Domov Novinky v KPIS Wincodex Žiadosť o vykonanie RZ dane za rok 2020 - tlačivo a vypĺňanie

Žiadosť o vykonanie RZ dane za rok 2020 - tlačivo a vypĺňanie

V tlačive Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane platnom pre rok 2020 oproti roku 2019 nie sú okrem textácie
žiadne zmeny.
V súvislosti s vykazovaním NČZD na kúpeľnú starostlivosť sa v  časti II. bod 4 dávame do pozornosti:
- samostatne sa vykazuje suma na kúpeľnú starostlivosť za seba (t. j. daňovníka, ktorý žiadosť podáva)
- samostatne sa vykazuje suma na kúpeľnú starostlivosť za manželku (manžela) a deti
- na preukázanie musí zanestnanec priložiť príslušné doklady, ak zákon neustanovuje inak.
Bližší popis k bodu 4. je uvedený v poučení na vyplnenie žiadosti: II. časť bod 4.
V úhrne si daňovník môže uplatníť úhrady najviac 50 € za seba a 50 € za každú oprávnenú osobu (manželka, dieťa)
NČZD na kúpeľnú starostlivosť sa bude samostatne nahrávať do pohybového súboru hrubých miezd pre RZ dane,
cez nový druh mzdy pre RZ dane platný od roku 2018 za:
- daňovníka:  druh mzdy  646 - Nezdaniteľná časť ZD na kúpeľnú starostlivosť na daňovníka
- na manželku a deti: druh mzdy 647 - Nezdaniteľná časť ZD na kúpeľnú starostlivosť na manželku/a, deti
Dôvodom je vykazovanie NČZD na kúpeľnú starostlivosť v členení na daňovníka a  na manželku a deti v tlačive
Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020.
časť IV. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky: Zmena spôsobu zaokrúhľovania pri výpočte
al. časti roka: od 1.1.2020 na 2 desatinné miesta matematicky
- daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o DzP: prvý krát platí od roku 2018
- na preukázanie musí zanestnanec priložiť príslušné doklady podľa § 37 zákona
V potvrdení z banky musí byť uvedené:
- ktorým dňom sa začal úver na bývanie úročiť
- výška úrokov zaplatených v roku za ktorý sa žiadosť o vykonanie RZ dane podáva
Do žiadosti o vykonanie RZ dane sa musí uviesť Suma daňového bonusu na zaplatené úroky, ktorá
môže byť maximálne do výšky 400 €.
Nárok na Daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch
počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy
o úvere na bývanie (§ 33a ods. 7 zákona o DzP)
Spôsob výpočtu Sumy daňového bonusu (DB) na zaplatené úroky :
- suma daňového bonusu na zaplatené úroky predstavuje 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom ZO
   (50% zo sumy uvedenej v potrvrdení z banky), ale najviac 400 € za zdaňovacie obdobie
- v roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť DB na zaplatené úroky
  z maximálnej sumy (400 €) uvedenej v § 33a ods. 3 zákona o DzP pripadajúcu na počet kalendárnych
  mesiacov v zdaňovacom období a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie.
  (ak úročenie začalo v novembri 2020 vzniká nárok na DB na zaplatené úroky na 2 mesiace.
- pri výpočte sumy DB na zaplatené úroky sa daňovníkom vypočítaný DB: 50% zo sumy úrokov uvedených v potrvdení
   z banky  musí porovnať na maximálnu výšku DB na zaplatené úroky určenú zákonom (400 €), pričom maximálna výška 
   uvedená v § 33a ods. 3 platí pre úročenie celého zdaňovacieho obdobia, t. j. 12 kalendárnych mesiacov.
   
- daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na eurocenty v súlade s § 47 zákona o DzP
Daňový bonus na zaplatené úroky sa bude nahrávať do pohybového súboru hrubých miezd pre RZ dane,
cez nový druh mzdy pre RZ dane: 609 - Žiadosť o RZ dane - Daňový bonus na zapl. úroky
Príklad pre výpočet DB na zaplatené úroky:
- potvrdenie z banky, v ktorom je uvedené, že úročenie úveru začalo dňa 15.09.2020
- výška úrovkov zaplatených v roku 2020 predstavuje 275 € (t. j. za 4 kalendárne mesiace)
Výpočet DB na zaplatené úroky: 
1. 50% z 275 €, t. j. z výšky zaplatených úrokov v roku 2020 z potvrdenia = 137,50
2. Maximálna výška DB na zaplatené úroky za celý rok 2020 = 400 €
3. Pomerná časť z maximálnej výšky DB na zaplatené úroky za 4 kalendárne mesiace (úročenie úveru na bývanie začalo 15.09.2020)=
    400 € / 12 kalendárnych mesiacov zaokrúhlené na 2 desatinné miesta = 33,33 eur * 4 kalendárne mesiace = 133,32  €
4. Skutočná výška DB na zaplatené úroky: 137,50 € je vyššia ako zákonom určená maximálna suma podľa § 33a ods. 3: 133,32 €
V IV. časti Žiadosti o vykonanie RZ dane zamestnanec uvedie Sumu daňového bonusu na zaplatené úroky  vo výške: 133,32€.
V ďalších rokoch bude suma 50% z celkovej sumy zaplatených úrokov porovnávať na maximálnu výšku určenú zákonom, t. j. na 400 €
a ak suma 50% so sumy zaplatených úrokov bude vyššia ako maximálna suma určená zákonom, do žiadosti sa uvedie suma 400 €,
inak suma 50% so sumy zaplatených úrokov uvedených v potvrdení z banky.
V 5. roku sa pri výpočte DB na zaplatené úroky bude postupovať rovnako ako v prvom roku, pokiaľ 5. rok skončí v priebehu zdaňovacieho
obdobia.
 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ppotvrzd_2009.jpg