Domov Novinky v KPIS Wincodex Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021

Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021

Sociálna poisťovňa podľa § 226 ods. 1 písm. q/ bod 2.na svojom webovom sídle zverejnila sumu všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2019. Jeho hodnota je 13 104 eur

 

Maximálne vymeriavace základy podľa zákona o sociálnom poistení na platenie poistného na:

- nemocenské poistenie

- dôchodkové poistenie (starobné a invalidné)

- poistenie v v nezamestnanosti

- do rezervného fondu solidarity

- garančné poistenie

 

predstavujú 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku (priemerná mzda), v ktorom sa poistné platí.

 

Pre zamestnancov a zamestnávateľov tak bude od 1.1.2021 platiť maximálny vymeriavací základ:

7 644 eur (výpočet: 7x1 092 eur, kde 1 092 je priemerná mzda v hospodárstve za rok 2019).

 Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou výškou a platí sa vždy z celého dosiahnutého vymeriacieho základu.

 Podľa § 138 ods. 12 zákona o sociálnom poistení naďalej platí, že ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140 (t. j. obdobia, za ktoré sa poistné neplatí, napr. z dôvodu, že zamestnanec je  uznaný za dočasne práceneschopného, poskytuje sa mu materské, od prvého dňa potreby  osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby do skončenia tejto potreby, najdlhšie však do desiateho dňa tejto potreby), maximálny vymeriavací základ sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné.

 Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

 

 

 

Posledná zmena (Pondelok, 11 Január 2021 11:12)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_ZIADOST15_1.jpg