň

Minimálna mzda (hodinová)
37,50 hod./týždeň

1

1

623

3,580

3,695

3,819

2

1,2

739

4,247

4,384

4,530

3

1,4

855

4,914

5,073

5,242

4

1,6

971

5,58

5,76

5,952

5

1,8

1 087

6,247

6,449

6,663

6

2

1 203

6,914

7,137

7,375

Posledná zmena (Štvrtok, 04 Február 2021 10:33)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Vyppaska.jpg