Domov Novinky v KPIS Wincodex Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným (ZP)

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným (ZP)

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím upravuje § 63 ods. 1 písm. d/ zákona č. 5/2004  Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so ZP, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím a to v počte 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.

 

 Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so ZPS za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje zamestnávateľom, že v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2019) z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020.  

 Celkový počet zamestnancov vykázaných vo výkaze je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok zaokrúhlený na 1. desatinné miesto.

 Do modulu Mzdy v menu: Zostavy - Štatistika - Ročný výkaz - zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZP) bol zapracovaný:

- Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP

- Evidencia občanov so ZP

 Bližšie informácie o samotnom spracovaní výkazu v KPIS WinCodex sú pre užívateľa dostupné v ceste: Nastavenia - Generátore zmien: číslo zmeny 6263: Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

 

 

 

Posledná zmena (Sobota, 28 Marec 2020 08:42)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_ZIADOST15_1.jpg