Domov Novinky v KPIS Wincodex Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

 

Spôsob zaokrúhľovania v roku 2020 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov upravuje § 47.

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve

desatinné miesta,  pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

 

Z dôvodu zmeny spôsobu zaokrúhľovania bolo potrebné upravť s platnosťou od 1.1.2020 algoritmy

 

pre RZ dane za rok 2020:

- číslo riadku 1041: Nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 - na daňovníka

- číslo riadku 1042: Nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 - na manželku (manžela)

  

Základné číselné hodnoty na zdaňovacie obdobie 2020

Životné minimum k 1.1.2020: 210,20 (definované v parametroch miezd k 1.1.2020)

 

Sadzba dane podľa § 15 zákona:

- 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163, 36 €  vrátane (t.j. 176,80 násobok platného ŽM)

- 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 €

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona: (definovaná v parametroch miezd)

- 4 414,20 eur ak základ dane je rovný alebo nižší ako 19 506,56 eur  (t.j. 92,8 násobok platného ŽM )

- ak je základ dane vyšší ako 19 506,56 nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 290,84 a

   1/4 základu dane.  (suma 9 290,84 eur  - t. j. 44,2 násobok platného ŽM)

   Ak  daňovník dosiahne základ dane 37 163,36 eura, NČZD na daňovníka sa rovná nule.

  

   NČZD na daňovníka sa zaokruhľuje na eurocenty matematicky

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku /manžela/:

-  ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 37 163,36 (t.j. 176,8 násobok platného ŽM) tak :

    - 4 035,84 eur, ak manželka /manžel/ nemala vlastný príjem a počas celých 12 kalendárnych mesiacov spĺňa podmienky uvedené v  § 11 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov.

    - ak manželka /manžel/ mala v roku 2020 vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 035,84 eura, tak NČZD na manželku je rozdiel medzi sumou 4 035,84 a sumou vlastného príjmu   manželky /manžela/

    - ak manželka /manžel/ mal v roku 2020 vlastný príjem presahujúci sumu 4 035,84 eura,  tak NČZD na manželku /manžela/ sa rovná nule

 

-  ak základ dane daňovníka je vyšší ako 37 163,36 (t.j. 176,8 násobok platného ŽM) a :

    - manželka /manžel/ nemala vlastný príjem a počas celých 12 kalendárnych mesiacov spĺňa podmienky uvedené  v  § 11 ods. 4 písm. a) zákona o DzP, tak NČZD na manželku predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 13 326,68  (t.j. 63,4 násob. platného ŽM) a 1/4 základu dane daňovníka

    - ak manželka /manžel/ mal v roku 2020 vlastný príjem tak NČZD na manželku predstavuje sumu vo výške rozdielu  medzi sumou 13 326,68 (t. j. 63,4 násobok platného ŽM) a 1/4 základu dane zníženú o sumu vlastného príjmu manželky.

      Ak daňovník dosiahne základ dane 53 306,72 eura, NČZD na manželku rovná sa nule

      NČZD na manželku sa zaokruhľuje na eurocenty matematicky

 

Do vlastného príjmu sa započítava akýkoľvek príjmu aj keď je od dane oslobodený okrem:

- zamestnaneckej prémie

- daňového bonusu

-  zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť

- štátnych sociálnych dávok

- štipendiá poskytované študentovi, ktorý sa pripravuje na budúce povolanie

 

Do štátnych sociálnych dávok patrí:

- príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku  pri narodení dieťaťa

- príspevok rdočom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí

- príspevok na pohreb

- rodičovský príspevok

- prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa

-  vianočný príspevok dôchodcov

- príplatok k dôchodku politickým väzňom

 

Medzi vlastné príjmy teda okrem zdaniteľného príjmu patrí napr. náhrada príjmu, nemocenské, peňažná pomoc v materstve, príspevok zamestnávateľa  na stravu, podpora v nezamestnanosti, všetky druhy dôchodku, výhry a pod.

 

Ak sú splnené všetky podmienky na uplatnenie NČZD na manželku /manžela/ iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane na manželku /manžela/ zodpovedajúcu 1/12 sumy NČZD za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky.

 

Spôsob nahrávania NČZD na manželku /manžela/ v module mzdy:

Druh mzdy: 638 - Nezdaniteľná časť ZD na manželku/a:

Pri nahrávaní druhu mzdy: 638 - Nezdaniteľná časť ZD na manželku/a  do pohybového súboru hrubých miezd:

- nevyhnutné nahrať údaj: Počet mes. uplatň. NČZD za rok (hodnota od 1 po 12)

- vlastný príjem manželky/a: ak v priebehu ZO 2020 mala vlastný príjem v zmysle zákona o DzP, inak sa nahrá 0 

 

Upozornenie:

Samostatný druh mzdy 696 - Vlastný príjem manželky/a (-odvody) sa pre RZ dane už nenahráva !!!!! a v číselníku druhov miezd musí byť obmedzený dátumom platnosti 31.12.2013

 Nezdaniteľná časť základu dane o sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) bola ku dňu 31.12.2016 zrušená!!!

Nezdaniteľná časť základu dane  na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Môže sa uplatniť v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok.

Za preukazateľne zaplatené príspevky sa považujú tie príspevky, ktoré sú podľa § 4 ods. 3 zákona o DzP zaplatené do 31.1.  po skončení zdaňovacieho obdobia.

Napočítava sa a nahráva sa skutočná výška, limitácia je riešená programom.

 

Ak pracovník spĺňa podmienky pre uplatnenie NČZD na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 12,

je potrebné:

- označiť parameter v matričnom súbore pracovníka (záložka Nápočty - Ročné zúčtovanie - Uplatniť príspevky na DDS) v poslednom platnom zápise pre rok 2020 - vykoná sa aj ozančením parametra v Žiadosti o vykonanie RZ dane

 

Po označení parametra bude do ročného zúčtovania napočítaná hodnota za celý rok z druhu mzdy:

515 - Dôchodkové pripoistenie odvod za zamestananca, z riadku 141 mzdového listu s výnimkou tých mesiacov, ktoré sa zaškrtnú vo vstupných parametroch pri nápočte RZ (t. j. označia sa mesiace,  za ktoré zrazené príspevky na DDS neboli zaplatené).

 

Ak zamestnanec na základe potvrdenia preukáže, že platil príspevky aj u iného zamestnávateľa, je potrebné do pohybového súboru nahrať druh mzdy 642 - Dôchodkové pripoistenie od iných - prac.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na preukazateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starotlivosťou

Daňovník:

Pre zníženie základu dane sa používa druh mzdy: 648 - Nezdaniteľná časť ZD na kúpeľnú starostlivosť na daňovníka:

- základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch  a kúpeľných  liečebniach  a to najviac do výšky 50 eur na daňovníka.

  

Manželku/Manžela a deti:

Pre zníženie základu dane sa používa druh mzdy: 649 -Nezdaniteľná časť ZD na kúpeľnú starostlivosť na manželku/a, deti:

- daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa podľa zákona, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti.

   Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

 

 

Daňový bonus za rok 2020:

- výška zdaniteľných príjmov za rok 2020 musí byť minimálne 6 - násobok minimálnej mzdy, t.j. 3 480 eur (580 eur * 6)

- v prípade, ak výška zdaniteľných príjmov za rok 2020 je nižšia ako 3 480 eur (napr. pracovník od marca 2020 bol DPN), ale v priebehu zdaňovacieho obdobia dosiahol  pracovník zdaniteľné príjmy podľa § 5 vo výške aspoň 1/2 minimálnej mzdy, t. j. 290 eur len v niektorých mesiacoch (napr. január a február 2020), pracovník nestráca nárok na už priznaný daňový bonus

 

Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do šiestich rokov veku je 45,44 eur mesačne (posledný krát  za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku)

Suma daňového bonusu na vyživované dieťa nad šiesť rokov veku je 22,72 eur mesačne.

   

Pre správny nápočet nároku na Daňový bonus je nevyhnutné mať správne vyplnený  matričný súbor detí:

1. Ak nastúpil zamestnanec k zamestnávateľovi do PP v priebehu roka a spĺňal podmienky pre nárok na DB na dieťa už od 1.1. roku, za ktorý sa robí  RZ - napr. rok 2020  a dieťa bolo k 1.1. narodené, študovalo ..)  je potrebné:

 

    a/  v matričnom súbore detí (PM002) zadať Dátum začatia nároku na DB už od 1.1.2020 (aj keď rodič nastúpil do PP 1.5.2020).

    Dôvod: správne vypočítaný nárok na DB na dieťa do RZ dane.

 

2.  Ak zamestnanec nastúpil k zamestnávateľovi v priebehu roka a zároveň pracoval u iných zamestnávateľov a títo mu DB vyplácali,

     je nevyhnutné:

     b/ okrem správneho vyplnenia matričného súboru detí podľa bodu 1. a/ nahrať aj sumu vyplateného daňového bonusu u iných zamestnávateľov z údajov  z Potvrdenia o príjme FO vystavených inými zamestnávateľmi

    

 

Zamestnanecká prémia za rok 2020.

Vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie, nárok na zamestnaneckú prémiu by nemal mať žiadny zamestnanec.  

 

Nápočet pracovníkov do Ročného zúčtovania dane

Aby bol pracovník napočítaný do RZ dane za rok 2020, je nevyhnutné mať označený parameter:

Vypočítať ročné zúčtovanie dane v matričnom súbore pracovníka, v poslednom platnom zápise pre rok 2020 (Záložka: Nápočty - Ročné zúčtovanie dane).

 

Ak v Žiadosti o vykonanie RZ  zamestnanec označil parameter že žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 ( t. j. chce darovať 2% resp. 3%,) je potrebné označiť parameter:  Vystaviť potvrdenie o zaplatení dane  v matričnom súbore pracovníka, v poslednom platnom zápise pre rok 2020 (Záložka - Nápočty - Ročné zúčtovanie dane).

Automaticky sa parameter v matričnom súbore označí  označením parametra  v Žiadosti o vykonanie RZ dane

 

V prípade označenia parametra bude pracovníkovi do nasledujúceho roka prenesený aj nedoplatok na dani rovný alebo menší ako 5 eur .

 

Spôsob nahrávania druhov miezd pre Ročné zúčtovanie dane v prípadne predloženia Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od iných zamestnávateľov.

 V module Mzdy bol v Ručne zadávaných pohyboch resp. Všetkých pohyboch vytvorený nový nástroj - nové tlačidlo: RZ: Príjmy od iných,  ktorý slúži pre automatizovaný zápis druhov miezd pre Ročné zúčtovanie dane z Potvrdenia o zdaniteľných príjmov od iných zamestnávateľov do pohybového súboru hrubých miezd.

 Po stlačení tlačidla sa zobrazí vstup, ktorý zodpovedá údajom z Potvrdenia o zdaniteľnom príjme FO,

pričom tento vstup slúži iba na vytvorenie pohybov a nie na ich editáciu.

Prípadnú editáciu nagenerovaných pohybov je nutné vykonať individuálne, t. j. cez:

- tlačidlo Zmena, resp.

- funkčnú klávesu  F3

pre každý pohyb v pohybovom súbore miezd samostatne.

 

K vyvolaniu vstupu je nevyhnutné mať v číselníku druhov miezd importovaný nový druh mzdy:   

- 930 - KV - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň -  Potvrdenie o zdaniteľných príjmov

Vo vstupe nie sú prístupné tie údaje z Potvdenia o zdaniteľných príjmov od iných zamestnávateľov, ktoré ak zamestnanec má, nemožno mu vykonať RZ dane, ale je potrebné, aby si zamestnanec podal Daňové priznanie.

 

Po nahratí údajov a zápise vstupu sa do pohybového súboru hrubých miezd automaticky zapíšu tieto druhy miezd:

- 695 - Hrubý príjem od iných

- 694 - Príjem z dohôd od iných

- 646 - Sociálne poistenie od iných

- 647 - Zdravotné poistenie od iných

- 600 - Preddavok na daň u nových pracovníkov /t. j. preddavok zrazený u iného zamestnávateľa z úhrnu zdaniteľných príjmov/

- 642 - Doplnkové dôchodkové sporenie od iných - prac.

- 608 - Daňový bonus od iných /každé dieťa ktoré sa do vstupu nahráva musí mať zápis v matričnom súbore pracovníka/

 

Uvedené druhy miezd je možné aj naďalej nahrávať v Ručne zadávaných pohyboch resp. Všetkých pohyboch :

1. cez tlačidlo Pridať s tým, že nový nástroj užívateľ nemusí použiť /nahrajú sa samostatne hore uvedené druhy miezd/, resp.

2. cez tlačidlo Pridať sa pridá nová veta:

    - s číslom operácie 0

    - s druhom mzdy 930 - KV - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň -  Potvrdenie o zdaniteľných príjmov po zadaní ktorého sa vyvolá rovnaký vstup ako na tlačidle RZ: Potvrdenie od iných

 

Upozornenie:

1. Po zápise nového vstupu a vytvorení automatických druhov miezd je nevyhnutné nesprávne zadaný údajov zo vstupu opraviť už len zmenou príslušného druhu mzdy ktorý bol automatizovane vytvorený do pohybového súboru !!!

 

2. V prípade, ak zamestnanec má Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od viacerých iných zamestnávateľov, odporúčame každé  Potvrdenie od jednotlivých zamestnávateľov nahrať samostatne a to z dôvodu kontroly správnosti údajov zapísaných do pohybového súboru hrubých miezd.

 

3. Naďalej je nevyhnutné samostatne nahrať uvedené druhy miezd cez tlačidlo Pridať:

- 638 - Nezdaniteľná časť ZD na manželku/a

- 634 - Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka neuplat.

   Uvedený druh mzdy 634 -  Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka neuplat. je potrebné nahrať v 2 prípadoch:

 

   1. zamestnanec, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku, si celý rok u zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva RZ dane neuplatňoval Nezdaniteľnú časť základu dane /NČZD/ na daňovníka  chce  ju uplatniť až pri RZ dane.

        Do Mzdy je potrebné nahrať  sumu NČZD za rok, t. j. pre rok 2020 sumu 4 414,20 eur

     

    2. zamestnanec si počas roka nemohol uplatňovať NČZD na daňovníka, lebo k 1.1. príslušného roka bol poberateľom starobného dôchodku, ale suma jeho dôchodku za rok nedosiahla výšku NČZD za rok  

        Do Mzdy je potrebné nahrať  sumu vypočítanu:  NČZD za rok - Suma starobného dôchodku za rok, za ktorý sa RZ dane vykonáva

        napr. za rok 2020: 4 414,20 eur - 3 790 eur = 624,20 eur /NČZD, ktorú si môže uplatniť starobný dôchôdca v prípade, že jeho základ dane nie je vyšší ako 92,80 násobok sumy životného minima /v roku 2020 suma19 506,56 eur/.

 

        Okrem uvedeného druhu mzdy je však nevyhnutné na uplatnenie NČZD označiť aj  príslušný parameter v matričnom súbore pracovníka, v poslednom platnom zápise v roku, pre ktorý sa RZ dane vykonáva.

 

- 697 - Suma dôchodku (len ak ZD>92,80x ŽM)  

  Suma dôchodku (len ak ZD>92,8x ŽM, t. j.  je vyšši ako 19 506,56 eur)

 

Postup pri RZ za rok 2020 u dôchodcu,  ktorý poberal dôchodok za rok 2020 nižší ako je NČZD za rok 2020: 4 414,20 €:

1. označiť parameter v matričnom súbore pracovníkov pre vykonanie RZ dane

2. označiť v matričnom súbore pracovníkov v poslednom platnom zápise pre rok 2020 uplatňovanie NČZD

3. do posledného mesiaca kalendárneho roka 2020 v ktorom trval PP nahrať:

    3a/  vždy druh mzdy 634 - Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka neuplat.:

            NČZD z rok  2020 - suma vyplateného dôchodku za rok 2020  (4 414,20 - vyplatený dôchodok)

 

a zároveň, ak jeho základ dane za rok 2020 bude vyšší ako 92,80 násobok platného ŽM, t. j. 19 506,56 eura aj

    3b/   druh mzdy 697 - Suma dôchodku (len ak ZD>92,80x ŽM)

 (pre rok 2020: 92,8 * 210,20 =  19 506,56,-€

 

Upozornenie:

Podľa § 35 odst. 1 písm b/ sa na NČZD podľa 11 ods. 6 zamestnávateľ prihliadne až pri ročnom zúčtovaní za zdaňovacie obdobie. Z uvedeného vyplýva, že ak predčasný starobný dôchodcaý začne pracovať napr. od 1.5.2020,  pri nástupe do zamestnania mu nemôžeme uplatňovať NČZD,  lebo k 1.1.2019 poberal predčasný starobný dôchodok, ktorého výplata sa podľa platného zákona sociálnom poistení pozastaví nástupom do zamestnania.

 - 670 - Mesiace na zam.prémiu od iných (tento druh mzdy je pre rok 2020 bezpredmetný, nakoľko nárok  na ZP nevznikne         žiadnemu zamestnancovi

  Druhy miezd, ktoré vznikli v súvislosti s novelou zákona o DzP platnou od roku 2018, je potrebné nahrať pre RZ dane manuálne do pohybového súboru hrubých miezd z údajov zo Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane

 

- 648 - Nezdaniteľná časť ZD na kúpeľnú starostlivosť na daňovníka

  Druhom mzdy sa nahráva suma úhrady na kúpeľnú starostlivosť za oprávnené osoby uvedená v žiadosti o vykonanie RZ dane v oddiely II. Uplatnenie nedzaniteľných častí základu dane, bod 4.

 

  Pri nahrávaní druhu mzdy nie je riešená limitácia, preto je nevyhnutné nahrať max. sumu 50 €, ak skutočná úhrada bola vyššia

 - 649 - Nezdaniteľná časť ZD na kúpeľnú starostlivosť na manželku/a, deti

   Druhom mzdy sa nahráva suma úhrady na kúpeľnú starostlivosť za oprávnené osoby uvedená v žiadosti o vykonanie RZ dane v oddiely II. Uplatnenie nedzaniteľných častí základu dane, bod 4.

   Upozornenie:

   Aj keď v žiadosti o vykonanie RZ dane sa uvádza celková suma úhrady za všetky oprávnené osoby, je nevyhnutné  samostatne nahrať sumu úhrady za vyživované osoby z dôvodu ďalšieho vykazovania v hlásení na DÚ, max. do výšky 50 € za každú jednu oprávnenú osobu

   Upozornenie:

   Nárok na každú jednu oprávnenú osobu sa posudzuje individuálne:

   - ak na manželku boli skutočné náklady 70 €, na jedno dieťa 30 €, na druhé dieťa 60 €, spolu je možné na oprávnené osoby  uplatniť 130 € (t. j. na manželku 50 €, na prvé dieťa 30 € a na druhé dieťa 50€)

 

- 609 - Žiadosť o RZ dane - Daňový bonus na zapl. úroky

  Druhom mzdy sa nahráva suma daňového bonusu na zaplatené úroky uvedená v žiadosti o vykonanie RZ dane v oddiely IV.:

  Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 

  Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky:

- daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o DzP: prvý krát platí od roku 2018

- na preukázanie musí zanestnanec priložiť príslušné doklady podľa § 37 zákona

 

V potvrdení z banky musí byť uvedené:

- ktorým dňom sa začal úver na bývanie úročiť

- výška úrokov zaplatených v roku za ktorý sa žiadosť o vykonanie RZ dane podáva

 

Do žiadosti o vykonanie RZ dane sa musí uviesť Suma daňového bonusu na zaplatené úroky, ktorá môže byť maximálne do výšky 400 €.

 

Nárok na Daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie (§ 33a ods. 7 zákona o DzP)

 

Spôsob výpočtu Sumy daňového bonusu (DB) na zaplatené úroky , ktorá má byť uvedená v Žiadosti o vykonanie RZD:

- suma daňového bonusu na zaplatené úroky predstavuje 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom ZO

   (50% zo sumy uvedenej v potvrdení z banky), ale najviac 400 € za zdaňovacie obdobie

 

- v roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť DB na zaplatené úroky  z maximálnej sumy (400 €) uvedenej v § 33a ods. 3 zákona o DzP pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie.  (ak úročenie začalo v novembri 2020, vzniká nárok na DB na zaplatené úroky na 2 mesiace)

 

- pri výpočte sumy DB na zaplatené úroky sa daňovníkom vypočítaný DB: 50% zo sumy úrokov uvedených v potrvdení z banky  musí porovnať na maximálnu výšku DB na zaplatené úroky určenú zákonom (400 €), pričom maximálna výška uvedená v § 33a ods. 3 platí pre úročenie celého zdaňovacieho obdobia, t. j. 12 kalendárnych mesiacov.

  

- daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky !!! v súlade s § 47 platným od 1.1.2020 zákona o DzP.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky sa bude nahrávať do pohybového súboru hrubých miezd pre RZ dane, cez nový druh mzdy pre RZ dane: 609 - Žiadosť o RZ dane - Daňový bonus na zapl. úroky

 

Príklad pre výpočet DB na zaplatené úroky:

- potvrdenie z banky, v ktorom je uvedené, že úročenie úveru začalo dňa 15.09.2020

- výška úrovkov zaplatených v roku 2020 predstavuje 275 € (t. j. za 4 kalendárne mesiace)

 

Výpočet DB na zaplatené úroky:

1. 50% z 275 €, t. j. z výšky zaplatených úrokov v roku 2020 z potvrdenia = 137,50

2. Maximálna výška DB na zaplatené úroky za celý rok 2020 = 400 €

3. Pomerná časť z maximálnej výšky DB na zaplatené úroky za 4 kalendárne mesiace (úročenie úveru na bývanie začalo 15.09.2020)=400 € / 12 kalendárnych mesiacov zaokrúhlené na 2 des. miesta * 4 kalendárne mesiace = 33,33 * 4 =133,32 

4. Skutočná výška DB na zaplatené úroky: 137,50 € je vyššia ako zákonom určená maximálna suma podľa § 33a ods. 3: 133,32 €

 

V IV. časti Žiadosti o vykonanie RZ dane zamestnanec uvedie Sumu daňového bonusu na zaplatené úroky  vo výške: 133,32 €.

 

 Vysporiadanie údajov z ročného zúčtovania dane za rok 2020 do roku 2021

Prenesenie údajov automaticky z RZ do bežného roku sa robí  vo formulári ročného zúčtovania dane.

Je nevyhnutné prenášať nedoplatky a preplatky priamo cez formulár Ročného zúčtovania, nakoľko pri automatickom prevode sa do zápisu jednotlivým pracovníkom automaticky vyplní aj dátum vykonania RZ dane.

 

Daňový bonus:

- daňový bonus  na vyplatenie sa zapisuje do pohybového súboru hrubých miezd do mesiaca, ktorý si zvolí užívateľ priamo v RZ dane, druhom mzdy: 509 - Daňový bonus ročné zúčtovanie (napr. Február 2020)

- daňový bonus - na vybratie sa zapisuje do matričného súboru zrážok druhom mzdy:  509 - Daňový bonus ročné zúčtovanie

 

Daň:

- preplatky na dani sa zapisujú do pohybového súboru hrubých miezd do mesiaca, ktorý si zvolí užívateľ priamo v RZ dane, druhom mzdy:

   506 - Ročné zúčtovanie dane do bežného roka  mínusovým znamienkom (napr. Február 2021)

- nedoplatky na dani sa zapisujú do matričného súboru zrážok druhom mzdy:  506 - Ročné zúčtovanie dane do bežného roka.

   Dátum začatia zrážky zadáva užívateľ priamo v RZ dane.

   Je dôležité, aby poradie zrážky pre odvod výplaty, rôzne druhy sporenia, exekúcie atď nezačínali poradím 1., nakoľko toto poradie sa používa pri automatickom prenose nedoplatku dani, resp. DB na vybratie z RZ.

 

Zamestnanecká prémia:

- v roku 2020 zamestnanci v zmysle usmernenia nemajú nárok na zamestnaneckú prémiu

 

Daňový bonus zaplatené úroky

- daňový bonus zaplatené úroky sa zapisuje do pohybového súboru hrubých miezd do mesiaca, ktorý si zvolí užívateľ priamo v RZ dane, druhom mzdy: 511 - Daňový bonus na zaplatené úroky (napr. Február 2021)  Vo výplatnej páske je suma Daňového bonusu na zaplatené úroky vykázaná spolu s Daňovým bonus na vyživované deti.

 

 

Posledná zmena (Štvrtok, 10 December 2020 09:30)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
DPH10_01_1.jpg