Domov Novinky v KPIS Wincodex Prvá pomoc + Podkladová zostava pre výkaz k Opatrenie č. 1 a výkaz 3A, 3B k Opatreniu č. 3 - úprava od októbra 2020

Prvá pomoc + Podkladová zostava pre výkaz k Opatrenie č. 1 a výkaz 3A, 3B k Opatreniu č. 3 - úprava od októbra 2020

Prvá pomoc +: všetky dostupné informácie sú k dispozícií na stránke: https://www.neprepustaj.sk/prva_pomoc_plus

Základný rozdiel oproti výkazom v rámci Prvej pomoci:

- spôsob podávania výkazov - výkazy je možné podávať len cez portál slovensko.sk

- výkazy nie sú zverejnené na stránke https://www.neprepustaj.sk/prva_pomoc_plus, je zverejnený len

  manuál k vypĺňaniu výkazu v rámci Opatrenia č. 1 a manuál k vypĺňaniu výkazu A a B v rámci opatrenia č. 3


  Manuál k vypĺňaniu druhej časti výkazu v rámci Opatrenia č. 1 a manuál k výkazu A v rámci Opatrenia č. 3  sú zhodné.

Riešenie v programe WinCodex

1. Vytvorené nové menu v module Mzdy: Zostavy - Vyúčtovanie miezd - Zostavy pre opatrenia 2020

2. Vytvorené 2 nové zostavy:

     2.1. MZDY_OPATRENIE1_OKTOBER.REP - Podkladová zostava pre Výkaz - Opatrenie č. 1 a  3A - od oktobra 2020

     2.2. MZDY_OPATRENIE3B1.REP - Podkladová zostava k Opatreniu č. 3 výkaz 3B, prvá časť

3. Vytvorený formulár, do ktorého sú napočítaní zamestnanci v rámci jednotlivých Opatrení na ktorých sa žiada príspevok

   s možnosťou:

   - doplnenenia zamestnanca do zoznamu

   - úpravy údajov v zozname

   - zmazania záznamu - do zoznamu ak splnia podmienky budú napočítaní aj zamestnanci vo výpovednej lehote,

     ktorých program nevie identifikovať a užívateľ musí takýto záznam manuálne zmazať zo zoznamu

  - exportu

  - zobrazenia zostavy s možnosťou tlače po uzavretí formulára

 

Popis zostáv:

MZDY_OPATRENIE3B1.REP - Podkladová zostava k Opatreniu č. 3 výkaz 3B, prvá časť

Zostava obsahuje nasledovné údaje:

Celkový počet zamestnancov ku koncu vykazovaného mesiaca:

- počet všetkých zamestnancov (bez ohľadu na to, či sa na nich žiada príspevok, vrátane zamestnancov,

  ktorí mali v danom mesiaci aktívnu dohodu, t. j. bola im vyplatená v danom mesiaci odmena

Celkový vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov

- vymeriavací základ na úrazové poistenie za všetkých zamestnancov v riadnom pracovnom pomere,

   resp. zamestnancov pracujúcich na dohodu.

 

Údaje zo zostavy užívateľ manuálne zapíše pri podávaní príslušného výkazu na stránke slovensko.sk

 

2.1.  MZDY_OPATRENIE1_OKTOBER.REP - Podkladová zostava pre Výkaz - Opatrenie č. 1 a  3A - od oktobra 2020:

Do zostavy budú napočítaní:

- zamestnanci prijatí do pracovného pomeru najneskôr do 2.9.2020

- len takí zamestnanci, ktorí budú mať vyplatenú náhradu mzdy: prekážku na strane zamestnávateľa

  - druh mzdy: 104 - Prekážky na strane zamestnávateľa - 80% PPÚ

  - druh mzdy: 105 - Prekážky na strane zamestnávateľa - 100% PPÚ (ak nebola KZ, platitlo len do 3.4.2020)

  - druh mzdy: 106 - Prekážky na strane zamestnávateľa - 60% PPÚ

 

Do jednotlivých riadkov sa uvedú nasledovné údaje:

Meno   Priezvisko   RC     Priemerný hodinový zárobok, Počet hodín prekážky, Sadzba poistného,

kde:

- Priemerný hodinový zárobok: Sadzba mzdová z pohybového súboru hrubých miezd z druhov miezd

   nadefinovaných vo vstupných parametroch

- Počet hodín prekážky: Počet hodín z pohybového súboru hrubých miezd z druhov miezd nadefinovaných

   vo vstupných parametroch

- Sadzba poistného: uvedú sa % poistného za zamestnávateľa na účely sociálneho a zdravotného

  poistenia podľa príslušného pracovného pomeru nadefinovaného v matričnom súbore pracovníka

  pre príslušný mesiac.

  Štandardne zamestnávateľ platí 35,2%. Nižšie % poistného zamestnávateľa platí napr. v prípade, že

  zamestnáva zamestnanca poberajúceho starobný dôchodok prípadne zamestnanca invalidného. . 

 

2.2. MZDY_OPATRENIE3B_OKTOBER.REP - Podkladová zostava k Opatreniu č. 3 výkaz 3B, druhá časť - od októbra 2020

Do zostavy budú napočítaní:

- zamestnanci prijatí do pracovného pomeru najneskôr do 2.9.2020 a zároveň

- odpracovali minimálne polovicu fondu pracovného času za daný mesiac alebo boli na prekážke zamestnávateľa.

   Do výkazu nie je možné uvádzať zamestnanca, ktorý mal viac ako 50% fondu jeho mesačného pracovného času

   prekážku na strane zamestnanca (OČR, PN) alebo čerpal dovolenku a ani zamestnancov, ktorí ku dňu predloženia

   výkazu už nie sú zamestnancami (napr.  vyplatený príjem po ukončení) alebo sú vo výpovednej lehote.

 

Do jednotlivých riadkov sa uvedú nasledovné údaje:

Meno   Priezvisko   RC     Cena práce

 

Postup pre export údajov na portál slovensko.sk

Užívateľ si zvolí v rámci menu: Zostavy - Vyúčtovanie miezd - Zostavy pre opatrenia od Októbra 2020:

 

1. Prvú časť výkazu 1, 3A, 3B - za vybrané Výplatné obdobie sa zobrazí:

     - Celkový počet zamesntancov ku koncu vykazovaného mesiaca

     - Celkový vymeriavací základ na účel zákona o SP.....

     Vykázané údaje manuálne zadá na portáli slovensko.sk 

2. Zostavu pre príslušné Opatrenie v rámci ktorého žiada finančný príspevok.

     Po zadaní vstupných parametrov sa zobrazí formulár, v ktorom je podľa potreby údaje možné:

      - Pridať

      - Zmazať

      - Nastavením sa na konkrétnom zápise je možné údaje opraviť  

      Po kontrole vygenerovaných záznamov resp. ich následnej úprave užívateľ zvoli tlačidlo Export     

3.   Funkčnosť tlačidla Export

     - vygenerovanie csc súboru a jeho uloženie do schránky

4.   Po tejto akcii by sa mal užívateľ prihlásiť na stránku slovensko.sk a následne:

       4.1. Vyplniť údaje pre prvú časť výkazu podľa pokynov na stránke

       4.2. Po zobrazení oznámenia: Preferujete vloženie zamestnancov hromadne, prostredníctvom csv súboru? (nepovinný údaj):

               - zaškrtnúť parameter: Áno, preferujem cez CSV súbor import

       4.3. Po zaškrtnutí parametra sa sprístupní editačné okno, do ktorého je možné pomocou klávesovej skratky CTRL+V

               vložiť údaje zo schránky.

               Po vložení údajov sa vypočíta výška finančného príspevku.

       4.4.  Importovať CSV súbor: údaje o zamestnancoch o náhradách, celkovej ceny práce a výška finančného príspevku sa

               importujú do Zoznamu zamestnancov.

5. Následne užívateľ pokračuje podľa inštrukcii na portáli slovensko.sk a podá výkaz.

 

Upozornenie

Úpravy vykonané vo formulári sa po jeho uzavretí neukladajú.

Odporúčame po uzavretí formulára vytlačiť zobrazenú zostavu, ktorá obsahuje údaje tak, ako boli upravené a vyexportované.

 

 

Posledná zmena (Streda, 09 December 2020 14:27)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
praca204_10_1.jpg