Domov Novinky v KPIS Wincodex Nemocenské a ošetrovné počas COVID-19

Nemocenské a ošetrovné počas COVID-19

Zákon č. 63/2020 Z. z. z 25. Marca, ktorým sa novelizoval zákon o Sociálnom poistení v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, upravuje:

1.      Vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN): §293er ods. 1 zákona č. 63/2020 Z. z. Pred účinnosťou zákona mali túto povinnosť prvých desať dní zamestnávatelia.

 

2.      Výšku nemocenského tak, že v čase krízovej situácie súvisiacej s novým s ochorením COVID-19 v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia, je stanovená výška nemocenského na úrovni 55 % denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN.): §293er ods. 2 zákona č. 63/2020 Z. z. Pred účinnosťou zákona v prvých troch dňoch dosahovala len 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

 

3.      Ošetrovné v prípade karantény alebo domácej izolácie sa predlžuje obdobie vyplácania dávky ošetrovné v prípade starostlivosti o dieťa do 11 rokov veku alebo do dovŕšenia 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to na celé obdobie karantény a izolácie, ako aj na celú dobu uzatvorenia zariadenia: § 293er ods. 3 písm. b/ zákona č. 63/2020 Z. z.

 

         Ošetrovné v prípade karantény alebo domácej izolácie sa predlžuje aj v prípade, ak poistenec:

-        osobne a celodenné ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, u ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou: § 293er ods. 3 písm. a/ zákona č. 63/2020 Z. z.

 

-         sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžel, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu: § 293er ods. 3 písm. c/ zákona č. 63/2020 Z. z

  

4.      Ošetrovné  podľa § 293er ods. 3 písm. a/ až c/ bude zamestnancovi poskytnuté od 1. dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti až do skončenia tohto ošetrovania alebo celodennej starostlivosti s tým, že:

-        zamestnanec počas tohto obdobia nie povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (SP, IP) a poistné na poistenie v nezamestnanosti: § 293es ods. 1 zákona č. 63/2020 Z. z

-        zamestnancovi sa počas tohto obdobia neprerušuje povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (SP, IP) a poistné na poistenie v nezamestnanosti: § 293es ods. 2 zákona č. 63/2020 Z.z          

 

5.      Podmienky nároku na ošetrovné, ktoré sa podľa § 293er ods. 3 posudzuje u každého poistenca k prvému dňu jeho osobnej a celodennej starostlivosti alebo osobného a celodenného ošetrovania

 

6.      Vyplácania ošetrovného, ktoré sa podľa § 293er ods. 3 vyplatí za to isté obdobie osobnej a celodennej starostlivosti alebo osobného a celodenného ošetrovania o jednu alebo viac fyzických osôb len raz a len jednému poistencovi

 

7.      Preukazovanie nároku na ošetrovné: poistenec, ktorému bolo priznané ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok na jeho výplatu čestným vyhlásením o tom, v ktorých dňoch dieťa osobne a celodenne ošetroval alebo sa o fyzickú osobu staral. 

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom Ako vyplniť čestné vyhlásenie tu: https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s.

 

Vznik nároku na ošetrovné v súvislosti s účinnosťou zákona:

-        poistencovi, ktorému vznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, tento nárok zanikol v čase krízovej situácie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona  a potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa § 293er ods. 3 trvá aj po nadobudnutí tohto zákona, vzniká nárok na ošetrovné podľa tohto zákona za obdobie potreby ošetrovania alebo starostlivosti, za ktoré nevznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti zákona.

  

Úpravy v KPIS WinCodex, modul Mzdy

 

Do dochádzky doplnené  do tlačidla Nemocenské 2 nové ponuky:

-        Dni nemocenské COVID-19

-        Dni ošetrovné COVID-19

-         

Výkon ponuky Dni nemocenské COVID-19:

 

Po zadaní dátumu od do program automaticky do dochádzky vygeneruje:

-        kód dochádzky C9 a zároveň

-        do pohybového súboru hrubých miezd druh mzdy 411 - Nemocenská dávka - platené SP a to od 1. dňa od kedy bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie

 

Z uvedeného vyplýva, že pri zvolenom druhu Dni nemocenské COVD-19 prvých 10 dní nebude zamestnávateľ vyplácať náhradu príjmu, druh miezd 380 - Náhrada príjmu pri DPN-prvé 3 dni a druh mzdy 381 - Náhrada príjmu pri DPN-ďaľších 7 dní ale od 1. dňa DPN bude nemocenské vyplácať Sociálna poisťovňa: druh mzdy  411 - Nemocenské - platené SP.

 

Výkon ponuky Dni ošetrovné COVID-19: platené počas celej doby osobného a celodenného ošetrovania, to znamená, že po 10. dni sa neprerušuje povinné nemocenské, dôchodkové (SP, IP) a invalidné poistenie

 Po zadaní dátumu od do program automaticky do dochádzky vygeneruje:

-        kód dochádzky: O9 a zároveň

-        do pohybového súboru hrubých miezd druh mzdy 417 - Ošetrovanie ČR - platené SP a to od 1. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti

 Z uvedeného vyplýva, že pri zvolenom druhu ošetrovného: Dni ošetrovné COVD-19 sa Ošetrovné - platené SP  po uplynutí 10. dňa nebude zamestnancovi prerušovať na povinné NP, SP, IP a PvN, ale   Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať od 1. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti až do zániku skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti - t. j. aj po uplynutí 10. dňa bude v evidencii miezd druh mzdy 417 - Ošetrovné - platené SP.

 Uvedené druhy pre Nemocenské, Ošetrovne je možné nahrávať priamo do pohybového súboru hrubých miezd:

-        druhom mzdy 411 - Nemocenské - platené SP s tým, že v prípade COVID-19 by užívateľ

nenahrával prvých 10 dní náhradu príjmu (druh mzdy 380, 381)

 

-        druhom mzdy 417 - Ošetrovanie ČR - platené SP, kde pri ručnom pohybe je možné zadať aj viac ako 10 dní bez upozornenia.

 

Odporúčanie: z dôvodu komfortnosti  pri nahrávaní doporučujeme nahrávať cez dochádzku

 V druhu mzdy 411 - Nemocenská dávka nad 10 dní: SP bol zmenený názov na:

             411 – Nemocenské – platené SP

 Upozornenie, že pre:

-        Dni nemocenské – v prípade, že nejde o COVID-19 naďalej platí, že prvých 10 dní vypláca zamestnávateľ a až od 11. dňa vypláca Sociálna poisťovňa nemocenské tak, ako platilo pred účinnosťou zákona č. 63/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o Sociálnom poistení.

 

-        Dni OČR  – v prípade, že nejde o COVID-19 naďalej platí, že po 10 dni ak OČR naďalej trvá sa zamestnancovi prerušuje povinné poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (SP, IP) a poistenie v nezamestnanosti tak, ako platilo pred účinnosťou zákona č. 63/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o Sociálnom poistení.


Za správnosť zvoleného výberu Nemocenského a Ošetrovného zodpovedá užívateľ na základe údajov predložených zamestnancom alebo údajov poskytnutých Sociálnou poisťovňou.

 


Posledná zmena (Nedeľa, 29 Marec 2020 12:41)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ELDOCHPOIF_2009.jpg